Dnes je nedeľa 21. júla 2019, meniny má Daniel, zajtra Magdaléna. Význam mien.

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Horných Orešanoch. na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) v y d á v a  pre územie (kat. územie) obce Horné Orešany tento

Štatút
obce HORNÉ OREŠANY

Prvá hlava

§ 1
Úvodné ustanovenia

 1. Štatút obce Horné Orešany upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich činnosti, rieši a tiež vzťahy obce k ostatným subjektom verejnej správy, upravuje symboly obce, postup pri udeľovaní čestného občianstva, cien obce a odmien.
 2. Štatút obce Horné Orešany je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§2
Postavenie obce

 1. Obec Horné Orešany je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
  Územie obce Horné Orešany je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie.
  Zmeny územia obce Horné Orešany možno vykonať len v súlade s ust. § 2 ods. 3 až 5 a ust. § 2a zákona č. 369/1990 Zb. a na nej nadväzujúcimi osobitnými právnymi predpismi.
 2. Obec Horné Orešany je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastnými majetkom a s vlastnými príjmami.
  Obec Horné Orešany hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v súlade s platnou právnou úpravou.
  Obec Horné Orešany môže nakladať aj s majetkom fyzických a právnických osôb. pokiaľ je na takéto nakladanie zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.
 3. Obec Horné Orešany má právo na vlastné symboly.
 4. Ukladať obci Horné Orešany povinnosti a obmedzenia pri výkone samosprávy možno len na základe zákona alebo na základe medzinárodnej zmluvy.

§ 3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 1. Obyvateľom obce Horné Orešany je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Podmienky získania trvalého pobytu upravuje osobitná právna úprava.
 2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností, ktoré sú zakotvené predovšetkým v ust. § 3 ods. 2 a 3 a ust. § 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov.
 3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Na samospráve obce má právo sa podieľať aj ten, kto má na území obce vo vlastníctve nehnuteľný majetok alebo, kto  platí miestnu daň alebo miestny poplatok, tiež ten, kto je v obci prihlásený na prechodný pobyt, alebo dlhodobý pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.
  Tieto osoby však nemajú právo voliť a byť volený do orgánov samosprávy obce, ako aj právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).
 5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v čase náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou obdobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.
 6. Obec poskytuje obyvateľom sociálnu pomoc a využíva podporné mechanizmy v oblasti sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou.
  Obec vydá (môže vydať) samostatné zásady, ktoré budú obsahovať podmienky poskytovania sociálnej pomoci a využívania podporných mechanizmov.

§ 4
Samospráva obce

 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce jej z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.
 2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
  a) orgánov obce
  b) hlasovaním obyvateľov obce
  c) verejným zhromaždením obyvateľov obce
      Popri týchto formách môže obec využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky, napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.
 3. Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.
  Obec tiež úzko spolupracuje aj s ostatnými podnikateľskými subjektami, ktorých činnosť má alebo môže mať dosah a význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií obce.
 4. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“).
  Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
  Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
  Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Horných Orešanoch.
 5. Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov – najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Druhá hlava
Majetok obce HORNÉ OREŠANY

 § 5

 1. Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce
  Rozsah majetku obce je upravovaný postupne osobitnou právnou úpravou (napr. zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,).
  Obec môže zveriť svoj majetok do správy svojím organizáciám a obchodným spoločnostiam podľa osobitného predpisu. Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa musí upraviť v zakladateľských, resp. zriaďovateľských listinách týchto subjektov schválených v OZ.
 2. Majetok obce Horné Orešany sa používa najmä:
     - pre verejné účely,
     - na podnikateľskú činnosť,
     - na výkon samosprávy obce.
  Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
  V každom jednotlivom prípade je obec povinná zabezpečiť a vytvoriť také podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodné pre obec – napr. doložky o práve spätného vrátenia za tých istých podmienok ako vec bola odovzdaná, o možnosti aktívneho podieľania sa na chode a činnosti týchto subjektov a pod.
 3. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
 4. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre rôzne subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s platnou právnou úpravou – najmä Obchodným a Občianskym zákonníkom.
 5. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
  Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.
 6. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v Horných Orešanoch v súlade s platnou právnou úpravou.
 7. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 6

 1. Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený, v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
 2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
       Orgány obce a organizácie sú povinné najmä:
       - udržiavať a užívať majetok,
       - chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
       - používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
       - viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.
 3. V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) obce Horné Orešany koná v jej mene navonok starosta obce Horné Orešany na základe uznesenia OZ.

