Dnes je piatok 18. augusta 2017, meniny má Elena, Helena, zajtra Lýdia. Význam mien.

Aktuality

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.6.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-121/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov -  6 ks jaseňov a 95 m2 krovín - rastúcich na pozemkoch registra "C" parc. č. 931/2, 931/3, 934/5, 934/6, 934/8, 934/9, 934/11, 934/12, 934/13, 943/44, 943/45, 943/46, 943/47, 943/48, 943/49, 943/50, 943/51,943/52, 943/53, 943/54, v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu výstavby inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Dňa 15. 6. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Dňa 15. 6. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 15. 6. 2017, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov a papiera.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Zasadnutie OZ dňa 13. 6. 2017

Zasadnutie OZ dňa 13. 6. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. 06.  2017, t. j. v utorok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch
Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 15. 5. 2017
 5. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2016
 6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016
 7. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2016
 8. Návrh na uzatvorenie Dohody č. 01/2017/02 o poskytnutí príspevku  z mimoriadneho fondu Lesov SR, š. p. Banská Bystrica
 9. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, kod výzvy: OPKZP – PO1 – SC 111 – 2017 – 23 
 10. Diskusia
 11. Záver

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha dňa 8. a 9. júna 2017

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha dňa 8. a 9. júna 2017

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že v dňoch 8. a 9. júna 2017, t.j. vo štvrtok a v piatok nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Od 31. 5. do 2. 6. 2017 obecný úrad zatvorený.

Od 31. 5. do 2. 6. 2017 obecný úrad zatvorený.

Z dôvodu školenia pracovníčok obecného úradu bude Obecný úrad v Horných Orešanoch v  termíne od 31. 5. do 2. 6. 2017, t. j. v stredu, vo štvrtok a v piatok zatvorený.

V súrnych prípadoch ( úmrtie osoby ) volajte na t. č. 0911 266 060, 0911 388 565.

Oslava dňa detí a diskotéka

Oslava dňa detí a diskotéka

Komisia kultúry pri OcÚ Horné Orešany vás pozýva v poobedných hodinách na oslavu dňa detí na ihrisku a večer na diskotéku v kultúrnom dome.

Prezentácia knihy železnice v okolí Smoleníc a Dobrej Vody

Prezentácia knihy železnice v okolí Smoleníc a Dobrej Vody

Pozvánka na prezentáciu knihy železnice v okolí Smoleníc a Dobrej Vody, ktorá sa bude konať 28.5.2017 o 14:45 v kultúrnom dome v Smoleniciach.

Zber elektroodpadu od 17. 5 - 31. 05. 2017

Zber elektroodpadu od 17. 5 - 31. 05. 2017

V termíne od 17. 05. 2017 do 31. 05. 2017 sa uskutoční v  obci  Horné Orešany zber elektro-odpadu. Žiadame občanov, aby uvedený odpad priniesli do dvora obecného úradu počas úradných hodín. Upozorňujeme občanov, aby elektro-odpad nevykladali pred rodinné domy ako to bolo v minulosti zvykom!

Zberať sa budú nasledovné druhy odpadov:

 • Elektroodpad ( chladničky, mrazničky, pračky, počítače, televízory)
 • Elektrické radiátory, ventilátory
 • Mikrovlnné rúry
 • Batérie a akumulátory

Dňa 18. 5. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Dňa 18. 5. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 18. 5. 2017, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov a papiera.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Oslava dňa matiek

Oslava dňa matiek

Komisia kultúry pri obecnom úrade v Horných Orešanoch v spolupráci so starostkou obce, základnou a materskou školou Vás pozýva na kultúrne podujatie pri príležitosti dňa Matiek, ktoré sa uskutoční v nedeľu 14. mája 2017 o 15:00 hod. v kultúrnom dome. V programe vstúpia deti z MŠ a ZŠ v Horných Orešanoch. Príďte sa zabaviť a spolu s nami osláviť sviatok všetkých matiek.