Les a voda

Náučný chodník Majdán

Prameň Husí stok sa nachádza pod  juhovýchodným svahom vrchu Rekomperek (Rekombere), pre strmosť jeho svahov takmer zo všetkých strán, miestne nazývaný aj Pyramída. Strmé svahy, kamenité a exponované svahy sú v podmienkach Plánu starostlivosti o les zaradené do kategórie ochranných lesov, s prevažujúcou funkciu ochrany pôdy a lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach. Les v okolí je tvorený drevinami buk lesný (Fagus sylvatica), hrab obyčajný (Carpinus betulus), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor horský (Acer pseudoplatanus), dub zimný (Quercus petraea) a dub cerový (Quercus cerris). V skalách často býva vrastená lipa malolistá a veľkolistá (Tilia cordata/platyphyllos) a na exponovaných svahoch javor poľný (Acer campestre), drieň obyčajný (Cornus mas) a svíb krvavý (Cornus sanguinea). V bylinnom podraste v jarnom aspekte prevláda kopytník európsky (obr. 1), bažanka trváca (obr. 2), chochlačka dutá (obr. 3), cesnak medvedí (obr. 5) a zubačka cibuľkonosná (obr. 6) . Vzácne sa vyskytuje aj chránená orchidea vstavač bledý (obr. 4).

Husí stok má charakter krasového prameňa, nachádza sa v ochrannom lese, v skalnom reliéfe tvorenom vápencom. Kvalita vody je výborná, avšak je znečistená koliformnými baktériami, teda je nepitná, vo výsledkoch mikrobiologického rozboru vody vyznačené žltou farbou (obr. 7). Znečistenie pochádza od teplokrvných živočíchov (nevynímajúc človeka), ktoré sa pohybujú nad miestom výveru. Kvalitu vody môžeme ovplyvniť aj my udržovaním čistoty okolo prameňa a nezasahovaním do prameniska nad betónovou zdržou. Prameň je sledovaný od roku 1975 Slovenským hydrometeorologickým ústavom Bratislava. Týždenne sa merajú údaje o výdatnosti prameňa – prietok a teplota vody, ktoré sú počas roka rozdielne v závislosti od ročného obdobia, viď graf 1. Teplota vody je napriek tomu veľmi stabilná, pohybuje sa v zime okolo 8,0 a lete okolo 8,5 °C s posunom medzných hodnôt (min/max) o 1 mesiac.

07

Obr. 7. Rozbor vody prameňa Husí stok z 3.8.2016 (žltou vyznačená neprípustná hodnota)

g01

Graf 1. Výdatnosť a teplota prameňa Husí stok počas roka. Spracoval J. Blažo z meraní údajov pre SHMÚ Bratislava.

Kolobeh vody v prírode

Povrchová i podzemná voda pochádza zo zrážok vo forme dažďa a snehu, ale aj zriedkavejších foriem ako sú hmla, krúpy, ľadovec. Keď prší časť vody presiakne do zeme (podzemná voda), časť odtečie do potokov, riek a morí (povrchová voda). Pôsobením slnečného tepla sa voda vyparuje do atmosféry. Výpar vody (evaporácia) môže byť buď priamo z vodnej hladiny (jazerá, vodné toky, oceány), z pôdy, z vegetácie a dýchaním rastlín (transpirácia). Vodná para sa hromadí vo forme oblakov. Keď oblaky narastú a vystúpia do vyšších nadmorských výšok, ochladia sa a vodná para kondenzuje na kvapalinu alebo tuhú látku. Po transporte vzdušnými prúdmi padá späť na zemský povrch vo forme zrážok, najčastejšie dažďa, snehu a krúp. Voda vsakuje do pôdy alebo ako povrchový odtok vteká do riek a morí. Celý cyklus vody začína odznova.

g02

Kolobeh vody v prírode