Dnes je štvrtok 18. októbra 2018, meniny má Lukáš, zajtra Kristián. Význam mien.

Aktuality

Dňa 6. 9. 2018 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Dňa 6. 9. 2018 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 6. 9. 2018, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov a VKM.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Petícia za zachovanie cestovného poriadku spoločnosti SlovakLines a.s.

Petícia za zachovanie cestovného poriadku spoločnosti SlovakLines a.s.

27. augusta 2018 sa uskutočnilo stretnutie s autorom petície za zachovanie cestovného poriadku spoločnosti SlovakLines a.s. pánom Ing. Ľubomírom Tuchscherom s cieľom pomôcť obnoviť autobusové spojenia medzi našou obcou a Bratislavou, ktoré boli zmenené novým cestovným poriadkom platným od 19. augusta 2018.

V súčasnosti prebiehajú viaceré rokovania na úrovni samospráv obcí a miest, ktoré boli zmenami od 19. augusta 2018 dotknuté s cieľom zachovania alebo nastavenia systému autobusových liniek spôsobom, ktorý umožní čo najplynulejšiu a najrýchlejšiu prepravu cestujúcich smerom do Bratislavy ako aj opačným smerom. Našej obce sa týka spojenie 102425 IDS BK 576 Bratislava - Trstín - Chtelnica. O pripravovaných aktivitách Vás budeme v krátkom čase informovať.

Dovolenka obvodného lekára od 24. 8. do 28. 8. 2018

Dovolenka obvodného lekára od 24. 8. do  28. 8. 2018

Obvodný lekár MUDr. Padúch oznamuje občanom, že od 24. 8. - 28. 8. 2018 nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.7.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-238/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks duglasky tisolistej - rastúcej na pozemku registra "C" v katastrálnom území Horné Orešany parc. č. 1540/67 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu ohrozovania inžinierskych sietí a poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Orez stromov v obci

Orez stromov v obci

Západoslovenská distibučná, a. s. ako vlastník energetických zariadení v súlade s §11 z. č. 251/2012 Z. z. oznamuje občanom, že v termíne od 6. do 11. augusta 2018 bude firma Zelená dolina vykonávať v obci Horné Orešany orez stromov, ktoré zasahujú do elektrického vedenia.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.7.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-227/2018 o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a krovín - rastúcich na pozemkoch registra "C" v katastrálnom území Horné Orešany parc. č. 346 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu ohrozovania inžinierskych sietí a poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Prerušenie distribúcie elektriny do domácností v m. č. Majdánske dňa 23.8. 2018

Prerušenie distribúcie elektriny do domácností v m. č. Majdánske dňa 23.8. 2018

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 23. 8. 2018 bude prerušená dodávka elektrickej energie v m. č. Majdánske v čase od 7. 30 hod do 15. 30 hod.

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018

Obec Horné Orešany oznamuje,  podľa  § 7 v nadväznosti na § 166 ods. 3  zákona    č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že Obecné zastupiteľstvo  v Horných Orešanoch  Uznesením č. 40/5.OZ/2018 zo dňa 16. 7. 2018 schválilo 9 poslancov pre volebné obdobie 2018 – 2022 a Uznesením č.41/5.OZ/2018  zo dňa 16. 07. 2018 schválilo 1 volebný obvod pre voľby do samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 v obci Horné Orešany.  Počet obyvateľov v obci Horné Orešany je ku dňu 30. 7. 2018  1895.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Dátum a čas konania volieb: 10. novembra 2018, t. j. v sobotu od 7. 00 hod.- 22. 00 hod.

Komunitný plán sociálnych služieb obce Horné Orešany 2018 - 2022

Komunitný plán sociálnych služieb obce Horné Orešany  2018 - 2022

Vážení občania,

Obec Horné orešany zverejnila Komunitný plán sociálnych služieb obce Horné Orešany 2018 - 2022, ktorý môžete pripomienkovať v termíne do 31. 7. 2018 písomne na Obecnom úrade v Horných Orešanoch, prípadne  na e- mailovej adrese ocuhoresany@stonline.sk