Dnes je štvrtok 23. mája 2024, meniny má Želmíra, zajtra Ela.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29. 5. 2023

V zmysle zákona o obecnom zriadení starosta obce zvoláva  zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  29. 05. 2023, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 02/2023
 6. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2022
 7. Správa nezávislého audítora za rok 2022
 8. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2022
 9. Odpredaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 10. Sadzobných iných poplatkov
 11. Refundácia nákladov za zapožičanie KD Horné Orešany
 12. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu, predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva a kronikára obce
 13. Územný plán obce Horné Orešany – vyhlásenie Záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2020
 14. Žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce: Ing. Roman Šimončič a Mgr. Slavomíra Šimončičová
 15. Žiadosť o umiestnenie retardéra na ulici Pod Vŕškami
 16. Žiadosť o prenájom časti parcely SWAN, a.s.
 17. Diskusia
 18. Záver

Ďalšie aktuality