Dnes je sobota 21. októbra 2017, meniny má Uršuľa, zajtra Sergej. Význam mien.

Aktuality

Hľadá sa psík RONY

Hľadá sa psík RONY

Obecný úrad oznamuje občanom, že sa stratil psík 4 - ročný bígl neďaleko Pezinskej Baby. Počúva na meno RONY. Ak by ste psíka zazreli, prosím oznámte to na obecnom úrade č. t. 5588109, 5588308, alebo majiteľovi na č. t. 0905 353 054, 0910 910 110.  Majiteľ ponúka poctivému nálezcovi vysokú finančnú odmenu.

Dovolenka detskej lárky v Suchej nad Parnou

Dovolenka detskej lárky v Suchej nad Parnou

Detská lekárka MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou oznamuje matkám detí, že od 6. septembra do 12. septembra 2017 nebude ordinovať. Zastupovať bude detská lekárka MUDr. Kaderová v Smoleniciach.

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha dňa 24. a 25. 8. 2017

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha dňa 24. a 25. 8. 2017

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že v dňoch 24. a 25. 8. 2017, t. j. vo štvrtok a v piatok nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Zasadnutie OZ dňa 21. 8. 2017

Zasadnutie OZ dňa 21. 8. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. 08.  2017, t. j. v pondelok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch

 


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 13. 6. 2017
 5. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany na II. polrok 2017
 6. Správa nezávislého audítora konsolidovanej  účtovnej závierky za rok 2016
 7. Konsolidovaná Výročná správa obce Horné Orešany za rok 2016
 8. Návrh na schválenie zmien a doplnkov ÚPN Obce Horné Orešany a VZN č. 1/2017
 9. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice so štátneho rozpočtu MV SR
 10. Úprava rozpočtu 4/2017
 11. Diskusia
 12. Záver

Dňa 10. 8. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Dňa 10. 8. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 10. 8. 2017, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov a papiera.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.6.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-136/2017 o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a krovín - rastúcich na pozemkoch registra "C"
parc. č. 886/1, 886/3, 886/2, 887/2, 887/4, 870/2, 870/3, 870/5, 720/3, 720/4, registra "E" parc. č. 714/10, 714/11, 714/12, 714/13, 714/14, 714/15, 714/16, 714/17, 714/18, 888, 885, 721, 722, 720/1, 720/2, 751, 755, 756, 757, 758, 759, 761/1, 761/2 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu prípravy pozemkov na výsadbu vinice.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Výstavba cesty

Vážení občania,

 

obec  Horné Orešany oznamuje občanom, že od 01. augusta 2017, t. j. od utorka, sa započnú práce na výstavbe miestnej komunikácie pri cintoríne a v okolí kostola. Upozorňujeme občanov, že na uvedených komunikáciách bude od 08:00 hod do 16:00 hod zákaz vstupu, preto prosím obyvateľov, aby preparkovali svoje autá na parkovisko pri kultúrnom dome a vlastníci viníc, aby využívali náhradné komunikácie.

 

Za pochopenie voped ďakujeme.

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou počas letných prázdnin

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou počas letných prázdnin

Detská lekárka v Suchej nad Parnou MUDr. Korčeková, oznamuje matkám detí, že od 24. 7. 2017 do 4. 8. 2017 nebude ordinovať. Zastupovať bude detská lekárka v Smoleniciach MUDr. Kaderová. Ordinovať sa začne dňa 7. 8. 2017.

Letné Lomoz kino 2017

Letné Lomoz kino 2017

Občianske združenie Lomoz srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov na premietanie dvoch celovečerných filmov, „Orol Eddie“ a „Dovolenka za trest“, ktoré sa uskutoční v sobotu 29. júla 2017 o 20:30 v areáli ihriska v Horných Orešanoch.

V nedeľu 30. júla 2017 o 18:00 sa v kultúrnom dome uskutoční Letné kinečko, kde sa bude premietať animovaný film Zootropolis.

Cesta k Vodníkovi dňa 1.7. 2017

Cesta k Vodníkovi dňa 1.7. 2017

Komisia kultúry pri OcÚ v Horných Orešanoch pozýva všetky deti, mládež a rodičov na tardičnú "Cestu k Vodníkovi", ktorá sa bude konať dňa 1. júla 2017, t. j. v sobotu od 16.00 hod. so štartom od KD v Horných Orešanoch s cieľom pri vodnej nádrži. Trasa bude viesť smerom cez Hoštáky a bude otvorená do 18. 00 hod. Každé dieťa bude odmenené vecným darčekom a sladkou odmenou.

V prípade nepriaznivého počasia sa kultúrne podujatie uskutoční v náhradnom termíne dňa 8. júla 2017. Tešíme sa na Vás.