Dnes je štvrtok 20. júna 2019, meniny má Valéria, zajtra Alojz. Význam mien.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.7.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-227/2018 o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a krovín - rastúcich na pozemkoch registra "C" v katastrálnom území Horné Orešany parc. č. 346 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu ohrozovania inžinierskych sietí a poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Ďalšie aktuality