Dnes je pondelok 4. decembra 2023, meniny má Barbora, zajtra Oto.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.2.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.HOR-11/2023 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks náletové dreviny rastúce na pozemku registra "C" parc. č. 1139/34 v k. ú. Dolné Orešany z dôvodu: “Náletové dreviny sú zarastené v oplotení, ktoré je pokazené a treba urobiť nové oplotenie. Zároveň uvedené kroviny sú preschnuté., padajú na štátnu cestu III. triedy, kroviny zabraňujú viditeľnosti na prechod pre chodcov z výjazdu na štátnu cestu.”
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Horné Orešany.

Ďalšie aktuality