Dnes je utorok 23. januára 2018, meniny má Miloš, zajtra Timotej. Význam mien.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.4.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. HOR-84/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 3 ks duby - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 2014/20 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a ohrozenia nehutelnosti navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Ďalšie aktuality