Dnes je pondelok 26. februára 2018, meniny má Viktor, zajtra Alexander. Význam mien.

Zasadnutie OZ dňa 21. 8. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. 08.  2017, t. j. v pondelok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch

 


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 13. 6. 2017
 5. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany na II. polrok 2017
 6. Správa nezávislého audítora konsolidovanej  účtovnej závierky za rok 2016
 7. Konsolidovaná Výročná správa obce Horné Orešany za rok 2016
 8. Návrh na schválenie zmien a doplnkov ÚPN Obce Horné Orešany a VZN č. 1/2017
 9. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice so štátneho rozpočtu MV SR
 10. Úprava rozpočtu 4/2017
 11. Diskusia
 12. Záver

Ďalšie aktuality