Dnes je utorok 7. júla 2020, meniny má Oliver, zajtra Ivan. Význam mien.

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 4. 2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 4. 2020

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  27. 4.  2020, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program: 

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 03.03.2020 
 5. Úprava rozpočtu 1/2020
 6. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č. 16/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020 
 7. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č. 18/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020  
 8. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č. 19/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020 
 9. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č. 20/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020 
 10. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č.27/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020
 11. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č.25/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020 
 12. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č.26/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020 
 13. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.700/165 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Michal Burský
 14. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č. 34/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020 
 15. Diskusia
 16. Záver

Povinné nosenie rúšok

Povinné nosenie rúšok

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 00:00 do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:

 • detí do 2 rokov veku,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb
 • osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenost' od iných osôb minimálne 20 metrov,
 • osôb nežijúcich v spločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.

Brigáda v parku na Lázni dňa 21. 4. 2020

Brigáda v parku na Lázni dňa 21. 4. 2020

Obecný úrad oznamuje študentom a občanom, že dňa 21. apríla, t. j. v utorok od 9.00 hod. sa bude konať brigáda na Lázni v parku, kde sa vykoná odburinenie kvetinových záhonov. Prineste si so sebou malé nožíky, alebo motičky a vedrá. Obecný úrad sa teší na vašu účasť. 

Zberné miesto otvorené každú sobotu

Zberné miesto otvorené každú sobotu

Obecný úrad oznamuje občanom, že zberné miesto na vývoz haluzoviny a drobný stavebný odpad bude v mesiacoch apríl - máj otvorené každú sobotu v čase od 9.00 - 13. 00 hod. O zmene termínu budeme občanov vopred informovať.

V prípade nepriaznivého počasia bude zberné miesto zatvorené. Prosíme občanov, aby drobný stavebný odpad a haluzovinu vozili na zberné miesto len počas prevádzkových hodín. V ostatných dňoch bude zberné miesto uzamknuté. Obecný úrad upozorňuje občanov, že vývoz drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle platného VZN č. 5/2015 a to nasledovne: 

Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje vo výške 0,02 €.

Zároveň vás chceme poprosiť o dodržiavanie obmedzení krízového štábu (povinnosť nosiť rúška, dodržiavať dvojmetrový rozstup v rade, obmedziť pohyb osôb starších ako 65 vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady).

Odstavenie potoka na Dolnom konci

Odstavenie potoka na Dolnom konci

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 16.4.2020 od 17.00 hod. (štvrtok) bude odstavený potok na Dolnom konci od s.č.51 po s.č.113 z dôvodu čistenia a betónovania. Prosíme všetkých občanov v danej lokalite, aby si vyčistili korytá na svojich pozemkoch, cez ktoré preteká potok. Tento bude odstavený do 19.4.2020, t. j. do nedele do 20.00 hod. 

OZNAM

OZNAM

Obecný úrad upozorňuje občanov, že od 14.4.2020 je prísny zákaz dovážania elektroodpadu do dvora obecného úradu. Ďalší zber elektroodpadu sa uskutoční v určenom termíne, o ktorom budeme občanov  vopred informovať.

Občania, ktorí majú väčšie množstvo skla a potrebujú ho vyviezť do veľkokapacitného kontajnera je potrebné aby sa vopred ohlásili u pracovníčok obecného úradu, za účelom odomknutia brány.

Obvyklé množstvo skla je možné priniesť do kontajnera počas úradných hodín cez vstupnú bránku od hlavnej cesty.

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 16.4.2020

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 16.4.2020

Dňa 16. 4. 2020, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Vyhlásenie - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhlásenie - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vyhlasuje

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 9.4.2020 12:00 hod do odvolania.

Každý je povinný v tomto čase dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 

Fyzickým osobám sa na týchto pozemkoch zakazuje najmä:

 • fajčiť
 • odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety
 • používať otvorený plameň
 • vypaľovať porasty a biologický odpad
 • zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

Vlastníci, správcovia a užívatelia týchto pozemkov sú povinní najmä:

 • zabezepčeiť v lesoch hliadkovaciu činnosť (vypracovať k nej harmonogram)
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, aby mohli hasičské jednotky bez problémov prísť
 • vybaviť hasiacimi prístrojmi pracovné stroje (napr. traktory a iné vozidlá používané pri spracovaní dreva)
 • a iné.

Kompletné vyhlásenie v PDF

Nové opatrenia krízového štábu zo dňa 07.04.2020

Nové opatrenia krízového štábu zo dňa 07.04.2020

Krízový štáb prijal dňa 07.04.2020 v zmysle uznesenia vlády SR č. 207 zo 06. apríla 2020 nasledovné opatrenia:

obmedzuje sa s účinnosťou od 08. apríla 2020 od 00:00 hod do 13. apríla 2020 23:59 hod slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

 • Obvyklú cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
 • Cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 • Cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu
 • Cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
 • Pobyt v prírode v rámci okresu
 • Cesty na pohreb blízkej osoby,
 • Cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorá je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu.

Zakazuje sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti

 

Chceme vás poprosiť o dodržiavanie všetkých zverejnených obmedzení. Len zodpovedným prístupom môžeme obmedziť túto šíriacu sa pandémiu.

Výdaj kompostérov do domácností

Výdaj kompostérov do domácností

Obecný úrad oznamuje občanom, že kompostéry na biologický odpad si môžu vyzdvihnúť v stredu 8.4.2020 na obecnom úrade od 7.00 do 12.00 hod. (v pôvodných priestoroch). Kompostéry sa vydávajú občanom s trvalým pobytom v obci Horné Orešany.  Upozorňujeme občanov, že je potrebné zabezpečiť si odvoz.

Zároveň vás chceme poprosiť o dodržiavanie obmedzení krízového štábu (povinnosť nosiť rúška, dodržiavať dvojmetrový rozstup v rade, obmedziť pohyb osôb starších ako 65 vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady).