Dnes je sobota 18. januára 2020, meniny má Bohdana, zajtra Drahomíra. Význam mien.

Úradná tabuľa

›› Oznámenie o doručení a uložení listovej zásielky


Zasadnutie OZ dňa 9. 12. 2019

Zasadnutie OZ dňa 9. 12. 2019

Pozvánka
V zmysle zákona o obecnom zriadení týmto
zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09. 12.  2019,
t. j. v pondelok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Informácia starostky o nástupe náhradníka za poslanca OZ
 5. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 28. 10. 2019 
 6. Voľba člena finančnej komisie
 7. Voľba člena Rady školy
 8. Informácia starostky obce o výsledku kontroly NKÚ SR a prijatých opatreniach na   odstránenie nedostatkov
 9. Návrh na schválenie udelenia Čestného občianstva duchovnému Mons. Miloslavovi Mrvovi
 10. Schválenie kúpy pozemkov pod miestnou komunikáciou – Dolné Záhumnie II. časť
 11. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015
 12. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2015
 13. Návrh na schválenie VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany v územnej pôsobnosti Obce Horné Orešany
 14. Návrh na úpravu rozpočtu 4/2019
 15. Správa hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a r. 2022
 16. Návrh na schválenie: Komplexný manažment vody v záujme trvalo udržateľného rozvoja obce
 17. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a r. 2022
 18. Diskusia
 19. Záver

Jarmila Petrovičová, v. r.
starostka obce

Voľby do Národnej rady SR 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020 sa konajú v sobotu dňa 29.2. 2020 v čase od 7:00 do 20:00

Viac informácií tu: https://www.minv.sk/?volby-nrsr

Informácia pre voliča: informácia pre voliča v PDF

 

Zasielanie žiadostí o voľbu poštou a hlasovací preukaz: saskova@horneoresany.sk

Zasadnutie OZ dňa 28. 10. 2019

Zasadnutie OZ dňa 28. 10. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení týmto zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.10. 2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 9. 09. 2019 
 5. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Hečko a manželka Martina
 6. Návrh na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Západoslovenská distribučná a. s.,  Čulenova č. 6, Bratislava
 7. Schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Trnavský samosprávny kraj – cesta do m. č.  Majdánske  
 8. Návrh na schválenie: Komplexný manažment vody v záujme trvalo udržateľného rozvoja obce
 9. Diskusia
 10. Záver

  

Zasadnutie OZ dňa 9. 9. 2019

Zasadnutie OZ dňa 9. 9. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9. 09.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 19. 08. 2019
 5. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľa Západoslovenská distribučná,   a. s. , Čulenova č. 6, Bratislava
 6. Schválenie zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech Západoslovenská distribučná, a. s.,  Čulenova č. 6, Bratislava
 7. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod: Peter Hečko a manž. Martina Hečková
 8. Žiadosť – vyjadrenie  k uzneseniu OZ č. 13/1.OZ/2019 a návrh na opätovné prejednanie žiadosti
 9. Žiadosť – výzva na uzatvorenie nájomnej zmluvy a úhrady ušlého nájomného
 10. Návrh na otvorenie Územného plánu obce Horné Orešany
 11. Diskusia
 12. Záver

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  29.07.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-217/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks hrab, 1 ks buk, 1 ks javor a 1 ks jelša rastúcich na pozemku registra "C" parc. č . 1961/1 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.05.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-151/2019o vydanie súhlasu na výrub krovitých porastov v druhpvom zložení - šípka, trnka, čerešňa, jaseň, javor na ploche - 2688 m2 - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 700/10, 700/171, 700/173, 700/175 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  výsadby vinice a ovocných drevín na mieste rastu predmetných krovín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Zasadnutie OZ dňa 19. 08. 2019

