Dnes je utorok 28. júna 2022, meniny má Beáta, zajtra Peter a Pavol, Petra. Význam mien.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 6. 2022

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  27. 06. 2022, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 21.3.2022
 5. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce – Agrolet, spol. s r.o.
 6. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2021
 7. Správa nezávislého audítora   za rok 2021
 8. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany
 9. Schválenie použitia rezervného fondu podľa záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2021
 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na II. polrok  2022
 11. Žiadosť o mzdové prostriedky na asistenta učiteľa
 12. Návrh na úpravu rozpočtu 2022 – 1/2022
 13. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod Marek Štibraný a manželka Júlia Štibraná
 14. Schválenie kúpy pozemku do vlastníctva obce Horné Orešany od Mgr. Ľubomíra Gránerová a Marek Gráner
 15. Žiadosť o zaevidovanie a vyhlásenie za pamätihodnosti
 16. Návrh na počet poslancov OZ pre volebné obdobie 2022 – 2026
 17. Návrh na počet volebných obvodov  pre komunálne voľby a voľby do VÚC 2022
 18. Návrh na úväzok starostu obce Horné Orešany na volebné obdobie 2022 - 2026
 19. Vymenovanie veliteľa hasičskej jednotky DHZ
 20. Diskusia
 21. Záver

Ďalšie aktuality