Dnes je pondelok 20. januára 2020, meniny má Dalibor, zajtra Vincent. Význam mien.

Zasadnutie OZ dňa 10. 12. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. 12.  2018, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 3. 12. 2018 
 5. Návrh na schválenie VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu  obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany
 6. Návrh na schválenie VZN č. 2/2019, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej  školy, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole,   v školskom klube detí a v školskej jedálni     
 7. Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 -  2021
 8. Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 -   2021    
 9. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov – predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Martin Plichta a manželka Zdenka Plichtová
 10. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov – predaj pozemku z dôvodu  hodného osobitného zreteľa: Štefan Pašek ml.
 11. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod: Pavlína Blažová, Dana Sedláková, Dáša Chovanová
 12. Prerokovanie platu starostky obce
 13. Určenie zástupcu starostky obce
 14. Schválenie sobášiaceho
 15. Voľba členov Rady školy v Horných Orešanoch
 16. Schválenie termínov zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2019
 17. Diskusia
 18. Záver

Ďalšie aktuality