Zasadnutie OZ dňa 19. 08. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19. 08.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 24. 06. 2019 
 5. Úprava rozpočtu č.3/2019
  • zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy Obecného úradu Horné Orešany – dotácia  z environmentálneho fondu – dofinancovanie z vlastných zdrojov
  • stavebné úpravy požiarnej zbrojnice – dotácia z MV SR – rekonštrukcia elektriny - dofinancovanie z vlastných zdrojov
 6. Diskusia
 7. Záver

application/pdf VZN č. 5/2019

Súbor na stiahnutie (PDF): VZN č. 5/2019 (kategória: Všeobecné záväzné nariadenia)

Zasadnutie OZ dňa 24. 06. 2019

Zasadnutie OZ dňa 24. 06. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. 06.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 03. 06. 2019
 5. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému obce Horné Orešany za rok 2018
 6. Správa nezávislého audítora za rok 2018
 7. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany
 8. Schválenie použitia rezervného fondu podľa záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2018
 9. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany na II.  polrok 2019
 10. Návrh na schválenie VZN č. 5/2019, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v školskom klube detí a v školskej jedálni
 11. Návrh na úpravu rozpočtu č.2/2019
 12. Žiadosť o odpredaj pozemku do vlastníctva obce
 13. Žiadosť o vydanie predbežného súhlasu s uložením potrubia na pozemkoch vo vlastníctve obce pre stavbu: „ Prevádzač záložného zdroja vody v VN Horné Orešany“
 14. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce
 15. Diskusia
 16. Záver

 

Zasadnutie OZ dňa 3. 6. 2019

Zasadnutie OZ dňa 3. 6. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 3. 06.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 15. 4. 2019
 5. Návrh na schválenie žiadosti o NFP podľa § 2, písm. c) so  zameraním na dporu  zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budovy, výzva č. V. Prezídium HaZZ 2019
 6. Návrh na schválenie žiadosti o NFP so zameraním na podporu činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2, písm. e) z. č. 526/2010 Z. z. o poskytnutí dotácie  v pôsobnosti MV SR
 7. Návrh na schválenie členov komisie pre pamätihodnosti
 8. Návrh na riešenie havarijného stavu sochy sv. Floriána
 9. Diskusia
 10. Záver

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.05.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č. HOR-139/2019 o vydanie súhlasu na výrub dreviny - 1 ks vŕby - rastúcej na pozemku parc. č. 1/3 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  rastu v mieste výstavby inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v zmysle z. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach volebného práva v znení neskorších predpisov bude v týchto dňoch do každej domácnosti doručené oznámenie o čase a mieste konania volieb do európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25. mája 2019, t. j. v sobotu v čase od 7. 00 hod. do 22. 00 hod v Základnej škole v Horných Orešanoch. 

Voľby prezidenta SR, dňa 30. 3. 2019

Voľby prezidenta SR, dňa 30. 3. 2019

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje, že v zmysle zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva sa voľby prezidenta Slovenskej republiky budú konať dňa 30. marca 2019, t. j.  v sobotu  v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny v kultúrnom dome  v Horných Orešanoch.
V obci sú vytvorené 2 volebné okrsky:

Volebný okrsok č. 1 – KD Horné Orešany, tanečná  sála 

                                    od súpisného čísla 1 po súpisné  číslo 400   

Volebný okrsok č. 2 –  KD Horné Orešany, zrkadlová sála    
                                      od súpisného čísla  401 po súpisné číslo 950

Zároveň upozorňujeme voličov, aby si nezabudli so sebou zobrať občiansky preukaz!

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.2.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-48/2019 o vydanie súhlasu na výrub 4 ks náletových drevín - rastúcich na pozemku registra "C" v katastrálnom území Horné Orešany parc. č. 1949/123  z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.2.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-47/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka a 2 ks brezy - rastúcich na pozemku registra "C" v katastrálnom území Dolné Orešany parc. č. 731  z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Zasadnutie OZ dňa 25.2.2019

