Dnes je štvrtok 18. októbra 2018, meniny má Lukáš, zajtra Kristián. Význam mien.

Zasadnutie OZ dňa 23.10. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23. 10. 2017, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 21. 8. 2017
 5. Schválenie VZN č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania na území obce Horné Orešany
 6. Návrh na schválenie zmien a doplnkov ÚPN Obce Horné Orešany a VZN č. 3/2017
 7. Schválenie kúpy pozemku vo vlastníctve Evy Klopanovej, Horné Orešany
 8. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod Ľuboš a Rudolf Holkovič, Horné Orešany
 9. Návrh na schválenie osadenia dopravných značiek
 10. Návrh na riešenie vysporiadania vlastníckych vzťahov  miestnej komunikácie do m. č. Majdánske
 11. Diskusia
 12. Záver

Ďalšie aktuality