Dnes je štvrtok 27. januára 2022, meniny má Bohuš, zajtra Alfonz. Význam mien.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  30.9.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-194/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka pichľavého na pozemku registra "C" parc. č . 247/1 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti a bezpečnosti inžinierskych sietí.  

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Horné Orešany.

Ďalšie aktuality