Dnes je štvrtok 14. decembra 2017, meniny má Branislava, Bronislava, zajtra Ivica. Význam mien.

Aktuality

Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj

Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj

Betonári - Neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s Obecným úradom a STK Elastik Horné Orešany Vás pozývajú na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj ”5.Detská betónovačka”, ktorý sa uskutoční 11. novembra 2017 (sobota) o 9:00 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre začínajúce deti a mládež do 16 rokov (bez licencií). Pre troch najlepších v dvoch kategóriách (6-12 a 13-15) sú pripravené poháre + vecné ceny, bohaté občerstvenie a tombola. Na turnaj sa treba vopred prihlásiť. Priveďte prosím svoje začínajúce talenty na detský turnaj. Čaká vás pohoda a príjemná atmosféra :-) Viac informácií nájdete na nasledovnom linku: http://stolnotenisovyturnaj.eu/minibetónovačka/informácie-o-turnaji

Zasadnutie OZ dňa 9. 11. 2017

Zasadnutie OZ dňa 9. 11. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09. 11.  2017, t. j. vo štvrtok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 23. 10. 2017
 5. Návrh na schválenie zmien a doplnkov ÚPN Obce Horné Orešany a VZN č. 3/2017
 6. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – SRZ MsO Trnava
 7. Schválenie kúpy pozemku do vlastníctva obce Horné Orešany         
 8. Návrh na schválenie osadenia dopravných značiek
 9. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti od spoločnosti Chemolak, a. s. Smolenice Majdánske
 10. Diskusia
 11. Záver

Dňa 2. 11. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Dňa 2. 11. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 2. 11. 2017, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov a papiera.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha dňa 30. a 31. 10. 2017

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha dňa 30. a 31. 10. 2017

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že v dňoch 30. a 31. októbra 2017, t. j. v pondelok a utorok nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Zasadnutie OZ dňa 23.10. 2017

Zasadnutie OZ dňa 23.10. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23. 10. 2017, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 21. 8. 2017
 5. Schválenie VZN č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania na území obce Horné Orešany
 6. Návrh na schválenie zmien a doplnkov ÚPN Obce Horné Orešany a VZN č. 3/2017
 7. Schválenie kúpy pozemku vo vlastníctve Evy Klopanovej, Horné Orešany
 8. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod Ľuboš a Rudolf Holkovič, Horné Orešany
 9. Návrh na schválenie osadenia dopravných značiek
 10. Návrh na riešenie vysporiadania vlastníckych vzťahov  miestnej komunikácie do m. č. Majdánske
 11. Diskusia
 12. Záver

Orešanský rínek

Orešanský rínek

Cimbalová muzika FidliCanti oznamuje všetkým svojim priaznivcom, že dňa 28. októbra, to je v sobotu, o 16.00 sa začne v Orešanoch verbuvat a execíruvat. Na rínku ľudovej muziky pod názvom

VOLADO SI MYSLÍ, ŽE JE VOJNA ŠPÁS

vás aj tento rok čaká veľa skvelej hudby, zábavy, sprievodného programu, dobrého jedla a chutného orešanského vínka. Ako hostia FidliCantov tento rok vystúpia

 • Ľ H Brezinka z Boleráza
 • Ľ H karpatskí Valaškári z Hornéj Krupéj
 • MSS Záruby zo Smoleníc
 • DĽS Čerešenka zo Smoleníc
 • ĽS KOPA z Myjavy

Do tanca Vám už tradične zahrajú chlapci z Karpatskej muziky. Vstupné na rínek je dobrovoľné.

FidliCanti v spolupráci s obecný úradom sa už tešia na stretnutie.

26. 10. 2017 (štvrtok) - mobilný odber krvi

26. 10. 2017 (štvrtok) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 26. 10. 2017, t. j. vo štvrtok od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4. 11. 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4. 11. 2017

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v zmysle zákona č.303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v znení neskorších predpisov sa voľby do orgánov samosprávnych krajov budú konať dňa 4. novembra 2017, t. j.  v sobotu v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny v Základnej škole s materskou školou v Horných Orešanoch.

V obci sú vytvorené 2 volebné okrsky:

 • Volebný okrsok č. 1- ZŠ s MŠ v Horných Orešanoch  od súpisného čísla 1 po súpisné číslo 400
 • Volebný okrsok č. 2- ZŠ s MŠ v Horných Orešanoch od súpisného čísla  401 po súpisné číslo 860

Ďalej Vám oznamujeme, že v týchto dňoch obdržíte oznámenie o čase a mieste konania volieb.

Výdaj profylaktík pre občanov v oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami

Výdaj profylaktík pre občanov v oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že Slovenské elektrárne, a. s. zabezpečili profylaktiká pre obyvateľov v oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami, ktoré si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Horných Orešanoch v úradných hodinách v termíne do 15. novembra 2017. Zároveň môžete staré profilaktiká ( tablety ) vrátiť. Tabletky môže vyzdvihnúť jeden člen rodiny, ktorý sa preukáže občianskym preukazom.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.9.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-205/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
-  37 ks hrabov - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 2083/1 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.