Dnes je piatok 28. apríla 2017, meniny má Jarmila, zajtra Lea. Význam mien.

Aktuality

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.1.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-47/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov -  2 ks brezy a 1 ks smreka - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 501 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu poškodzovania nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou

Detská lekárka MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou oznamuje matkám detí, že od 27.2. do 3. 3. 2017 nebude ordinovať. Zastupovať bude detská lekárka v Smoleniciach MUDr. Kaderová.

Zasadnutie OZ dňa 27. 2. 2017

Zasadnutie OZ dňa 27. 2. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. 02.  2017, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

  1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu OZ
  4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 14. 12. 2016       
  5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2016
  6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017
  7. Úprava rozpočtu 1/2017
  8. Návrh na schválenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody v m. č. Majdánske          
  9. Žiadosť o poskytnutie príspevku na organizovanie turnajov a priestorov KD
  10. Žiadosť o povolenie výstavby hospodárskej budovy na  p. č. 1820/3 - Peter Lopour
  11. Žiadosť o odkúpenie parcely č. 1748 - Slovenský rybársky zväz MO v Trnave
  12. Diskusia
  13. Záver

Dňa 23. 2. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Dňa 23. 2. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 23. 2. 2017, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov a papiera.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Odpis stavu plynomerov

Odpis stavu plynomerov

Pošta Horné Orešany oznamuje občanom, že pracovníci pošty budú v termíne od 20. 2. - 10. 3. 2017 vykonávať odpočet stavu plynomerov. Žiadame občanov, aby uzamknuté skrinky sprístupnili pre výkon odpočtu.

Fašiangová zábava a pochovávanie basy

Fašiangová zábava a pochovávanie basy

Komisia kultúry a športu pri Obecnom úrade v Horných Orešanoch v spolupráci s OZ Fidlikanti a Poľovníckym združením „Podhora“ Vás srdečne pozývajú na fašiangovú zábavu a pochovávanie basy, ktorá sa uskutoční dňa 25. februára 2017, t.j. sobotu o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

 

Vítané sú všetky vekové kategórie v maskách aj bez masiek.

Bude pripravené malé občerstvenie a bufet.

Zrušenie opatrení vydaných v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky

Zrušenie opatrení vydaných v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky

Zrušenie opatrení vydaných v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky u chovateľa v obci Horná Krupá.

Chovateľom  doporučujeme aj nasledujúcom období dbať na zvýšenú opatrnosť a snahu  v maximálnej miere zabrániť kontaktom  domácej hydiny a s vtáctva s divožijúcimi vtákmi.

28. 2. 2016 (utorok) - mobilný odber krvi

28. 2. 2016 (utorok) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 28. 2. 2017, t. j. v utorok od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Nelegálna skládka odpadu

Na začiatku februára (2. - 4. 2. 2017) sa objavila pri ceste na vodnú nádrž nelegálna skládka odpadu. Prosíme občanov, ktorí by mali bližšie info, aby kontaktovali obecný úrad 033 / 55 88 109, ocuhoresany@stonline.sk.

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou dňa 25. 1. 2017

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou dňa 25. 1. 2017

Detská lekárka MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou oznamuje matkám detí, že dňa 25. 1. 2017, t.j. v stredu nebude ordinovať. Zastupuje detská lekárka v Smoleniciach MUDr. Kaderová.