Dnes je pondelok 26. februára 2018, meniny má Viktor, zajtra Alexander. Význam mien.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.6.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-121/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov -  6 ks jaseňov a 95 m2 krovín - rastúcich na pozemkoch registra "C" parc. č. 931/2, 931/3, 934/5, 934/6, 934/8, 934/9, 934/11, 934/12, 934/13, 943/44, 943/45, 943/46, 943/47, 943/48, 943/49, 943/50, 943/51,943/52, 943/53, 943/54, v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu výstavby inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Ďalšie aktuality