Dnes je pondelok 2. októbra 2023, meniny má Levoslav, zajtra Stela.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 19. 9. 2022

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  19. 09. 2022, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 27.6.2022
 5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Orešany č.1/2022, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni – schvaľovanie
 6. Žiadosť o zámenu parcely vo vlastníctve obce  a Marián Šinka a Ľubica Šinková
 7. Žiadosť o zaevidovanie a vyhlásenie za pamätihodnosť kaplnka sv. Rócha
 8. Schválenie odovzdanie kanalizácie firme TAVOS Piešťany do prevádzky
 9. Oprava miestnej komunikácie na Hornom záhumní a pred predajňou kvetinárstva - havarijný stav
 10. Žiadosť o úpravu rozpočtu roku 2022 - orginálne kompetencie
 11. Návrh na úpravu rozpočtu 2022 - 2/2022
 12. Diskusia
 13. Záver

Ďalšie aktuality