Dnes je nedeľa 21. júla 2019, meniny má Daniel, zajtra Magdaléna. Význam mien.

Aktuality

Letné Lomoz kino 2019

Letné Lomoz kino 2019

Občianske združenie Lomoz srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov na siedmy ročník letného Lomoz kina. Premietanie dvoch celovečerných filmov, „Srdcoví rebeli“ a „Čo sme komu zase urobili“, sa uskutoční v sobotu 27. júla 2019 o 20:30 v areáli ihriska v Horných Orešanoch.

V prípade nepriaznivého podujatia sa podujatie presúva do kultúrneho domu.

Viac informácií nájdete na www.lomoz.sk

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 11.7.2019

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 11.7.2019

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 11. 7. 2019, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Oznámenie

Oznámenie

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v termíne od 4. 7. 2019 do 15. 7. 2019 nebude možné  prihlásiť sa  na trvalý pobyt z dôvodu čerpania dovolenky na úseku ohlasovne pobytu.

Odpis stavu vodomerov

Odpis stavu vodomerov

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že v termíne od  01.07. 2019 do 08. 07. 2019 budú pracovníci spoločnosti odpisovať stavy vodomerov. Občanov, ktorí sa nebudú zdržiavať doma, prosíme aby stavy vodomerov opísali a ponechali na viditeľnom mieste.

Cesta k vodníkovi 2019

Cesta k vodníkovi 2019

Komisia kultúry a športu pri OcÚ v Horných Orešanoch pozýva všetky deti, mládež a rodičov na tradičnú Cestu k vodníkovi, ktorá sa bude konať v piatok 5. júla 2019 od 16.00 hod. so štartom pri kultúrnom dome a s cieľom pri vodnej nádrži.

Trasa bude viesť smerom cez Hoštáky a bude otvorená do 18.00 hod. Každé zúčastnené dieťa bude odmenené vecným darčekom a sladkou odmenou. Po uzavretí trate budeme pokračovať od 18.30 hod. v Bowling moteli diskotékou a občerstvením.

Pripravené je aj prekvapenie pre deti - vystúpenie Šaša.

https://www.facebook.com/events/341169166563137/

Úhrada dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za odpad

Úhrada dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za odpad

Obecný úrad v Horných Orešanoch vyzýva všetkých občanov, ktorí si v roku 2019 nesplnili povinnosť v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za odpad tým, že ešte neuhradili daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za odpad, aby tak urobili v najbližšom termíne.

Zmeny cestovných poriadkov platné od 1.7.2019

Zmeny cestovných poriadkov platné od 1.7.2019

102425 Bratislava – Pezinok – Modra – Doľany, IDS BK 576

 

Spoj č. 25 (  ) – s odchodom Bratislava, AS o 16:20 hod. a s príchodom Doľany o 17:37 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 25 (6+) – s odchodom Bratislava, AS o 16:20 hod. a s príchodom Doľany o 17:37 hod.
 • Nový spoj č. 125 (X10) – s odchodom Bratislava, AS o 16:20 hod. a s príchodom Doľany o 17:37 hod.

Celý cestovný poriadok nájdete v časti autobusové spoje.

 

Zasadnutie OZ dňa 24. 06. 2019

Zasadnutie OZ dňa 24. 06. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. 06.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 03. 06. 2019
 5. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému obce Horné Orešany za rok 2018
 6. Správa nezávislého audítora za rok 2018
 7. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany
 8. Schválenie použitia rezervného fondu podľa záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2018
 9. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany na II.  polrok 2019
 10. Návrh na schválenie VZN č. 5/2019, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v školskom klube detí a v školskej jedálni
 11. Návrh na úpravu rozpočtu č.2/2019
 12. Žiadosť o odpredaj pozemku do vlastníctva obce
 13. Žiadosť o vydanie predbežného súhlasu s uložením potrubia na pozemkoch vo vlastníctve obce pre stavbu: „ Prevádzač záložného zdroja vody v VN Horné Orešany“
 14. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce
 15. Diskusia
 16. Záver

 

Dovolenka obvodného lekára od 2. 7. 2019 - 15. 7. 2019

Dovolenka obvodného lekára od 2. 7. 2019 - 15. 7. 2019

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že od 2. 7. 2019 do 15. 7. 2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

« predošlá | 1 2 3 4 5 .. 75 | ďalšia »