§ 7

 1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.
 2. Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj ďalších subjektov a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo v samostatných zásadách.
 3. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.
  Pritom musí dbať na to, aby v činnosti takýchto subjektov boli zahrnuté aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

§ 8

 1. Za osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva obce možno vyberať miestnu daň v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 9

 1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Horné Orešany“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Horných Orešanoch (§ 9 ods. 1 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).
 2. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:
       - majetok obce Horné Orešany,
       - nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce,
       - postup prenechávania majetku obce do užívania ,
       - práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe majetku obce,
       - podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila,
       - ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,
       - správu majetku obce,
       - hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,
       - nakladanie s cennými papiermi,
       - aukčný predaj vecí,
       - kontrolu dodržiavania zásad hospodárenie s majetkom,
       - odpustenie pohľadávok obce.

Tretia hlava
Financovanie a rozpočet obce HORNÉ OREŠANY

§ 10
Financovanie

 1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií ako aj z ďalších zdrojov.
 2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami), so samosprávnymi krajmi, príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.
 3. Obec môže financovať zabezpečovanie svojich potrieb aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov (ďalej len "peňažné fondy"), zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania, zo združených prostriedkov.
 4. Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky .Rozsah účelových a neúčelových dotácií upravujú každoročne rozpočtové pravidlá Slovenskej republiky.
 5. Obec si môže zriadiť na plnenie svojich úloh mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond, správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili a to podľa dohodnutých pravidiel.

§ 11
Rozpočet

 1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Horných Orešanoch.
  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
 2. Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).To isté sa týka záverečného účtu obce.
 3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
       Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu, nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona, výnosy z finančných prostriedkov obce, sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou, dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce, podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu, dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov, prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel, iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.
       Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh
  podľa osobitných predpisov, záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti, výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce, úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z nich, iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.
 4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.
  O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru, alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
 5. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového fondu obce, alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok. Použitie prostriedkov fondov schvaľuje na konkrétnu akciu OZ.
 6. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie Obecný úrad v Horných Orešanoch.Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi.
 7. Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.
 8. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 9. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor (§ 9 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

§ 12
Rozpočtové provizórium

 1. Ak nie je rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom .
 2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
 3. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Horné Orešany“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Horných Orešanoch.

Štvrtá hlava
Orgány obce

§ 13
Základné ustanovenia

 1. Orgánmi obce Horné Orešany sú:
     a)obecné zastupiteľstvo
     b)starosta obce
 2. Obecné zastupiteľstvo v Horných Orešanoch zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú najmä:
     a)komisie obecného zastupiteľstva
     b)obecný hasičský zbor v Horných Orešanoch
  Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo (§ 18 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov).
  Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Horné Orešany.
 3. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
 4. Obec Horné Orešany zriaďuje aj iné komisie a útvary v súlade s platnou právnou úpravou – napr. podľa zák. č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní, zák. č. 152/1998 Z. z., o sťažnostiach a pod.

§ 14
Obecné zastupiteľstvo obce Horné Orešany

 1. Obecné zastupiteľstvo v Horných Orešanoch je zastupiteľský zbor obce Horné Orešany zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Horné Orešany na štyri roky.
  Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.
 2. Obecné zastupiteľstvo v Horných Orešanoch má 9 poslancov.
 3. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

§ 15
Úlohy obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Horné Orešany a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods.4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
 2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené :
     a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
     b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,
     c) chvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
     d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
     e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
     f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
     g) uznášať sa na nariadeniach obce,
     h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
     i) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,
     j) zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah úväzku,
     k) schvaľovať rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.,
     l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe.
     m) schvaľovať združovania obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
     n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
     o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
     p) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
     q) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 10.000 Sk,
     r) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami,
     s) schvaľovať aukčný predaj vecí,
     t) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, príp. znelku obce
     u) schvaľovať štatút obce,
 3. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života v obci.
 4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podklad na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Horných Orešanoch.

§ 16
Starosta obce

 1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
  Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.
 2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb.), v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (§ 1a písm. b/ zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).
 3. Starosta najmä:
  a)zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
  b)vykonáva obecnú správu,
  c)zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  d)rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  e)uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly,
  f)podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.
 4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.
 5. Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé budúce funkčné obdobie a nemožno ho počas funkčného obdobia meniť.

§ 17
Zástupca starostu

 1. Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu spravidla na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom, a to z poslancov obecného zastupiteľstva.
 2. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie.
  Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
 3. Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie vykonáva úkony, ktorých okruh na návrh starostu ustanoví obecné zastupiteľstvo.
 4. Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Horných Orešanoch.

