Chránené vtáčie územie

Náučný chodník Majdán

Rozlohou lesných porastov a svojou polohou medzi dvoma nížinami, poskytujú Malé Karpaty vhodné podmienky pre hniezdenie rôznych druhov dravcov, ďatľov a spevavcov. Z tohto dôvodu boli Malé Karpaty v roku 2005 vyhlásené za Chránené vtáčie územie (CHVÚ), patriace do sústavy Natura 2000. CHVÚ je jedným z piatich najvýznamnejších území pre hniezdenie ďatľa prostredného, orla kráľovského a včelára lesného na Slovensku. A tu je zopár druhov vtákov, ktoré môžete pri svojich potulkách lesom zazrieť.

Bocian čierny (Ciconia nigra)

Hniezdi samotársky v starých lesoch s tečúcimi alebo stojatými vodami. Na postavenie hniezda potrebuje mohutný starý strom, aby uniesol jeho ťažké a veľké hniezdo o priemere do 170 cm. Potravou sú mu malé ryby, vodný hmyz, hlodavce, žaby a mloky. Zimuje v rovníkovej a južnej Afrike. Pravidelne sa vracia do pôvodného hniezda. Najviac ho ohrozuje zánik mokradí v krajine a intenzívne využívanie lesov.

01

Ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)

Patrí medzi naše najvzácnejšie ďatle, ktorý dáva prednosť starým bukovým lesom, kde je dostatok odumretého dreva. V ňom si nachádza svoju potravu, ktorú tvorí podkôrny hmyz, mravce a húsenice. Hniezdi v dutinách stromov vo výške 3-10 m. Je najviac ohrozený intenzívnym využívaním lesov, pri ktorom sa odstraňuje odumierajúce a mŕtve drevo. V rámci Európy je Slovensko treťou krajinou s najpočetnejšou populáciou.

02

Včelár lesný (Pernis apivorus)

Dravec veľkosti myšiaka hôrneho, ktorý je sťahovavý a prilieta k nám z Afriky v apríli. Obýva lesy najmä v teplejších oblastiach, kde má viac potravy. Hniezdo si stavia na strome. Mláďatá kŕmi larvami a kuklami blanokrídleho hmyzu, najmä ôs. V menšej miere sa živí drobnými stavovcami. Najviac je ohrozovaný intenzívnym využívaním lesov a vyrušovaním počas hniezdenia.

03

Muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)

Sťahovavý druh, len o málo menší ako vrabec. Samec je nápadne čiernobielo sfarbený. Obýva najmä listnaté lesy so staršími stromami, ale možno ho nájsť aj v parkoch a záhradách. Hniezdo býva v existujúcej dutine stromu. Mláďatá kŕmia najmä húsenicami a lietajúcim hmyzom. Slovensko je druhou európskou krajinou s najpočetnejšou populáciou tohto druhu.

04

Tesár čierny (Dryocopus martius)

Náš najväčší druh  ďatľa. Hniezdo býva v dutine stromov vo výške 8-10 m. Hniezdnu dutinu, ktorej tesanie mu trvá 10 -28 dní, môže používať aj niekoľko rokov. Mláďatá sú kŕmené chrobákmi žijúcimi v dreve, mravcami, húsenicami a mäkkýšmi. Druh je najviac ohrozený drobením lesných porastov a odstraňovaním starých stromov, v ktorých hniezdi. Dožíva sa vysokého veku, najstarší okrúžkovaný jedinec mal 28 rokov.

05

Fotografie všetkých druhov vtákov vyhotovil © S. Harvančík. Foto stromu: K. Durdovanská