Dnes je utorok 23. januára 2018, meniny má Miloš, zajtra Timotej. Význam mien.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.6.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-136/2017 o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a krovín - rastúcich na pozemkoch registra "C"
parc. č. 886/1, 886/3, 886/2, 887/2, 887/4, 870/2, 870/3, 870/5, 720/3, 720/4, registra "E" parc. č. 714/10, 714/11, 714/12, 714/13, 714/14, 714/15, 714/16, 714/17, 714/18, 888, 885, 721, 722, 720/1, 720/2, 751, 755, 756, 757, 758, 759, 761/1, 761/2 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu prípravy pozemkov na výsadbu vinice.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Ďalšie aktuality