Dnes je štvrtok 18. júla 2024, meniny má Kamila, zajtra Dušana.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.8.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. HOR-157/2023 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jedle, 1 ks smreka rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 1540/53 v k. ú Horné Orešany, z dôvodu "Stromy sa nachádza 1 meter od domu a v tesnej blízkosti domu a elektrického vedenia, narážajú vetvami o okno a obíjajú omietku. Pri veternom počasí spôsobuje prudké nárazy, môžu poškodiť elektrické vedenie."
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Horné Orešany.

Ďalšie aktuality