Dnes je štvrtok 18. októbra 2018, meniny má Lukáš, zajtra Kristián. Význam mien.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 8.11.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-250/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
-  5 ks jaseňov, 2 ks javora poľného, 2 ks čerešne, 1 ks duba cerového - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 1767/27 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve SR z dôvodu výstavby prístupovej cesty k nehnuteľnosti navrhovateľa v mieste rastu drevín.

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.11.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-261/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
-  1 ks smreka - rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 1435/46  v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu výstavby rodinného domu v mieste rastu dreviny.

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.11.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-260/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
-  9 ks drevín a 2151 m2 náletových krovín- rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 1435/46  v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu využitia pozemku na poľnohospodárske účely.

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.11.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-263/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
-  15 ks smrekov a 17 ks tují - rastúcich na pozemku registra "C" parc.
č. 11955/15 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu výstavby ohrozovania nehnuteľnosti navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Ďalšie aktuality