Dnes je utorok 2. júna 2020, meniny má Xénia, zajtra Karolína. Význam mien.

Zasadnutie OZ dňa 26. 2. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. 2.  2018, t. j. v pondelok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.


Program:

 1.  Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 11.12. 2017
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2017
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrola na I. polrok 2018
 7. Návrh na schválenie VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z        rozpočtu  obce na dieťa MŠ, školského klubu detí, školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany
 8. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod manž. Cmerových z dôvodu hodného zreteľa     
 9. Návrh na úpravu ceny vodného v m. č. Majdánske   
 10. Úprava rozpočtu 1/2018
 11. Žiadosť p. Kopúnka, Horné Orešany 558 o vysporiadanie prístupovej cesty p. č. 1949/2
 12. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce p. č. 593/1 pre Ivana Chovana
 13. Žiadosť o súhlas s odkúpením pozemku pod trafostanicou
 14. Diskusia
 15. Záver

Ďalšie aktuality