Dnes je sobota 18. januára 2020, meniny má Bohdana, zajtra Drahomíra. Význam mien.

Aktuality

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  18.11.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-293/2019 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks jaseň štíhly, 1 ks javor poľný, 2 ks javor mliečny a 1 ks dub cer a 1 ks čerešňa vtáčia rastúcich na pozemku registra "C" parc. č . 1949/7 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na  adresu: mecirova@soutt.sk.

Dovolenka obvodného lekára dňa 14. 11. 2019

Dovolenka obvodného lekára dňa 14. 11. 2019

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že dňa 14. 11. 2019, t. j. vo štvrtok nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Pozvánka na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj

Pozvánka na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj

Betonári - Neregistrovaní stolnotenisoví hráči pozývajú deti a mládež ako i rodičov a trénerov na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj ”7.Detská betónovačka”, ktorý sa uskutoční 16. novembra 2019 (sobota) o 9:00 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre začínajúce neregistrované deti a mládež do 18 rokov (bez licencií). Pre troch najlepších v dvoch kategóriách (od 6 do 12 rokov, od 13 do15 rokov  a 16 do 18 rokov) sú pripravené poháre a bohaté občerstvenie. Ostatní budú zaradení do losovania o vecné ceny. Na turnaj sa treba vopred prihlásiť. Priveďte prosím svoje začínajúce talenty na detský turnaj. Čaká vás pohoda a príjemná atmosféra. Viac informácií nájdete na nasledovnom linku - http://stolnotenisovyturnaj.eu/minibetonovacka/informacie-o-turnaji

Voľby do Národnej rady SR 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020 sa konajú v sobotu dňa 29.2. 2020 v čase od 7:00 do 20:00

Viac informácií tu: https://www.minv.sk/?volby-nrsr

Informácia pre voliča: informácia pre voliča v PDF

 

Zasielanie žiadostí o voľbu poštou a hlasovací preukaz: saskova@horneoresany.sk

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 31.10.2019

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 31.10.2019

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 31. 10. 2019, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Dovolenka obvodného lekára v dňoch 30. 10. a 31. 10.2019

Dovolenka obvodného lekára v dňoch 30. 10. a 31. 10.2019

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že v dňoch 30. a  31. októbra 2019, t. j. v stredu a vo štvrtok nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Predaj husacej masti a drobov dňa 26. 10. 2019

Hydinárska farma Slovenský Grob oznamuje občanom, že dňa 26. 10. 2019, t. j. v sobotu  o 8, 30 hod. bude pred kultúrnym domom predávať husaciu masť 0,7 l pohár za 2,50 € a husacie droby 1 ks balenie za 1,50 €. Predajcovia sa zdržia asi 20 minút.

Otváracie hodiny 28.10., 1. 11. 2019 - Kvetinárstvo v Horných Orešanoch

Predajňa kvetinárstva v Horných Orešanoch, p. Iveta Cisárová oznamuje občanom, že predajňa bude otvorená dňa 28. 10. 2019, t. j. v pondelok od 7.00 - 17.00 hod. a dňa 1. novembra 2019 v čase od 8.00 - 12.00 hod.

 

Zasadnutie OZ dňa 28. 10. 2019

Zasadnutie OZ dňa 28. 10. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení týmto zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.10. 2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 9. 09. 2019 
 5. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Hečko a manželka Martina
 6. Návrh na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Západoslovenská distribučná a. s.,  Čulenova č. 6, Bratislava
 7. Schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Trnavský samosprávny kraj – cesta do m. č.  Majdánske  
 8. Návrh na schválenie: Komplexný manažment vody v záujme trvalo udržateľného rozvoja obce
 9. Diskusia
 10. Záver

  

Zberné miesto dňa 2. 11. 2019 zatvorené

Zberné miesto dňa 2. 11. 2019 zatvorené

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že zberné miesto na haluzovinu a stavebnú suť bude otvorené dňa 26. 10. 2019 v čase od 9.00 - 13.00 hod. a dňa 2. 11. 2019 bude zberné miesto zatvorené.