Dnes je streda 19. decembra 2018, meniny má Judita, zajtra Dagmara. Význam mien.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.6.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-136/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
-  188 ks jaseňa štíhleho, 251 ks hrabu obyčajného, 38 ks javora, 17 ks čerešne a 41 375 m2 krovín - rastúcich na pozemku registra "C" parc.
č. register "C" parc. č. 870/2, 870/3, 870/5, 871, 872/1, 872/2, 872/3, 872/4, 873/2, 873/1, 874/2, 714/4, 700/10, 700/8, 700/4, 700/3, 700/24, 701/2, 700/6, 897/2, 755/8, 754/2, 755/1, 757/1, 756/3, 756/1, 756/2, 723/1, 723/3, 720/3, 720/4, 815/2, 718/4, 718/5, register "E"
parc. č. 873, 874, 714/10, 714/11, 714/12, 714/13, 714/14, 714/15, 714/16, 714/17, 714/18, 751, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761/1, 761/2, 721, 722, 724, 725, 720/2, 720/1 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu výsadby viníc.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Ďalšie aktuality