Dnes je piatok 2. júna 2023, meniny má Xénia, zajtra Karolína.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ v Horných Orešanoch

Obec Horné Orešany v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov o výberovom konaní na vymenovanie riaditeľa školy a zákona NR SR č. 552/2023 z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje  

V Ý B E R O V É     K O N A N I E

  na obsadenie funkcie

Riaditeľ  Základnej školy s materskou školou Horné Orešany.

Kandidát musí spĺňať nasledovné požiadavky:

  1. Vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa vyhlášky MŠ SR  č.41/1996 Z. z. o odbornej  a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
  2. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
  3. Absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky
  4. Osobné a morálne predpoklady podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 3 a 4 zákona č. 552/2003 z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
  5. Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
  6. Znalosť legislatívy zariadenia s právnou subjektivitou
  7. Riadiace a organizačné predpoklady
  8. Znalosť  ekonomických a pracovnoprávnych vzťahov a predpisov.

Doklady k prihláške do výberového konania:

a) Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania

b) Doklad o vzdelaní – overená kópia

c) Doklad o absolvovaní 1. kvalifikačnej skúšky – overená kópia

d) Stručný osobný a profesijný životopis

e) Vlastný projekt koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy

f) Aktuálny odpis z registra trestov. (Nie starší ako 3 mesiace)

g) Súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

 

Prihlášky žiadame zaslať do 15.apríla 2023 na adresu:

Obecný úrad Horné Orešany

Hlavná ulica 190/6, 919 03  Horné Orešany         

Miesto a termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.  

Prihlášky zasielajte v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie“  NEOTVÁRAŤ

Bližšie informácie poskytne Obecný úrad Horné Orešany, tel.č. 033/5588308

Ďalšie aktuality