Dnes je piatok 25. septembra 2020, meniny má Vladislav, zajtra Edita. Význam mien.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 29.5.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-162/2018 o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a krovín - rastúcich na pozemkoch registra "C" v katastrálnom území Horné Orešany parc. č. 720/3, 720/4, registra "E"
parc. č.720/1, 720/2, 721, 722, 724, 725, 751, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761/1, 761/2 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu prípravy pozemkov na výsadbu vinice.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Ďalšie aktuality