Rybáreň Parina

Náučný chodník Majdán

Stredisko chovu rýb Parina

Ako jednu z prvých pstruhových liahní na území Slovenska dal vybudovať gróf Móric Pálffy (1812–1897) už v roku 1861 prvú pstruhovú liaheň na Parine (pôvodná kamenná stavba už nestojí). O päť rokov neskôr (1866) bola dobudovaná celá Rybáreň (Fischerei) na chov lososovitých rýb. Pozostávala zo sústavy chovných rybníkov, novej budovy pstruhovej liahne, skladu krmiva (tiež prípravňa krmív) a bytu porybného (dnes je byt v súkromnom vlastníctve). Pôvodne tu boli tri väčšie rybníky nepravidelného tvaru a jeden obdĺžnikový, ktoré sa nachádzajú priamo oproti hlavnej budove rybárne (horné rybníky, obr 1). V roku 1962 bolo v dolnej časti rybárne dobudovaných 12 podlhovastých chovných rybníkov veľkosti 50 × 9 m (obr. 2), tiež 24 malých (zaniknuté) rybníčkov pre odchov plôdika (20 × 4 m)  a jeden väčší rybník trojuholníkového tvaru (dolné rybníky). V súčasnosti má areál 15 chovných rybníkov a jeden sedimentačný. Medzi hornými a dolnými rybníkmi bola v roku 2012 dobudovaná rozkŕmovňa rýb (obr. 4) so stálym prietokom vody. Proti rybožravým vtákom, hlavne volavke popolavej (obr. 5), je potrebné vykonať sezónnu ochranu plôdika sieťovými ohrádzadlami (obr. 6). V hlavnej budove rybárne (obr. 3) v prízemí je pstruhová liaheň a v podkroví administratívna miestnosť dobudovaná pri rekonštrukcii strechy v roku 1990. Rybáreň leží v širokej doline na potoku Parná (miestny starší názov Pariná). Dnes zaužívaný názov je Rybáreň Parina ale v rámci štátneho podniku Lesy SR je celý areál vedený ako Stredisko chovu rýb Parina, skratkou SCHR Parina.

 

V rybníkoch sa ako hlavný druh chová pstruh dúhový (Salmo gairdneri) a pridružený druh pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario). Podrobný popis týchto druhov i s obrázkami nájdete na druhej strane tejto náučnej tabule. Tiež sa tu chovajú generačné ryby, okrem spomenutých druhov i kapor rybničný (Cyprinus carpio). V súčasnosti (2016) Stredisko chovu rýb Parina zabezpečuje chov rýb od ikier až po generačné ryby. Neresenie rýb, umelý výter, sa vykonáva v mesiacoch november až december, podľa poveternostných podmienok, pričom rozhodujúca je aktuálna teplota vody. Po výtere generačných rýb sa v liahni z oplodnených ikier vyliahne plôdik, ktorý sa po 5–6 mesiacoch vypúšťa do rybníkov (pstruh dúhový) alebo sa vypúšťa na zarybňovanie vodných tokov (pstruh potočný). Konzumná ryba sa v rybníkoch dochová približne za 16–18 mesiacov, kedy dosahuje hmotnosť okolo 250 gramov. Na stredisku tiež vykonávajú odbornú prax žiaci denného štúdia štvorročného študijného odboru rybárstva zo Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji. Hydrologicky patrí celé územie Dolnej Pariny do povodia Váhu.

Smreky pri rybníkoch

V roku 1848, na počesť korunovácie cisára Františka Jozefa I., tu dal vysadiť gróf Móric Pálffy  dva solitéry smreka (smrek obyčajný – Picea abies). Prvý (obr. 7), naľavo/západne pri ceste, má výšku 32 m, obvod kmeňa vo výške 1,3 m je 275 cm (priemer d1,3 87 cm). Druhý smrek (obr. 8), pri ceste v dolnej časti rybárne, vysoký 35 m s priemerom 102 cm, bol zničený víchricou 29. januára 2008 o 20:30 hod. vo svojom 160. roku života (obr. 9).