Revitalizácia Náučného Chodníka Majdán

1. etapa – Rozšírenie

Úvod

Náučný chodník Majdán bol vybudovaný v roku 2002. V roku 2011 bol rozšírený o nové informačné tabule (kras a geológia) cez projekt SPP Spoločne. Vzhľadom na podaný súťažný projekt v roku 2015 v rámci spolupráce organizácií Speleoklub Trnava, Správa CHKO v Modre, Obecný úrad Horné Orešany a Chemolak Smolenice (neskôr od projektu odstúpil, avšak sponzorský dar 20 l lazúry poskytol), bolo rozhodnuté, že v zámere sa bude pokračovať a dobudovanie sa uskutoční s obmedzenými finančnými prostriedkami v intenciách pôvodného zámeru.

Prvá etapa – Rozšírenie NCH o 2 zastávky

V rámci prvej etapy bolo zámerom presunutie začiatku náučného chodníka z lokality Olšovský mlyn na Majdánske, k autobusovej zastávke (Horné Orešany, Majdánske). Vzdialenosť je asi 1,9 km. Na úkor tejto dĺžky bola zrušená posledná zastávka „Močiar“, poškodená tabuľa o geológii bola zmontovaná, konzoly boli odrezané, hliníkoplast použitý na novú tabuľu 2 Vápenka. Ukončenie 30.6.2016.

Prvá tabuľa – zastávka 1 – Náučný chodník Majdán/Obec Horné Orešany a okolie

Zastávku 1 financuje Obec Horné Orešany v rámci obnovy autobusovej zastávky Horné Orešany, Majdánske, spolu s novou Úradnou tabuľou obce. Polovica textu sa vzťahuje na Obec Horné Orešany a jej okolie, druhá polovica na Náučný chodník Majdán (obr 1.). Dodávateľ grafiky bol Ing. Marek Boháček. Vzhľadom na zjednotenie grafiky bolo potrebné prediskutovať zjednotenie štýlu. Lesy SR vypracovali (ja) návrh banneru (horná lišta) a vyznačenie zastávok na mapke. Doplnili text o NCH a vypracovali zoznam zastávok s kilometrovníkom a minutážou. Konsenzom bola dosiahnutá podoba tabule 1 (obr. 2).

Obr. 1. Novovybudovaná autobusová zastávka, úradná tabuľa obce a tabuľa 1 NCH Majdán

Obr. 1. Novovybudovaná autobusová zastávka, úradná tabuľa obce a tabuľa 1 NCH Majdán

Obr. 2. Finálna verzia tabule 2

Obr. 2. Finálna verzia tabule 2

Druhá tabuľa – zastávka 2 – Vápenka

Druhá tabula bola umiestnená pri Chate Majdán (obr. 3), na pozemku, ktorým je vlastník Erik Gubrický. S vlastníkom pozemku Lesy SR uzatvorili Dohodu z 24.5.2016, ktorou predmetom bolo poskytnutie pozemku na osadenie informačnej tabule – bezplatne. Na základe písomnej dohody následne Lesy SR podali Ohlásenie drobnej stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, nakoľko ja jedná o drobnú stavbu trvalo spojenú so zemou. Vyjadrenie obce bolo bez námietok doručené 20.6.2016.

Drevenú tabuľu sponzoroval Speleoklub Trnava, vyrobil a doviezol drevenú tabuľu, financoval potlač hliníkoplastového panelu. Z dôvodu odstúpenia od projektu firmy Chemolak a.s. Smolenice, tabuľu prevzali pod záštitu Lesy SR (logo LSR na banneri). Zabezpečili zabetónovanie konzol, montáž tabule, včítanie dovozu a montáže panelu. Taktiež dodali (ja) textové a fotografické podklady pre zmluvného grafika. Niektoré fotografie a čiernobiele transparentné pozitívy poskytol Mgr. Lančarič z Chemolaku. Naskenovanie tlačených materiálov bolo najvhodnejšie na kopírke Konica Minolta c253 s algoritmom spracovania obrazu v nastavení „tlačená fotografia“, potom upravené v grafickom editore Gausovým rozostrením na 3 obrazové body (pixely). Výsledkom sú menej ostré avšak veľmi dobre reprodukované fotografie (obr. 4) na výslednej veľkosti panela 120 x 100 cm.

Obr. 3. Tabuľa 2 „Vápenka“ umiestnená pri Chate Majdán

Obr. 3. Tabuľa 2 „Vápenka“ umiestnená pri Chate Majdán

Obr. 4. Tabuľa 2 Vápenka vo finálnej podobe (aj na http://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=6899).

Obr. 4. Tabuľa 2 Vápenka vo finálnej podobe

V rámci prvej etapy bolo zahrnuté aj preznačenie zastávok (17.6.2016) podľa nového počtu tabúľ 1-10 samolepkami turistickej značky náučného chodníka s číslom (obr. 5) a niektoré miesta pre vyznačenie smeru trasy náučného chodníka (obr. 6).

Obr. 5. Dočasné preznačenie zastávok NCH

Obr. 5. Dočasné preznačenie zastávok NCH

Obr. 6. Vyznačenie smeru NCH na križovatke na Majdánskom

Obr. 6. Vyznačenie smeru NCH na križovatke na Majdánskom

Zapísal Ing. Jozef Blažo dňa 4.7.2016