Dnes je streda 19. decembra 2018, meniny má Judita, zajtra Dagmara. Význam mien.

Úradná tabuľa

›› Oznámenie o doručení a uložení listovej zásielky


Dovolenka obvodného lekára od 27.12. - 31. 12.2018

Dovolenka obvodného lekára od 27.12. - 31. 12.2018

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že od 27.12. do 31. 12. 2018 nebude ordinovať z dôvodu dovolenky. Zastupuje MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Dovolenka očnej lekárky v Smoleniciach

Dovolenka očnej lekárky v Smoleniciach

Očná lekárka MUDr. Štipanicová v Smoleniciach  oznamuje pacientom, že od 27. 12. 2018 - 4. 1. 2019 nebude ordinovať.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.9.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-312/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka - rastúceho na pozemku registra "C" v katastrálnom území Dolné Orešany parc. č. 727/1  z dôvodu poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Zasadnutie OZ dňa 24. 9. 2018

Zasadnutie OZ dňa 24. 9. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. 9.  2018, t. j. v pondelok o 19.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 16. 07. 2018
 5. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v m. č. Majdánske od spoločnosti Chemolak, a. s. Smolenice
 6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Horné Orešany na roky 2018 – 2022   
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod – Martin Plichta
 8. Návrh na schválenie žiadosti o FNP so zameraním na podporu „ WIFI pre Teba“, kód výzvy OPII – 2018/7/1-DOP     
 9. Úprava rozpočtu 4/2018
 10. Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného  úradu
 11. Diskusia
 12. Záver

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.7.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-238/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks duglasky tisolistej - rastúcej na pozemku registra "C" v katastrálnom území Horné Orešany parc. č. 1540/67 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu ohrozovania inžinierskych sietí a poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Informácie pre voliča

» Súbor na stiahnutie: Informácie pre voliča (kategória: Voľby)

Zasadnutie OZ dňa 16. 7. 2018

Zasadnutie OZ dňa 16. 7. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16. 7.  2018,t. j. v pondelok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 25.06. 2018
 5. Návrh na úväzok starostu obce Horné Orešany pre volebné obdobie 2018 - 2022
 6. Návrh na počet poslancov OZ pre volebné obdobie 2018 - 2022   
 7. Návrh na počet volebných obvodov pre komunálne voľby v r. 2018     
 8. Diskusia
 9. Záver

Zasadnutie OZ dňa 25. 6. 2016

Zasadnutie OZ dňa 25. 6. 2016

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. 6.  2018, t. j. v pondelok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 11.06. 2018
 5. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany na II. polrok 2018
 6. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa OZ Fidlikanti  
 7. Schvaľovanie vecného bremena na pozemku p. č. 596 pre SPP – Distribúcia, a. s. Mlynské Nivy 44/B, Bratislava
 8. Schvaľovanie kúpy pozemkov pod miestnou komunikáciou – Dolné záhumnie
 9. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod –    Štefan Pašek
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod – Martin Plichta
 11. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod – Andrej Horváth a manželka
 12. Úprava rozpočtu na rok 2018 – č. 3/2018
 13. Diskusia
 14. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11.06.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11.06.2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11. 6. 2018, t.j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 26.3. 2018
 5. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2017
 6. Správa nezávislého audítora za rok 2017
 7. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany         
 8. Schválenie použitia rezervného fondu podľa záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2017    
 9. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa OZ FidliCanti
 10. Schvaľovanie vecného bremena na pozemku p. č. 596 pre SPP – Distribúcia, a. s. Mlynské Nivy 44/B, Bratislava
 11. Schvaľovanie kúpy pozemkov pod miestnou komunikáciou – Dolné záhumnie
 12. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod – Štefan Pašek
 13. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod – Martin Plichta
 14. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod – Andrej Horváth a manželka
 15. Stanovisko k jednotlivým pozemkovým úpravám v k. ú. Horné Orešany
 16. Diskusia
 17. Záver

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 29.5.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-162/2018 o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a krovín - rastúcich na pozemkoch registra "C" v katastrálnom území Horné Orešany parc. č. 720/3, 720/4, registra "E"
parc. č.720/1, 720/2, 721, 722, 724, 725, 751, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761/1, 761/2 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu prípravy pozemkov na výsadbu vinice.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Radón a zdravie obyvateľstva

