Dnes je piatok 20. mája 2022, meniny má Bernard, zajtra Zina. Význam mien.

Oznam ZŠ s MŠ: Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2022/2023

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horné Orešany po dohode so zriaďovateľom oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne:

02. 05. 2022 – 13. 05. 2022 v čase od 8.00hod.- 15.00 hod. v budove materskej školy.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle zákona NR SR 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva zástupkyni materskej školy. Žiadosť o prijatie podpisujú obaja zákonní zástupcovia.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pošlite elektronickou formou (od 01.05.2022), ktorú nájdete na webstránke: https://mshorneoresany.edupage.org/, vytlačenú, podpísanú a potvrdenú  od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní prineste do MŠ od 02.05.2022-13.05.2022.

Alebo:

Písomnú žiadosť si môžete prevziať v materskej škole a po vyplnení a potvrdení o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní odovzdať v stanovenom termíne. Na zápis si treba priniesť rodný list dieťaťa.

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

Prednostne sa prijíma:

  • dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t.j. dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov do 31.8.2022,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Ostatné podmienky prijímania, ktoré sa budú uplatňovať v prípade, ak počet evidovaných žiadostí na predprimárne vzdelávanie bude vyšší ako voľná kapacita materskej školy:

  • dieťa narodené do 31.8.2019,
  • dieťa s trvalým pobytom v Horných Orešanoch,
  • dieťa, ktorého rodičia podali žiadosť o predprimárne vzdelávanie v materskej škole v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch,
  • dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje materskú školu,
  • dieťa, ktoré je v starostlivosti jedného zákonného zástupcu.

Do materskej školy sa prijímajú deti, ktoré majú vytvorené základné hygienické a sebaobslužné návyky (pýta sa na WC, vie si umyť ruky s vyhrnutými rukávmi, vie sa samostatne najesť a napiť z pohára, vie sa aspoň čiastočne obliecť, obuť).

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy a určení adaptačného alebo diagnostického pobytu bude rodičom odovzdané do 15. júna 2022.

Každý rodič je povinný si toto rozhodnutie prevziať v stanovenom termíne.

Ďalšie aktuality