Dnes je pondelok 17. júna 2024, meniny má Adolf, zajtra Vratislav(a).

Školstvo

 

ZŠ s MŠ Horné Orešany

ZŠ Horné OrešanyZákladná škola je právnym subjektom od 1. januára 2000. V roku 2002 od 1. apríla bola ku nej pričlenená aj materská škola a odvtedy nesie plný názov ZŠ s MŠ Horné Orešany. Zriaďovateľom školy je Obec Horné Orešany, ktorá sa podiela aj na financovaní školských zariadení, medzi ktoré patrí materská škola, školská jedáleň a školský klub. Tieto zariadenia patria do originálnych kompetencií a sú financované z podielových daní obce. Zamestnanci ZŠ podliehajú MŠ SR, od ktorého sú aj finančne závislí.

Základná škola je plnoorganizovaná s ročníkmi 1 – 9 a s dvoma oddeleniami školského klubu. V materskej škole sú dve oddelenia s počtom detí 43. Základnú školu navštevuje každý školský rok okolo 200 žiakov, ktorí sa vzdelávajú v jedenástich triedach. Nie sú to len žiaci z Horných Orešian, ale legislatíva umožňuje zákonným zástupcom žiakov, vybrať si školu, ktorú bude ich dieťa navštevovať. Preto aj našu školu navštevujú žiaci zo Smoleníc, z Lošonca, z Dolných Orešian i zo Suchej nad Parnou. Vedenie školy sa snaží vytvárať optimálne podmienky pre výchovno-vzdelávací proces, a preto aj vyučovací variant je rozšírený o výučbu informatiky od 1. až po 9. ročník. Výučbu informatiky zabezpečuje kvalifikovaný pedagóg. Ťažisko vzdelanosti spočíva aj vo výučbe dvoch cudzích jazykov – anglického a nemeckého, ktoré sú tiež odučené odborne.

Osobitosťou školy je trieda pre žiakov so špecifickými poruchami učenia pre deti s mentálnym postihnutím, ktoré pracujú pod vedením skúseného špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa. Ich vyučovací proces prebieha v novovybudovanej moderne zariadenej učebni. Okrem integrácie v ŠPT zabezpečuje škola vyučovací proces aj pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so špecifickými poruchami učenia, ktorí sú vzdelávaní v bežnej triede a ich učivo je redukované podľa charakteru postihnutia v jednotlivých predmetoch. Títo žiaci sú klientami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré pre nás zabezpečujú diagnostiku a rediagnostiku žiakov, aby sme jednotne pôsobili pri zvládaní výchovno - vyučovacieho procesu. Individuálne integrovaných žiakov v bežnej triede je momentálne 16, z toho 6 zdravotne. ŠPT navštevuje 8 žiakov.

Vedomostná úroveň žiakov je dlhodobo na dobrej úrovni, o čom svedčia aj výsledky školských inšpekcií, celoslovenského testovania žiakov deviatych ročníkov ako i výsledky prijímacích pohovorov. Žiaci sa počas roka zapájajú do rôznych vedomostných i brannošportových súťaží a olympiád, kde získavajú popredné umiestnenia. Žiaci 7. ročníka sa každoročne zúčastňujú lyžiarskeho výcviku. Veľmi rozsiahla a rôznorodá je i záujmová činnosť žiakov v oblasti športového vyžitia a v kultúrnej oblasti. Učitelia i žiaci sa podieľajú na úprave areálu školy, kde sa konajú rôzne športové podujatia a každoročne aj MDD.

Vedenie školy úzko spolupracuje s radou školy, ktorej predsedom je Ing. Ingrid Juricová, s rodičovskou radou, ktorej predsedom je pani Katarína Pagáčová a so spoločenskými organizáciami v obci.

Kontakty

Meno školy: Základná škola s materskou školou
Adresa školy: Športová ulica 31/12, Horné Orešany, 919 03
Telefón: ZŠ: 033/5588111
ZŠ: 033/5340176
ZŠ: 033/5588182

ŠJ a MŠ: 033/5588122
Webová adresa:  https://zshoresany.edupage.org
Email školy: zshorneoresany@gmail.com
   
Web materskej školy:  https://mshorneoresany.edupage.org/