Radón a zdravie obyvateľstva

Informačný materiál z Úradu verejného zdravotníctva týkajúci sa radónu a zdravia obyvateľstva.

radon a zdravie obyvatelstva

radon a zdravie obyvatelstva

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona .71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 9.3.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-78/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 3 ks jaseňa štíhleho, 3 ks hrabu obyčajného, 7 ks jelše lepkavej, 2 ks vŕby, 1 ks duba, 1 ks slivky - rastúcich na pozemku registra "C" arc. č. 1957/3 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu výstavby rodinného domu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Zasadnutie OZ dňa 26. 3. 2018

Zasadnutie OZ dňa 26. 3. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení týmto zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. 3.  2018,t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 26.2. 2018
 5. Informácia starostky obce o náhradníkovi poslankyne
 6. Voľba člena komisie verejného poriadku a ŽP
 7. Voľba predsedu finančnej komisie
 8. Návrh na schválenie prenájmu priestorov vo vlastníctve obce  pre OZ FidliCanti
 9. Návrh na schválenie žiadosti o NFP so zameraním na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice zo štátneho rozpočtu MV SR
 10. Úprava rozpočtu 2/2018 – dofinancovanie prístavby MŠ
 11. Diskusia
 12. Záver

Vzdanie sa mandátu poslanaca OZ

» Súbor na stiahnutie: Vzdanie sa mandátu poslanaca OZ (kategória: Rôzne)

Systém nakladania s odpadom

» Súbor na stiahnutie: Systém nakladania s odpadom (kategória: Rôzne)

Zasadnutie OZ dňa 26. 2. 2018

Zasadnutie OZ dňa 26. 2. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. 2.  2018, t. j. v pondelok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.


Program:

 1.  Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 11.12. 2017
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2017
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrola na I. polrok 2018
 7. Návrh na schválenie VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z        rozpočtu  obce na dieťa MŠ, školského klubu detí, školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany
 8. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod manž. Cmerových z dôvodu hodného zreteľa     
 9. Návrh na úpravu ceny vodného v m. č. Majdánske   
 10. Úprava rozpočtu 1/2018
 11. Žiadosť p. Kopúnka, Horné Orešany 558 o vysporiadanie prístupovej cesty p. č. 1949/2
 12. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce p. č. 593/1 pre Ivana Chovana
 13. Žiadosť o súhlas s odkúpením pozemku pod trafostanicou
 14. Diskusia
 15. Záver

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.6.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-136/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
-  188 ks jaseňa štíhleho, 251 ks hrabu obyčajného, 38 ks javora, 17 ks čerešne a 41 375 m2 krovín - rastúcich na pozemku registra "C" parc.
č. register "C" parc. č. 870/2, 870/3, 870/5, 871, 872/1, 872/2, 872/3, 872/4, 873/2, 873/1, 874/2, 714/4, 700/10, 700/8, 700/4, 700/3, 700/24, 701/2, 700/6, 897/2, 755/8, 754/2, 755/1, 757/1, 756/3, 756/1, 756/2, 723/1, 723/3, 720/3, 720/4, 815/2, 718/4, 718/5, register "E"
parc. č. 873, 874, 714/10, 714/11, 714/12, 714/13, 714/14, 714/15, 714/16, 714/17, 714/18, 751, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761/1, 761/2, 721, 722, 724, 725, 720/2, 720/1 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu výsadby viníc.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Pošta

Pošta

Vedúca pošty pani Strašková oznamuje, že od 19.02.2018 do 23.02.2018 pošta nebude doručovať Rajčianku a Hoštáky. 

Dôchodky a sociálne dávky si môžete vyzdvihnúť na pošte.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.1.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-3/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov -  40 ks jaseňov, 30 ks jelšeo, 2 ks čerešne - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 1949/125 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu hrozby pádu na miestnu komunikáciu.

Obec Malženice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.1.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. MAL-3/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov -  10 ks topoľov a 11 ks jelší - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 596, 314 a 595/1 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu ohrozenia bezpečnosti obyvateľov.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Návrh VZN č. 1/2018

» Súbor na stiahnutie: Návrh VZN č. 1/2018 (kategória: Všeobecné záväzné nariadenia)

Zverejnenie zámeru - Peter Cmero

» Súbor na stiahnutie: Zverejnenie zámeru - Peter Cmero (kategória: Rôzne)