Dnes je streda 19. decembra 2018, meniny má Judita, zajtra Dagmara. Význam mien.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.1.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-3/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov -  40 ks jaseňov, 30 ks jelšeo, 2 ks čerešne - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 1949/125 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu hrozby pádu na miestnu komunikáciu.

Obec Malženice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.1.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. MAL-3/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov -  10 ks topoľov a 11 ks jelší - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 596, 314 a 595/1 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu ohrozenia bezpečnosti obyvateľov.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Ďalšie aktuality