Dnes je utorok 23. januára 2018, meniny má Miloš, zajtra Timotej. Význam mien.

Úradná tabuľa

›› Oznámenie o doručení a uložení listovej zásielky


Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.1.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-3/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov -  40 ks jaseňov, 30 ks jelšeo, 2 ks čerešne - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 1949/125 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu hrozby pádu na miestnu komunikáciu.

Obec Malženice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.1.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. MAL-3/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov -  10 ks topoľov a 11 ks jelší - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 596, 314 a 595/1 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu ohrozenia bezpečnosti obyvateľov.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Návrh VZN č. 1/2018

» Súbor na stiahnutie: Návrh VZN č. 1/2018 (kategória: Všeobecné záväzné nariadenia)

Zverejnenie zámeru - Peter Cmero

» Súbor na stiahnutie: Zverejnenie zámeru - Peter Cmero (kategória: Rôzne)

Zasadnutie OZ dňa 11. 12. 2017

Zasadnutie OZ dňa 11. 12. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11. 12.  2017,t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 9.11. 2017
 5. Návrh na schválenie  VZN č. 4/2017, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ v školskom klube detí  a v školskej jedálni
 6. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod: Peter Cmero a manželka Helena Cmerová
 7. Úprava rozpočtu obce Horné Orešany č. 5/2017
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020
 9. Návrh na schválenie rozpočtu obce Horné Orešany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020
 10. Diskusia
 11. Záver

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 8.11.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-250/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
-  5 ks jaseňov, 2 ks javora poľného, 2 ks čerešne, 1 ks duba cerového - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 1767/27 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve SR z dôvodu výstavby prístupovej cesty k nehnuteľnosti navrhovateľa v mieste rastu drevín.

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.11.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-261/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
-  1 ks smreka - rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 1435/46  v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu výstavby rodinného domu v mieste rastu dreviny.

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.11.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-260/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
-  9 ks drevín a 2151 m2 náletových krovín- rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 1435/46  v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu využitia pozemku na poľnohospodárske účely.

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.11.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-263/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
-  15 ks smrekov a 17 ks tují - rastúcich na pozemku registra "C" parc.
č. 11955/15 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu výstavby ohrozovania nehnuteľnosti navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Návrh VZN č.04/2017

» Súbor na stiahnutie: Návrh VZN č.04/2017 (kategória: Všeobecné záväzné nariadenia)

Zasadnutie OZ dňa 9. 11. 2017

Zasadnutie OZ dňa 9. 11. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09. 11.  2017, t. j. vo štvrtok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 23. 10. 2017
 5. Návrh na schválenie zmien a doplnkov ÚPN Obce Horné Orešany a VZN č. 3/2017
 6. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – SRZ MsO Trnava
 7. Schválenie kúpy pozemku do vlastníctva obce Horné Orešany         
 8. Návrh na schválenie osadenia dopravných značiek
 9. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti od spoločnosti Chemolak, a. s. Smolenice Majdánske
 10. Diskusia
 11. Záver

Návrh VZN č.3/2017

» Súbor na stiahnutie: Návrh VZN č.3/2017 (kategória: Všeobecné záväzné nariadenia)

VZNč.2/2017

» Súbor na stiahnutie: VZNč.2/2017 (kategória: Všeobecné záväzné nariadenia)

Zasadnutie OZ dňa 23.10. 2017

Zasadnutie OZ dňa 23.10. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23. 10. 2017, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 21. 8. 2017
 5. Schválenie VZN č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania na území obce Horné Orešany
 6. Návrh na schválenie zmien a doplnkov ÚPN Obce Horné Orešany a VZN č. 3/2017
 7. Schválenie kúpy pozemku vo vlastníctve Evy Klopanovej, Horné Orešany
 8. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod Ľuboš a Rudolf Holkovič, Horné Orešany
 9. Návrh na schválenie osadenia dopravných značiek
 10. Návrh na riešenie vysporiadania vlastníckych vzťahov  miestnej komunikácie do m. č. Majdánske
 11. Diskusia
 12. Záver

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.9.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-205/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
-  37 ks hrabov - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 2083/1 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Návrh VZN č. 2/2017

» Súbor na stiahnutie: Návrh VZN č. 2/2017 (kategória: Všeobecné záväzné nariadenia)

Uznesenia OZ zo dňa 21.08.2017

» Súbor na stiahnutie: Uznesenia OZ zo dňa 21.08.2017 (kategória: Uznesenia OZ)

VZN č.01/2017

» Súbor na stiahnutie: VZN č.01/2017 (kategória: Všeobecné záväzné nariadenia)

Zasadnutie OZ dňa 21. 8. 2017

Zasadnutie OZ dňa 21. 8. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. 08.  2017, t. j. v pondelok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch

 


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 13. 6. 2017
 5. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany na II. polrok 2017
 6. Správa nezávislého audítora konsolidovanej  účtovnej závierky za rok 2016
 7. Konsolidovaná Výročná správa obce Horné Orešany za rok 2016
 8. Návrh na schválenie zmien a doplnkov ÚPN Obce Horné Orešany a VZN č. 1/2017
 9. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice so štátneho rozpočtu MV SR
 10. Úprava rozpočtu 4/2017
 11. Diskusia
 12. Záver

Návrh VZN č. 1/2017

» Súbor na stiahnutie: Návrh VZN č. 1/2017 (kategória: Všeobecné záväzné nariadenia)

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.6.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-136/2017 o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a krovín - rastúcich na pozemkoch registra "C"
parc. č. 886/1, 886/3, 886/2, 887/2, 887/4, 870/2, 870/3, 870/5, 720/3, 720/4, registra "E" parc. č. 714/10, 714/11, 714/12, 714/13, 714/14, 714/15, 714/16, 714/17, 714/18, 888, 885, 721, 722, 720/1, 720/2, 751, 755, 756, 757, 758, 759, 761/1, 761/2 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu prípravy pozemkov na výsadbu vinice.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Uznesenia OZ zo dňa 13.6. 2017

» Súbor na stiahnutie: Uznesenia OZ zo dňa 13.6. 2017 (kategória: Uznesenia OZ)

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.6.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-121/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov -  6 ks jaseňov a 95 m2 krovín - rastúcich na pozemkoch registra "C" parc. č. 931/2, 931/3, 934/5, 934/6, 934/8, 934/9, 934/11, 934/12, 934/13, 943/44, 943/45, 943/46, 943/47, 943/48, 943/49, 943/50, 943/51,943/52, 943/53, 943/54, v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu výstavby inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Rozhodnutie 408/2017

» Súbor na stiahnutie: Rozhodnutie 408/2017 (kategória: Rôzne)

Zasadnutie OZ dňa 13. 6. 2017

Zasadnutie OZ dňa 13. 6. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. 06.  2017, t. j. v utorok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch
Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 15. 5. 2017
 5. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2016
 6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016
 7. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2016
 8. Návrh na uzatvorenie Dohody č. 01/2017/02 o poskytnutí príspevku  z mimoriadneho fondu Lesov SR, š. p. Banská Bystrica
 9. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, kod výzvy: OPKZP – PO1 – SC 111 – 2017 – 23 
 10. Diskusia
 11. Záver

Uznesenia OZ zo dňa 15.5. 2017

» Súbor na stiahnutie: Uznesenia OZ zo dňa 15.5. 2017 (kategória: Uznesenia OZ)