Dnes je sobota 19. septembra 2020, meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav(a). Význam mien.

Úradná tabuľa

›› Oznámenie o doručení a uložení listovej zásielky


application/pdf Uznesenie OZ zo dňa 16. 9. 2020

Súbor na stiahnutie (PDF): Uznesenie OZ zo dňa 16. 9. 2020 (kategória: Uznesenia OZ)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21. 9. 2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21. 9. 2020

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  21. 9.  2020, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.   

   

     Program

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 22.06.2020
 5. Úprava rozpočtu 2/2020
 6. Schválenie prevodu predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemnej komunikácie v miestnej časti Majdánske  - Trnavský samosprávny kraj
 7. Žiadosť o schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ing. Marek Korytár, PhD.
 8. Žiadosť o zámenu častí pozemkov a kúpu časti pozemku – Alexandra Adamcová, Martin Pinček
 9. Návrh na schválenie udelenia čestného občianstva obce Horné Orešany Mons. Miloslavovi Mrvovi
 10. Návrh na schválenie udelenia čestného občianstva obce Horné Orešany in memoriam prof. Doc. Ing. Dr. Františkovi Hégerovi, PhP.
 11. Odsúhlasenie predprojektovej štúdie vodozádržných opatrení
 12. Návrh na schválenie vypracovania PD na rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie v časti obce IBV-NIVA II
 13. Vymenovanie komisie na pomenovanie ulíc v obci
 14. Návrh na vyradenie z evidencie hasičského vozidla AVIA
 15. Diskusia
 16. Záver

application/pdf Dodatok k uzneseniu č. 10/1.OZ/2020

Súbor na stiahnutie (PDF): Dodatok k uzneseniu č. 10/1.OZ/2020 (kategória: Uznesenia OZ)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22. 6. 2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22. 6. 2020

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  22. 6.  2020, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

 

Program

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Uprázdnenie mandátu poslanca OZ
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 27.04.2020
 6. Voľba člena a predsedu finančnej komisie
 7. Voľba člena a predsedu mandátovej komisie
 8. Voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov
 9. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2019
 10. Správa nezávislého audítora za rok 2019
 11. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany
 12. Schválenie použitia rezervného fondu podľa záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2019
 13. Návrh  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany na 2 polrok 2020
 14. Voľba hlavného kontrolóra obce Horné Orešany
 15. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu: „Rekonštrukcia zastávky na ceste II/502 v km 45,5 vľavo“
 16. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod – Ing. Marko Novák a manželka RNDr. Anna Nováková
 17. Schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemnej komunikácie v miestnej časti Majdánske  -Trnavský samosprávny kraj
 18. Zmluva o zriadení vecných bremien pre spol. Západoslovenská distribučná, a.s.
 19. Žiadosť o schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ing. Marek Korytár, PhD
 20. Zaradenie a vyňatie pozemkov obce lokality vo výhľadovej etape (AV5) z Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty do ÚPN obce na výstavbu rodinných domov
 21. Prerokovanie návrhov na určenie miesta zberného dvora a zaradenie do ÚPN
 22. Prerokovanie žiadosti o zaradenie parc.č.1648 -TTP o výmere 1320 m2 do ÚPN na výstavbu rodinného domu – Bc.Ján Kormúth
 23. Prerokovanie žiadosti o zaradenie parc.č.1649 -TTP o výmere 2295 m2 do ÚPN na výstavbu rodinného domu – Margita Križanová, Alexander Križan, Miloš Križan, Peter Križan
 24. Prerokovanie žiadosti o zaradenie parc.č.1650 – TTP o výmere 2219 m2 do ÚPN na výstavbu rodinného domu – Margita Križanová
 25. Diskusia
 26. Záver

application/pdf Dodatok k uzneseniu č. 08/1.OZ/2020

Súbor na stiahnutie (PDF): Dodatok k uzneseniu č. 08/1.OZ/2020 (kategória: Uznesenia OZ)

application/pdf Dodatok k uzneseniu č. 45/2.OZ/2020

Súbor na stiahnutie (PDF): Dodatok k uzneseniu č. 45/2.OZ/2020 (kategória: Uznesenia OZ)

application/pdf Dodatok k Zápisnici č. 2

Súbor na stiahnutie (PDF): Dodatok k Zápisnici č. 2 (kategória: Zápisnice zo zasadnutia OZ)

application/pdf Uznesenia OZ zo dňa 27. 4. 2020

Súbor na stiahnutie (PDF): Uznesenia OZ zo dňa 27. 4. 2020 (kategória: Uznesenia OZ)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 4. 2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 4. 2020

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  27. 4.  2020, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program: 

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 03.03.2020 
 5. Úprava rozpočtu 1/2020
 6. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č. 16/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020 
 7. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č. 18/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020  
 8. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č. 19/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020 
 9. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č. 20/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020 
 10. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č.27/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020
 11. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č.25/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020 
 12. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č.26/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020 
 13. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.700/165 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Michal Burský
 14. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č. 34/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020 
 15. Diskusia
 16. Záver

application/pdf Zápisnica č. 1

Súbor na stiahnutie (PDF): Zápisnica č. 1 (kategória: Zápisnice zo zasadnutia OZ)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 3. 3. 2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 3. 3. 2020