Zasadnutie OZ dňa 25.2.2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. 02. 2019,t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 10. a 17. 12. 2018 
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horné Orešany za II. polrok 2018
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
 7. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
 8. Návrh na schválenie projektu  „ Úprava križovatky na ceste 2/502 v km 45, 845 v mieste trafostanice“
 9. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v m. č. Majdánske od spoločnosti Chemolak, a. s. Smolenice    
 10. Schválenie spôsobu nájmu nebytových priestorov a hracej plochy v prospech náujomcu TJ  Iskra Horné Orešany
 11. Návrh na schválenie ceny vodného pre odberateľov v m. č. Majdánske a ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
 12. Návrh na schválenie projektu „ Park pri potoku Parná Horné Orešany“
 13. Žiadosť od Mgr. Ľuboša Branišoviča a manželky Zuzany, bytom Horné Orešany
 14. Žiadosť od PaedDr. Jána Labaniča, bytom Horné Orešany
 15. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce pre žiadateľov: Miroslav Kostolánsky a manželka Viera, Bc. Ján Kormúth a manželka Eva, bytom Horné Orešany
 16. Diskusia
 17. Záver

Zasadnutie OZ dňa 10. 12. 2018

Zasadnutie OZ dňa 10. 12. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. 12.  2018, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 3. 12. 2018 
 5. Návrh na schválenie VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu  obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany
 6. Návrh na schválenie VZN č. 2/2019, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej  školy, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole,   v školskom klube detí a v školskej jedálni     
 7. Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 -  2021
 8. Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 -   2021    
 9. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov – predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Martin Plichta a manželka Zdenka Plichtová
 10. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov – predaj pozemku z dôvodu  hodného osobitného zreteľa: Štefan Pašek ml.
 11. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod: Pavlína Blažová, Dana Sedláková, Dáša Chovanová
 12. Prerokovanie platu starostky obce
 13. Určenie zástupcu starostky obce
 14. Schválenie sobášiaceho
 15. Voľba členov Rady školy v Horných Orešanoch
 16. Schválenie termínov zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2019
 17. Diskusia
 18. Záver

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.9.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-312/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka - rastúceho na pozemku registra "C" v katastrálnom území Dolné Orešany parc. č. 727/1  z dôvodu poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Zasadnutie OZ dňa 24. 9. 2018

Zasadnutie OZ dňa 24. 9. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. 9.  2018, t. j. v pondelok o 19.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 16. 07. 2018
 5. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v m. č. Majdánske od spoločnosti Chemolak, a. s. Smolenice
 6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Horné Orešany na roky 2018 – 2022   
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod – Martin Plichta
 8. Návrh na schválenie žiadosti o FNP so zameraním na podporu „ WIFI pre Teba“, kód výzvy OPII – 2018/7/1-DOP     
 9. Úprava rozpočtu 4/2018
 10. Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného  úradu
 11. Diskusia
 12. Záver

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.7.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-238/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks duglasky tisolistej - rastúcej na pozemku registra "C" v katastrálnom území Horné Orešany parc. č. 1540/67 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu ohrozovania inžinierskych sietí a poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Zasadnutie OZ dňa 16. 7. 2018

Zasadnutie OZ dňa 16. 7. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16. 7.  2018,t. j. v pondelok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 25.06. 2018
 5. Návrh na úväzok starostu obce Horné Orešany pre volebné obdobie 2018 - 2022
 6. Návrh na počet poslancov OZ pre volebné obdobie 2018 - 2022   
 7. Návrh na počet volebných obvodov pre komunálne voľby v r. 2018     
 8. Diskusia
 9. Záver

Zasadnutie OZ dňa 25. 6. 2016

Zasadnutie OZ dňa 25. 6. 2016

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. 6.  2018, t. j. v pondelok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 11.06. 2018
 5. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany na II. polrok 2018
 6. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa OZ Fidlikanti  
 7. Schvaľovanie vecného bremena na pozemku p. č. 596 pre SPP – Distribúcia, a. s. Mlynské Nivy 44/B, Bratislava
 8. Schvaľovanie kúpy pozemkov pod miestnou komunikáciou – Dolné záhumnie
 9. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod –    Štefan Pašek
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod – Martin Plichta
 11. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod – Andrej Horváth a manželka
 12. Úprava rozpočtu na rok 2018 – č. 3/2018
 13. Diskusia
 14. Záver