Charakteristika chovaných druhov rýb

Náučný chodník Majdán

Charakteristika chovaných druhov rýb

Ryby čeľade lososovité (Salmonidae) sú druhy žijúce v čistých chladnejších tokoch alebo v horských jazerách, alebo druhy žijúce v mori a migrujúce na neresenie do riek. V týchto rybníkoch sa chovajú dva druhy lososovitých rýb: pstruh dúhový (obr. 1) a pstruh potočný (obr. 2). Chov sivoňa amerického (Salvelinus fontinalis) na Stredisku chovu rýb Parina sa ukončil v roku 2005.

Pstruh dúhový (Salmo gairdneri, syn. Oncorhynchus mykiss)

01

Obr. 1. Pstruh dúhový (Salmo gairdneri, syn. Oncorhynchus mykiss)

Druh pochádza zo Severnej Ameriky. Do Európy bol introdukovaný v roku 1880 ako druh vhodný pre intenzívne rybné hospodárstvo. Rastie veľmi rýchlo. Za jeden rok narastie do veľkosti trojročného pstruha potočného. Má podobné nároky na životné prostredie ako pstruh potočný, je však viac zastúpený v stojatých vodách. Je menej náročný na kvalitu vody než ostatné lososovité ryby. Dáva prednosť chladnejším vodám, ale znáša dobre i pomerne vysoké teploty 20–22(23) °C. Za optimálnu sa považuje teplota vody 13–17 °C.

V týchto rybníkoch sa chová pstruh dúhový pôvodom z Kanady, jazera Camloops, dovezený k nám v roku 1966 z Dánska. Má vynikajúce rastové schopnosti a tržnú hmotnosť (250–300 g) dosahuje v priebehu druhého roku života. Jeho vzácnou vlastnosťou je to, že reprodukcia (neresenie) prebieha od októbra do konca decembra a nie koncom marca až v apríli.

Potomstvo sa získava umelým výterom v liahni. Pre inkubáciu ikier a odchov plôdika vyžaduje teplotu minimálne 6–8 °C. Ikernačka kladie 500–3000 ikier. Vývoj ikry trvá jeden a pol až dva mesiace. Potravu v dospelosti tvorí predovšetkým bentická potrava i menšie druhy rýb. V stojatých vodách využíva i zooplanktón. Potravu zbiera po celý rok kým teplota neklesne pod 5 °C. Jeho existenciu môže ohroziť pokles obsahu kyslíka pod 4 cm3.l–1.

V podmienkach chovu dorastá v 1. roku do 10–12 cm, v druhom dosahuje 20–30 cm. Pstruh dúhový je veľmi atraktívna a žiadaná konzumná ryba najmä pre nízkokalorické mäso, ktoré má výborné chuťové vlastnosti.

 

Pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario)

02

Obr. 2. Pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario)

Pstruh bol pôvodne morským druhom. Zamedzením jeho migrácie sa vytvorila sladkovodná forma pstruh potočný. Ak sa dostane do jazera alebo vodnej nádrže vytvorí sa čiastočne odlišná forma pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris). Rozdielnosti medzi jednotlivými formami (pstruh morský, potočný, jazerný) nie sú geneticky zafixované, všetky tri formy sa považujú za jeden druh.

Najlepšie životné prostredie nachádza pstruh potočný v potokoch a riekach s čistou, prúdiacou a chladnejšou vodou s vysokým obsahom kyslíka (6–8 cm3.l–1). Za optimum počas vegetačného obdobia sa považuje teplota vody 10–16 °C, v prudkých vodách znesie 18–20 °C. Pri vyšších teplotách sa znižuje obsah kyslíka vo vode a pri teplote vody 25 °C hynie. Optimálna teplota vody pri neresení je 5–10 °C.

Pstruh je rozšírený až do nadmorskej výšky 1550 m. U nás sa dožíva 3–5 (7) rokov, jazerné populácie do 20. V horských potokoch dosahuje hmotnosť okolo 1–2 kg, ale v jazerách a údolných priehradách aj 15 kg. Najväčší známy exemplár pstruha potočného bol ulovený v Taliansku r. 1926 (120 cm; 19,45 kg), v SR 1977 (77/5,19); pstruha jazerného v Juhoslávii r. 1969 (124 cm; 25,6 kg) a v SR 1982 (94/9,50).

Pstruh má výrazne teritoriálne správanie a osídľuje len úseky s dobrými úkrytovými možnosťami. V čase neresenia podniká dlhšie migrácie proti prúdu menších prítokov. Pri ťahu dokážu pstruhy prekonať až 1,5 m vysoké prekážky. Neresenie prebieha v jeseni až do príchodu zimy. Po trojmesačnej inkubácii sa začiatkom jari liahne plôdik. Najprv sa živí planktónom, potom drobnými bentickými živočíchmi a larvami vodného hmyzu, prípadne aj imágami. Postupne s dospievaním prejdú na dravý spôsob života. V treťom roku sú to už aj ryby, hlavne čereble a hlaváče. Potrava pozostáva výlučne zo zložiek živočíšneho pôvodu.

Pre sústavné doplňovanie jeho populácie sa pstruh odchováva umele i v tunajšej liahni a odrastený plôdik alebo mlaď (do veľkosti 4 cm) sa vysadzuje do vodných tokov. V týchto rybníkoch sa chová len niekoľko jedincov generačných rýb.