Dnes je štvrtok 18. októbra 2018, meniny má Lukáš, zajtra Kristián. Význam mien.

Zasadnutie OZ dňa 9. 11. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09. 11.  2017, t. j. vo štvrtok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 23. 10. 2017
 5. Návrh na schválenie zmien a doplnkov ÚPN Obce Horné Orešany a VZN č. 3/2017
 6. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – SRZ MsO Trnava
 7. Schválenie kúpy pozemku do vlastníctva obce Horné Orešany         
 8. Návrh na schválenie osadenia dopravných značiek
 9. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti od spoločnosti Chemolak, a. s. Smolenice Majdánske
 10. Diskusia
 11. Záver

Ďalšie aktuality