Dnes je nedeľa 15. septembra 2019, meniny má Jolana, zajtra Ľudmila. Význam mien.

Aktuality

Úhrada dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za odpad

Úhrada dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za odpad

Obecný úrad v Horných Orešanoch vyzýva všetkých občanov, ktorí si v roku 2019 nesplnili povinnosť v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za odpad tým, že ešte neuhradili daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za odpad, aby tak urobili v najbližšom termíne.

Zmeny cestovných poriadkov platné od 1.7.2019

Zmeny cestovných poriadkov platné od 1.7.2019

102425 Bratislava – Pezinok – Modra – Doľany, IDS BK 576

 

Spoj č. 25 (  ) – s odchodom Bratislava, AS o 16:20 hod. a s príchodom Doľany o 17:37 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 25 (6+) – s odchodom Bratislava, AS o 16:20 hod. a s príchodom Doľany o 17:37 hod.
 • Nový spoj č. 125 (X10) – s odchodom Bratislava, AS o 16:20 hod. a s príchodom Doľany o 17:37 hod.

Celý cestovný poriadok nájdete v časti autobusové spoje.

 

Zasadnutie OZ dňa 24. 06. 2019

Zasadnutie OZ dňa 24. 06. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. 06.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 03. 06. 2019
 5. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému obce Horné Orešany za rok 2018
 6. Správa nezávislého audítora za rok 2018
 7. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany
 8. Schválenie použitia rezervného fondu podľa záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2018
 9. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany na II.  polrok 2019
 10. Návrh na schválenie VZN č. 5/2019, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v školskom klube detí a v školskej jedálni
 11. Návrh na úpravu rozpočtu č.2/2019
 12. Žiadosť o odpredaj pozemku do vlastníctva obce
 13. Žiadosť o vydanie predbežného súhlasu s uložením potrubia na pozemkoch vo vlastníctve obce pre stavbu: „ Prevádzač záložného zdroja vody v VN Horné Orešany“
 14. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce
 15. Diskusia
 16. Záver

 

Dovolenka obvodného lekára od 2. 7. 2019 - 15. 7. 2019

Dovolenka obvodného lekára od 2. 7. 2019 - 15. 7. 2019

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že od 2. 7. 2019 do 15. 7. 2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Dňa 13.6.2019 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Dňa 13.6.2019 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 13. 6. 2019, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov a VKM.

Viac informácií o separovanírozmiestnenie nádob nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj v kategórií U 11

Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj v kategórií U 11

Po štvorročnej odmlke futbalisti TJ Iskra opäť pripravili medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj v kategórií U 11. Privítajú špičkové Slovenské a České mužstvá, s ktorými si zmeria sily aj naša prípravka. Pre všetkých bude pripravené bohaté občerstvenie a tombola s Viac ako 150 hodnotnými cenami. Príďte povzbudiť naše futbalové talenty!

Turnaj začína v sobotu ráno o 9.00 a hrať sa bude do 18.00. Po 18:00 bude nasledovať súťaž v preťahovaní lanom, do ktorej sa môžu prihlásiť hráči jednotlivých tímov U11. Pre prvé tri víťazné družstvá čakajú zaujímavé ceny. Pokračovanie je naplánované v nedeľu od 9:00 do 16:30.

Tešíme sa na Vás!

Zasadnutie OZ dňa 3. 6. 2019

Zasadnutie OZ dňa 3. 6. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 3. 06.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 15. 4. 2019
 5. Návrh na schválenie žiadosti o NFP podľa § 2, písm. c) so  zameraním na dporu  zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budovy, výzva č. V. Prezídium HaZZ 2019
 6. Návrh na schválenie žiadosti o NFP so zameraním na podporu činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2, písm. e) z. č. 526/2010 Z. z. o poskytnutí dotácie  v pôsobnosti MV SR
 7. Návrh na schválenie členov komisie pre pamätihodnosti
 8. Návrh na riešenie havarijného stavu sochy sv. Floriána
 9. Diskusia
 10. Záver

Participatívny rozpočet TTSK – výsledky

Participatívny rozpočet TTSK – výsledky

Ďakujeme! Vďaka hlasovaniu v participatívnom rozpočte Trnavského samosprávneho kraja sme spolu pre Otvorené arborétum pri potoku Parná – park na Lázni získali 4915 €.

Ďakujeme 717 krát!

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.05.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č. HOR-139/2019 o vydanie súhlasu na výrub dreviny - 1 ks vŕby - rastúcej na pozemku parc. č. 1/3 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  rastu v mieste výstavby inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Voľby do EP 2019 pre Horné Orešany

Voľby do EP 2019 pre Horné Orešany

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 pre Horné Orešany

Volebná účasť, 20,58%, kompletné výsledky tu.

# Strana Hlasy Percentá
1. Koalícia PS a SPOLU 67 20,42 %
2. SMER-SD 65 19,81 %
3. KDH 41 12,50 %
4. OĽaNO 36 10,97 %
5. ĽS Naše Slovensko 31 9,45 %
6. SaS 28 8,53 %
7. SNS 18 5,48 %
8. KDŽP 9 2,74 %
  SME RODINA - Boris Kollár 9 2,74 %
  Kresťanská únia 9 2,74 %
11. SZS 3 0,91 %
12. KAH 2 0,60 %
  HLAS ĽUDU 2 0,60 %
  DOPRAVA 2 0,60 %
  DS 2 0,60 %
  NÁRODNÁ KOALÍCIA 2 0,60 %
17. PD 1 0,30 %
  Slovenská ľudová strana 1 0,30 %