§ 18
Hlavný kontrolór obce

 1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce a v súlade s platnou právnou úpravou.
 2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov.
 3. Hlavný kontrolór najmä:
     a) vykonáva kontrolu:
        - príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
        - nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
        - účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
        - hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,
        - čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
        - správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
  b) preveruje:
        - ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
        - tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
        - možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,
  c) vypracúva odborné stanoviská:
        - k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  d) predkladá:
        - výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
        - obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka
 4. Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.
 5. Hlavný kontrolór kontroluje zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie obce, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontroluje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva, kontroluje dodržiavania interných predpisov obce a kontroluje plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
 6. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:
     a) obecný úrad,
     b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
     c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú majetkom obce alebo ktorým         bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
     d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné         finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
 7. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27 Zákona o obecnom zriadení.
 8. Hlavný kontrolór vybavuje  sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a zamestnancov obce – pokiaľ tu nie je osobitná právna úprava - s výnimkou zamestnancov obecnej polície a obecného hasičského zboru.
 9. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu určitú - 6 rokov.
 10. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný minimálne raz štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.
 11. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
 12. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.
 13. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov a kontroluje ich vybavovanie.

 § 19
Komisie obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
 3. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva – a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
  Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.
  Predseda komisie:
      - riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,
      - zostavuje plán činnosti,
      - organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
      - zastupuje komisiu navonok.
  Tajomník komisie:
      - spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
      - zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
      - vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
      - zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
      - plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
 4. Obec Horné Orešany má vytvorené tieto stále komisie:
      - komisia finančná
      - komisia stavebná a životného prostredia
      - komisia školstva a zdravotníctva
      - komisia sociálna
      - komisia kultúry a športu
      - komisia ochrany a verejného poriadku
 5. V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.
 6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
  a)vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce
  b)vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
  c)kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
 7. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za štvrť roka.
  Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.
  Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. v samostatnom Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Horných Orešanoch, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 8. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 20
Obecný úrad

 1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
 2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:
  a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,
  c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
  d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,
  e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.
 3. Prácu obecného úradu vedie a organizuje  starosta obce.
 4. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Horných Orešanoch, ktorý schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Horných Orešanoch.

§ 21
Vedúci kancelárie obecného úradu

 1. Vedúci kancelárie obecného úradu je zamestnancom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta obce po schválení v obecnom zastupiteľstve.
 2. Vedúci kancelárie obecného úradu zodpovedá za svoju činnosť starostovi.
 3. Vedúci kancelárie obecného úradu plní najmä nasledovné úlohy:
     - organizuje prácu obecného úradu,
     - zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,
     - podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,
     - zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným,
 4. Vedúci kancelárie obecného úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta v rozsahu kompetencií obce.

§ 22
Obecný hasičský zbor

 1. V obci Horné Orešany pôsobí Obecný hasičský zbor Horných Orešanoch (spoločne zriadený hasičský zbor, protipožiarna hliadka), ktorý zriaďuje Obecné zastupiteľstvo v Horných Orešanoch. Obecné zastupiteľstvo tiež určuje objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť.
 2. Obecný hasičský zbor:
      - vykonáva hasebné práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,
      - vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia,
      - poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí,
      - podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných hasičských zborov, požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,
      - podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce,
      - podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol,
      - podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,
      - plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.
 3. Postavenie, organizáciu, početné stavy, riadenie a samotnú činnosť obecného hasičského zboru upraví obecné zastupiteľstvo v Organizačnom poriadku Obecného hasičského zboru v Horných Orešanoch s tým, že podľa § 33 ods. 8 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov podrobnosti o postupe pri určovaní počtu členov obecného hasičského zboru a o materiálno-technickom vybavení upravuje vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 169/2002 o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov.

Piata hlava
HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE HORNÉ OREŠANY

§ 23

 1. Hlasovanie obyvateľov obce Horné Orešany o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
 2. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o  (§ 11a ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb.):
  a)zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
  b)odvolanie starostu,
  c)petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov.
 3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.
 4. Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov, oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.
 5. Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

Šiesta hlava
VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

§ 24

 1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.
 2. Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho časti vždy:
  ak to požiada petíciou najmenej 30 % oprávnených voličov,
  ak to požiada ¼ všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
 3. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.
 4. Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.
 5. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Horných Orešanoch, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.).
  O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezentačná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.
 6. Starosta obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, resp. časti obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce.
  Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 1 – 5 tohto ustanovenia.

Siedma hlava
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE HORNÉ OREŠANY

§ 25
Úvodné ustanovenie

 1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
  Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.
 2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 26
Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.
 2. Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.
 3. Funkčné obdobie poslancov začína dňom zloženia sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Mandát poslanca zanikne v súlade s platnou právnou úpravou najmä:
       - odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
       - uplynutím funkčného obdobia,
       - vzdaním sa mandátu,
       - právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
       - pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti právne úkony,
       - zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
       - ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
       - ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
       - v prípade nezlučiteľnosti funkcií v zmysle § 11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb.
       - zrušením obce,
       - smrťou.

§ 27
Práva a povinnosti poslancov

 1. Poslanec je oprávnený najmä:
  a)predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,
  b)interpelovať starostu,
  c)požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,
  d)požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
  e)zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,
  f)požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
 2. Poslanec je povinný najmä:
  a)zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
  b)zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
  c)dodržiavať Štatút obce Horné Orešany, Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Horných Orešanoch ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy,
  d)dodržiavať a rešpektovať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce a v rámci svojich možností a schopností vykonávať ich kontrolu a rešpektovanie,
  e)obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
 3. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.
 4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 28
Náhrady poslancov

 1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
  Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
 2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného alebo obdobného pomeru.
 3. Poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnení zo zamestnania patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní sa zachováva za podmienok podľa osobitných predpisov.
 4. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

ôsma hlava
VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM

 § 29

 1. Veci spoločného záujmu obce Horné Orešany a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.
 2. Obec môže spolupracovať s inými obcami a mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení  združenia obcí, ako aj zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
 3. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami, alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Za tým účelom má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov, alebo územných orgánov.

Deviata hlava
VZŤAHY S ORGÁNMI ŠTÁTU, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI,S  POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

§ 30

 1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.)
 2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

Desiata hlava
SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO,
CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

Prvá časť
Symboly obce Horné Orešany

§ 31
Úvodné ustanovenie

Obecné symboly sú:
     a) erb obce Horné Orešany
     b) zástava obce Horné Orešany

§ 32
Erb obce Horné Orešany

 1. Erb obce Horné Orešany tvorí: v modrom štíte zlatý orechový strom s koreňmi a striebornými orechmi v korune, striebornou vinohradníckou motykou vpravo a strieborným vinohradníckym nožom vľavo.
 2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Horné Orešany tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
 3. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.
  Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.
  Žiadosť musí obsahovať:
       - úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
       - obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
       - potvrdenie o zaplatení poplatku.
 4. Erb obce sa používa:
  a) na pečatidle obce,
  b) na insígniách starostu,
  c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Horné Orešany, ceny obce Horné Orešany a uznaniach obce Horné Orešany,
  d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Horných Orešanoch,
  e) na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,
  f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce a úradnej miestnosti starostu obce,
  g) v miestnom rímsko-katolíckom kostole od času posviacky symbolov obce.
  Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.
 5. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia
  orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.
  V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva.
  Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.
 6. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.
  Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.
 7. Obec Horné Orešany určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce Horné Orešany.

§ 33
Zástava obce Horné Orešany

 1. Zástavu obce Horné Orešany tvorí: päť pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej 1/7, bielej 2/7, modrej 1/7, žltej 2/7 a modrej 1/7 a je ukončená tromi cípmi.
 2. Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Horné Orešany tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.
 3. Zástavu obce Horné Orešany používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.
  Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
 4. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
 5. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 8 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov ).
 6. Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar.
  Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
 7. Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
  a)zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
  b)na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
 8. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.
 9. Obec Horné Orešany určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania zástavy obce Horné Orešany.

Druhá časť
Čestné občianstvo, ceny a odmeny

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
    a) Čestné občianstvo obce Horné Orešany
    b) Vyznamenanie I., II., III. stupňa
    c) Cena starostu obce Horné Orešany
    d) Odmeny

§ 35
Čestné občianstvo obce Horné Orešany

 1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Horné Orešany.
 2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
 3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.
  Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
 4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Horné Orešany.
 5. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 36
Vyznamenania I., II. a III. stupňa

 1. Vyznamenania I., II. a III. stupňa sa udeľujú za:
       - vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
       - činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
       - činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.
 2. Návrhy na udelenie vyznamenaní môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce.
  Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení vyznamenaní rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
 3. Vyznamenanie tvorí plaketa s erbom obce a diplom, v ktorom je uvedené meno a priezvisko.
 4. Vyznamenanie obce slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.
 5. Výnimočne sa môže vyznamenanie udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa vyznamenania môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

§ 37
Cena starostu obce

 1. Udelenie ceny starostu obce navrhuje starosta obce – občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce. O udelení tejto ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
 2. Cenu starostu obce Horné Orešany tvorí vecný dar v hodnote.
 3. Cena starostu sa môže udeliť raz ročne.
 4. Evidencia sa vedie v Kronike obce Horné Orešany, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 38
Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

Tretia časť
Kronika obce

§ 39

 1. Kronika obce Horné Orešany sa vedie v úradnom jazyku, príp. aj v jazyku príslušnej národnosti.
 2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch.
  Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
 3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
 4. Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje komisia kultúry a športu.

 Jedenásta hlava
POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 40
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnut