Dnes je štvrtok 18. júla 2024, meniny má Kamila, zajtra Dušana.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 25. 9. 2023

V zmysle zákona o obecnom zriadení starosta obce zvoláva zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  25. 09. 2023, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023
 6. Úprava rozpočtu I./2023
 7. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod: Ing. Roman Šimončič a Mgr. Slavomíra Šimončičová
 8. Žiadosť o predĺženie doby platnosti Zmluvy o prenájme nebytových priestorov – OZ FidliCanti
 9. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove bývalej materskej školy – BC Horné Orešany (Box club)
 10. Žiadosť Tate & Lyle, Boleráz o vydanie predbežného súhlasu s uložením potrubia v k. ú. Obce Horné Orešany pre stavbu „Privádzač záložného zdroja vody z VN Horné Orešany“
 11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Orešany č. 3/2023 o poskytovaní dávok v hmotnej núdzi a jednorazových sociálnych dávok občanom Horných Orešian
 12. Informácia o vzdaní sa  funkcií predsedu komisií
 13. Voľba predsedu komisie Finančnej a verejného obstarávania
 14. voľba predsedu komisie verejného poriadku
 15. Diskusia
 16. Záver

Ďalšie aktuality