Dnes je pondelok 26. februára 2018, meniny má Viktor, zajtra Alexander. Význam mien.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.9.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-205/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
-  37 ks hrabov - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 2083/1 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Ďalšie aktuality