Dnes je utorok 23. januára 2018, meniny má Miloš, zajtra Timotej. Význam mien.

Zasadnutie OZ dňa 11. 12. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11. 12.  2017,t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 9.11. 2017
 5. Návrh na schválenie  VZN č. 4/2017, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ v školskom klube detí  a v školskej jedálni
 6. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod: Peter Cmero a manželka Helena Cmerová
 7. Úprava rozpočtu obce Horné Orešany č. 5/2017
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020
 9. Návrh na schválenie rozpočtu obce Horné Orešany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020
 10. Diskusia
 11. Záver

Ďalšie aktuality