Dnes je nedeľa 28. februára 2021, meniny má Zlatica, zajtra Radomír. Význam mien.

Výberové konanie riadidteľa(ky) Materskej školy vo Zvončíne

V zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky) Materskej školy,

Zvončín 83, 919 01 s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2021.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • absolvovanie prvej atestácie,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

 

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet),
 • občianska bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

 

Požadované doklady uchádzačov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, motivačný list,
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z.

 

Uzávierka prihlášok: 28.02.2021 do 12:00 hod.

Prihlášky posielajte na adresu: Obecný úrad, Obec Zvončín, Zvončín 82, 919 01 Zvončín. Obálku označte „Výberové konanie: MŠ Zvončín – Neotvárať!“. Prihlášky zaslané po určenom termíne nebudú zaradené do výberového konania. Uchádzačom, ktorí splnia dané podmienky, bude termín a miesto výberového konania, oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

Vo Zvončíne, dňa 28.01.2021

 

Mgr. Katarína Dudášová
starostka obce

Ďalšie aktuality