Dnes je pondelok 20. januára 2020, meniny má Dalibor, zajtra Vincent. Význam mien.

Zasadnutie OZ dňa 25. 6. 2016

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. 6.  2018, t. j. v pondelok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 11.06. 2018
 5. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany na II. polrok 2018
 6. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa OZ Fidlikanti  
 7. Schvaľovanie vecného bremena na pozemku p. č. 596 pre SPP – Distribúcia, a. s. Mlynské Nivy 44/B, Bratislava
 8. Schvaľovanie kúpy pozemkov pod miestnou komunikáciou – Dolné záhumnie
 9. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod –    Štefan Pašek
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod – Martin Plichta
 11. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod – Andrej Horváth a manželka
 12. Úprava rozpočtu na rok 2018 – č. 3/2018
 13. Diskusia
 14. Záver

Ďalšie aktuality