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 3. 3. 2020, t. j. v utorok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 09.12.2019 
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horné Orešany za rok 2019
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na I. polrok  2020
 7. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Horné Orešany
 8. Návrh na schválenie projektu „Rekonštrukcia zastávky na ceste II/502 v km 46,4 vpravo
 9. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti parc.č.1/12 od spoločnosti Západoslovenská distribučná,  a. s., Čulenova 6, Bratislava
 10. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, Bratislava
 11. Schválenie návrhu zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech Západoslovenská  distribučná, a. s. Čulenova 6, Bratislava
 12. Schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Trnavský samosprávny kraj
 13. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod Ing. Marko Novák a manželka RNDr. Anna Nováková, MPH
 14. Žiadosť o poskytnutie priestorov KD na organizovanie detského stolnotenisového krúžku
 15. Návrh na schválenie obstarania novej zmeny územného plánu obce Horné Orešany a žiadosti  občanov, ktoré budú predmetom riešenia zmeny územného plánu
 16. Žiadosť o zaradenie parcely č.10 do ÚPN na výstavbu rodinných domov – Miroslav Forner
 17. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.2004/43 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Bc. Ján  Kormúth
 18. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.2004/44 a 2004/47 do ÚPN obce  na výstavbu rodinného domu - Jaroslav Benovič
 19. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1648 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Bc. Ján Kormúth
 20. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1649 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Margita Križanová, Alexander Kormúth, Miloš Kormúth, Peter Kormúth
 21. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1650 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Margita Križanová
 22. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1580/92 do ÚPN obce na výstavbu hospodárskej haly – Pavol Vavro
 23. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1591/67 a 1591/66 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Jozef Javorek
 24. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1591/2 do ÚPN obce na     výstavbu rodinného domu – Jozef Hrozány, Mgr. Michal Blažo
 25. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1591/91, 1591/92, 1591/100 a     1591/101 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Ing. Mária Lamošová
 26. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.700/111, 700/112, 700/158, do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu a zaradiť zmenu hraníc chráneného vtáčieho územia – Ing. Tomáš Straška
 27. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.714/10 do ÚPN obce na výstavbu  rodinného domu a zaradiť zmenu hraníc chráneného vtáčieho územia – Marta Brestovanská
 28. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie a vyňatie pozemkov  lokality vo výhľadovej etape (AV5) z Chráneného  vtáčieho územie Malé Karpaty na výstavbu rodinných domov
 29. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1949/137, 1949/138, 1949/139, 1949/140, 1949/141, 1949/142 do ÚPN obce na výstavbu 4 rodinných domov Vlastimil Zela,  Milan Botta
 30. Žiadosť o zmenu územného plánu a preklasifikovanie parc.č.1955/11 z občianskej vybavenosti na bytový objekt – Vlastimil Zela
 31. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1960/2 na výstavbu rodinného domu - Jozef Janíček
 32. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie stavby TA – Lošonec VN 217, odbočka chemika VNK, VNV
 33. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1820/3 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Peter Lopour
 34. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.938/5, 939/1, 939/2 do ÚPN obce na rekreačné účely, podnikanie v agroturistike – Martin Sýkora
 35. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1555/2 do ÚPN obce na výstavbu zberného dvora                                               
 36. Diskusia
 37. Záver

Jarmila Petrovičová, v. r.
starostka obce        

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona .71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  16.12.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-314/2019 o vydanie súhlasu na výrub krovitých porastov čerešne, jaseňa, javora, šípky a trnky na ploche o výmere 1554 m2 na pozemku registra "C" parc. č . 700/10 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  rekultivácie pozemku a následnej výsadby ovocných stromov a viniča.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na dresu: mecirova@soutt.sk.

 

application/pdf Uznesenia OZ zo dňa 9.12. 2019

Súbor na stiahnutie (PDF): Uznesenia OZ zo dňa 9.12. 2019 (kategória: Uznesenia OZ)

Zasadnutie OZ dňa 9. 12. 2019

Zasadnutie OZ dňa 9. 12. 2019

Pozvánka
V zmysle zákona o obecnom zriadení týmto
zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09. 12.  2019,
t. j. v pondelok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Informácia starostky o nástupe náhradníka za poslanca OZ
 5. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 28. 10. 2019 
 6. Voľba člena finančnej komisie
 7. Voľba člena Rady školy
 8. Informácia starostky obce o výsledku kontroly NKÚ SR a prijatých opatreniach na   odstránenie nedostatkov
 9. Návrh na schválenie udelenia Čestného občianstva duchovnému Mons. Miloslavovi Mrvovi
 10. Schválenie kúpy pozemkov pod miestnou komunikáciou – Dolné Záhumnie II. časť
 11. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015
 12. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2015
 13. Návrh na schválenie VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany v územnej pôsobnosti Obce Horné Orešany
 14. Návrh na úpravu rozpočtu 4/2019
 15. Správa hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a r. 2022
 16. Návrh na schválenie: Komplexný manažment vody v záujme trvalo udržateľného rozvoja obce
 17. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a r. 2022
 18. Diskusia
 19. Záver

Jarmila Petrovičová, v. r.
starostka obce