Dnes je streda 27. mája 2020, meniny má Iveta, zajtra Viliam. Význam mien.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11.06.2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11. 6. 2018, t.j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 26.3. 2018
 5. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2017
 6. Správa nezávislého audítora za rok 2017
 7. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany         
 8. Schválenie použitia rezervného fondu podľa záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2017    
 9. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa OZ FidliCanti
 10. Schvaľovanie vecného bremena na pozemku p. č. 596 pre SPP – Distribúcia, a. s. Mlynské Nivy 44/B, Bratislava
 11. Schvaľovanie kúpy pozemkov pod miestnou komunikáciou – Dolné záhumnie
 12. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod – Štefan Pašek
 13. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod – Martin Plichta
 14. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod – Andrej Horváth a manželka
 15. Stanovisko k jednotlivým pozemkovým úpravám v k. ú. Horné Orešany
 16. Diskusia
 17. Záver

Ďalšie aktuality