Dnes je utorok 7. júla 2020, meniny má Oliver, zajtra Ivan. Význam mien.

Zasadnutie OZ dňa 28. 10. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení týmto zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.10. 2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

  1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 9. 09. 2019 
  5. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Hečko a manželka Martina
  6. Návrh na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Západoslovenská distribučná a. s.,  Čulenova č. 6, Bratislava
  7. Schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Trnavský samosprávny kraj – cesta do m. č.  Majdánske  
  8. Návrh na schválenie: Komplexný manažment vody v záujme trvalo udržateľného rozvoja obce
  9. Diskusia
  10. Záver

  

Ďalšie aktuality