Dnes je nedeľa 20. septembra 2020, meniny má Ľuboslav(a), zajtra Matúš. Význam mien.

Aktuality

Dovolenka očnej lekárky MUDr. Štipanicovej v Smoleniciach

Dovolenka očnej lekárky MUDr. Štipanicovej v Smoleniciach

Očná lekárka MUDr. Štipanicová oznamuje pacientom, že dňa 8. 7. 2020, t. j. v stredu  nebude ordinovať. V termíne od 20.7. do 31. 7. 2020 bude mať riadnu dovolenku. 

Dovolenka ženského lekára MUDr. Jankovského v Smoleniciach

Dovolenka ženského lekára MUDr. Jankovského v Smoleniciach

Gynekologická ambulancia v Smoleniciach - MUDr. Jankovský oznamuje ženám pacientkám, že od 13. 7. do 17. 7. 2020 nebude ordinovať. Pacientky, ktoré potrebujú navštíviť lekára pred týmto termínom, alebo po tomto termíne treba sa vopred objednať na č. 033/ 55 86 225.

Ochrana pred požiarmi v r. 2020

Ochrana pred požiarmi v r. 2020

Blíži sa obdobie, počas ktorého vzniká väčšie množstvo požiarov – obdobie zberu úrody. Pri samotných žatevných prácach vznikajú riziká, ktoré sú príčinou vzniku požiarov, pričom sú ovplyvnené najmä konaním fyzických osôb, a to či už vedomým alebo nevedomým konaním.

V súvislosti so zberom a uskladnením objemových krmovín a obilovín vzniklo v roku 2019 na území okresu Trnava dva požiare s priamou škodou 50 eur. Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov patrí nedbalosť a neopatrnosť dospelých, úmyselné zapálenie neznámou osobou a iné prevádzkovo-technické poruchy.

Za účelom zníženia škôd spôsobených požiarmi upozorňujeme na dodržiavanie niektorých hlavných zásad:

 • dodržiavanie zákazu fajčenia,
 • zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov,
 • zákaz zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov,
 • vybavenie techniky na zber a stohovanie lapačmi iskier a prenosnými hasiacimi prístrojmi,
 • v prípade zistenia požiaru, ktorý nemôžete sami uhasiť, okamžite privolajte najbližšiu hasičskú jednotku alebo ohláste požiar na koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, linka tiesňového volania 150 alebo 112.

Porušenie týchto zásad je považované za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, pri ktorom môže byť uložená pokuta fyzickej osobe - občanovi až do výšky 331 eur.

Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

ÚVZ SR - Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

Aktualizované dňa 3.7.2020 o pridanie výnimiek z povinného nosenia rúšok od 4. júla 2020, o zmeny v pravidlách organizácie hromadných podujatí a o zmeny pri príchode zo zahraničia.

ÚVZ SR - Zmeny pri príchode zo zahraničia a pri organizovaní hromadných podujatí

Od pondelka 6. júla 2020: krajinyV zozname menej rizikových krajín sa už nebudú nachádzať Bulharsko a Čierna Hora. Zároveň sa tento zoznam rozšíri o Holandsko, Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Írsko. Z krajín mimo Európskej únie sú to Austrália, Nový Zéland, Japonsko, Južná Kórea a Čína.

Výdaj kompostérov do domácností

Výdaj kompostérov do domácností

Kompostéry na biologický odpad je možné si vyzdvihnúť počas úradných hodín na OcÚ Horné Orešany. Platí pre rodinné domy so súpisným číslom (aj bez trvalého pobytu, neplatí pre chaty).

Otváracie hodiny: POŠTA Horné Orešany

Otváracie hodiny: POŠTA Horné Orešany

Pošta Horné Orešany bude v dňoch 29.6.2020 - 30.6.2020 z prevádzkových dôvodov poskytovať služby verejnosti nasledovne:

 • pondelok: 7:30 - 12:00
 • utorok: zatvorené

 

Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok zrealizuje pošta Smolenice.

Ďakujeme za porozumenie.

Turnaj A mužstiev 2020

Turnaj A mužstiev 2020

Pozývame Vás na 1. ročník turnaju A mužstiev v Horných Orešanoch. Príďte podporiť našich chalanov. Občerstvenie bude zabezpečené počas celého dňa. V programe nebude chýbať ani zápas našich najmenších U9, ktorí si zmerajú sily s rovesníkmi z OŠK Smolenice.

Program zápasov už čoskoro na našom Facebooku: https://www.facebook.com/TJ-ISKRA-Horné-Orešany

TJ ISKRA Horné Orešany

Turnaj A mužstiev 2020

Možnosť zaslať pripomienky k zmenám CP 2020/2021

Možnosť zaslať pripomienky k zmenám CP 2020/2021

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov autobusovej dopravy k zmenám k 13.12.2020 je možnosť zaslať do termínu 23.8.2020 k súčasne platným cestovným poriadkom požiadavky, resp. pripomienky.

Viac informácií v tomto PDF.

Očkovanie psov proti besnote dňa 20. 6. 2020

Očkovanie psov proti besnote dňa 20. 6. 2020

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 20. 6. 2020, t. j. v sobotu sa uskutoční v našj obci  povinné ochranné očkovanie psov proti besnote v čase od 10.15 hod. do 11.00 hod. na Lázni. Poplatok za 1 psa je 5€.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22. 6. 2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22. 6. 2020

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  22. 6.  2020, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

 

Program

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Uprázdnenie mandátu poslanca OZ
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 27.04.2020
 6. Voľba člena a predsedu finančnej komisie
 7. Voľba člena a predsedu mandátovej komisie
 8. Voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov
 9. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2019
 10. Správa nezávislého audítora za rok 2019
 11. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany
 12. Schválenie použitia rezervného fondu podľa záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2019
 13. Návrh  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany na 2 polrok 2020
 14. Voľba hlavného kontrolóra obce Horné Orešany
 15. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu: „Rekonštrukcia zastávky na ceste II/502 v km 45,5 vľavo“
 16. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod – Ing. Marko Novák a manželka RNDr. Anna Nováková
 17. Schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemnej komunikácie v miestnej časti Majdánske  -Trnavský samosprávny kraj
 18. Zmluva o zriadení vecných bremien pre spol. Západoslovenská distribučná, a.s.
 19. Žiadosť o schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ing. Marek Korytár, PhD
 20. Zaradenie a vyňatie pozemkov obce lokality vo výhľadovej etape (AV5) z Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty do ÚPN obce na výstavbu rodinných domov
 21. Prerokovanie návrhov na určenie miesta zberného dvora a zaradenie do ÚPN
 22. Prerokovanie žiadosti o zaradenie parc.č.1648 -TTP o výmere 1320 m2 do ÚPN na výstavbu rodinného domu – Bc.Ján Kormúth
 23. Prerokovanie žiadosti o zaradenie parc.č.1649 -TTP o výmere 2295 m2 do ÚPN na výstavbu rodinného domu – Margita Križanová, Alexander Križan, Miloš Križan, Peter Križan
 24. Prerokovanie žiadosti o zaradenie parc.č.1650 – TTP o výmere 2219 m2 do ÚPN na výstavbu rodinného domu – Margita Križanová
 25. Diskusia
 26. Záver