Dnes je utorok 2. júna 2020, meniny má Xénia, zajtra Karolína. Význam mien.

Zasadnutie OZ dňa 9. 9. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9. 09.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 19. 08. 2019
 5. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľa Západoslovenská distribučná,   a. s. , Čulenova č. 6, Bratislava
 6. Schválenie zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech Západoslovenská distribučná, a. s.,  Čulenova č. 6, Bratislava
 7. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod: Peter Hečko a manž. Martina Hečková
 8. Žiadosť – vyjadrenie  k uzneseniu OZ č. 13/1.OZ/2019 a návrh na opätovné prejednanie žiadosti
 9. Žiadosť – výzva na uzatvorenie nájomnej zmluvy a úhrady ušlého nájomného
 10. Návrh na otvorenie Územného plánu obce Horné Orešany
 11. Diskusia
 12. Záver

Ďalšie aktuality