Dnes je piatok 31. marca 2023, meniny má Benjamín, zajtra Hugo.

Úradná tabuľa

›› Oznámenie o doručení a uložení listovej zásielky


application/pdf Verejná vyhláška

Súbor na stiahnutie (PDF): Verejná vyhláška (kategória: Verejné vyhlášky)

application/pdf Návrh VZN č. 1/2023

Súbor na stiahnutie (PDF): Návrh VZN č. 1/2023 (kategória: Všeobecné záväzné nariadenia)

Oznam Slovenskej pošty, prevádzka Horné Orešany

Oznam Slovenskej pošty, prevádzka Horné Orešany

Dňa 7.2.2023, t. j. v utorok  bude POŠTA v Horných Orešanoch otvorená do 10.30 hod.

application/pdf Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Súbor na stiahnutie (PDF): Verejná vyhláška - Rozhodnutie (kategória: Verejné vyhlášky)

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.2.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.HOR-11/2023 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks náletové dreviny rastúce na pozemku registra "C" parc. č. 1139/34 v k. ú. Dolné Orešany z dôvodu: “Náletové dreviny sú zarastené v oplotení, ktoré je pokazené a treba urobiť nové oplotenie. Zároveň uvedené kroviny sú preschnuté., padajú na štátnu cestu III. triedy, kroviny zabraňujú viditeľnosti na prechod pre chodcov z výjazdu na štátnu cestu.”
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Horné Orešany.

Odpis stavu elektromerov od 19.1. do 27.1. 2023

Odpis stavu elektromerov od 19.1. do 27.1. 2023

Západoslovenská distribučná a.s. Trnava, oznamuje občanom, že od  19.1. 2023 ( štvrtok ) do  27.1. 2023 bude poverený pracovník odpisovať stavy elektromerov v domácnostiach.

Prosíme obyvateľov, ktorí majú elektromer vnútri domu, aby poslali fotografiu elektromera na:

Email: odpocty.tt@gmail.com alebo na Telefónne číslo: 0904 282 585.

Lístky v oknách nebudú povolené.

Za spoluprácu ďakujeme.

Kontakt na odpočtára:

tel. 0904 282 585

mail: odpocty.tt@gmail.com

 

REFERENDUM 2023 - špeciálny spôsob hlasovania (COVID-19)

REFERENDUM 2023 - špeciálny spôsob hlasovania (COVID-19)

Okresný úrad Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy oznamuje, že žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania v referende, ktoré sa bude konať dňa 21.01.2023 (pre občanov, ktorí sú v karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19) sa prijímajú na Okresnom úrade  Trnava, Kollárova 8, 917 01  Trnava, na telefónnych číslach:

033 55 64 276 alebo 033 55 64 271 

Žiadosť možno podávať telefonicky v lehote od 16.01.2023 do  20.01.2023, v čase úradných hodín Okresného úradu  Trnava:

Pondelok, Utorok, Štvrtok: 8:00 – 15:00

                   Streda:              8:00 – 17:00

                   Piatok:               8:00 – 12:00 hod.

Pri požiadaní  je nutné uviesť:

 • titul, meno,
 • priezvisko,
 • rodné číslo,
 • trvalý pobyt v zložení PSČ, mesto, ulica, číslo domu,
 • informáciu, či žiadateľovi o špeciálny spôsob hlasovania bol vydaný Hlasovací preukaz,
 • číslo telefónu, na ktorom bude žiadateľ zastihnuteľný a
 • adresu, kde sa volič bude zdržiavať.

Ak žiadateľ žije v domácnosti s viacerými voličmi, celá domácnosť je v karanténe a má právo požiadať o príchod špeciálnej volebnej komisie a umožniť hlasovať do špeciálnej prenosnej schránky pre všetkých členov domácnosti, ktorí v deň konania referenda dovŕšia 18 rokov. V tomto prípade žiadateľ je povinný uviesť všetky horeuvedené údaje za členov domácnosti.

Úradné hodiny počas vianočných sviatkov na Obecnom úrade v Horných Orešanoch

Úradné hodiny počas vianočných sviatkov na Obecnom úrade v Horných Orešanoch

22. 12.2022, štvrtok ........... nestránkový deň

23. 12.2022, piatok ............ zatvorené

24.- 26.12.2022 .................. dni pracovného pokoja

27. 12.2022, utorok ........... 7.00 – 12. 00 hod.

28. 12.2022, streda ............ 7.00 – 12. 00 hod.

29. 12.2022, štvrtok .......... nestránkový deň

30. 12.2022, piatok ........... 7.00 – 12. 00 hod.

02. 01.2023 ........................ zatvorené

 

V nutných prípadoch volajte na tel. čísla: 0911 266 060, 0911 388 565

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14. 12. 2022

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14. 12. 2022

V zmysle zákona o obecnom zriadení starosta obce zvoláva zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  14. 12. 2022, t. j. v stredu o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch. 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Schválenie sobášiaceho
 6. Voľba členov Rady školy v Horných Orešanoch
 7. Návrh VZN č.2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa v MŠ, na dieťa ŠKD a dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany
 8. Návrh VZN č.3/2022, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v ŠKD a v školskej jedálni    
 9. Správa hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce Horné Orešany na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 - 2025
 10. Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 -2025
 11. Úprava rozpočtu Obce Horné Orešany za rok 2022
 12. Schválenie 13. člena komisie kultúry, športu a vzdelávania
 13. Žiadosť o vydanie stanoviska – manželia Seleckí, Pezinok
 14. Žiadosť o zámenu pozemku – manželia  Šinkoví, Trnava
 15. Zmluva o nájme nebytových priestorov – Slovenská pošta, a. s.
 16. Diskusia
 17. Záver

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2022

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2022

POZVÁNKA

V zmysle zákona o obecnom zriadení týmto

zvolávam

  u s t a n o v u j ú c e

zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  28. 11. 2022,

t. j. v pondelok o 18.00 hod.

v kultúrnom dome v Horných Orešanoch

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
  1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
  3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi          
  4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
  5. Príhovor novozvoleného starostu
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 3. Voľba  mandátovej a volebnej komisie 
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Poverenie zástupcu starostu obce
 6. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ   
 7. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov   
 8. Návrh na zriadenie komisií OZ
 9. Voľba predsedu a členov komisií
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Diskusia
 12. Záver

Jarmila Petrovičová
starostka obce

Dňa 28.11.2022 (pondelok) pošta zatvorená

Dňa 28.11.2022 (pondelok) pošta zatvorená

Oznamujeme občanom, že dňa 28.11. 2022, t. j. v pondelok bude Pošta v Horných Orešanoch z prevádzkových dôvodov zatvorená.

Podaj zásielok Vám zrealizuje pošta Trnava 1.