Dnes je pondelok 28. septembra 2020, meniny má Václav, zajtra Michal, Michaela. Význam mien.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 3. 3. 2020

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 3. 3. 2020, t. j. v utorok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 09.12.2019 
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horné Orešany za rok 2019
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na I. polrok  2020
 7. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Horné Orešany
 8. Návrh na schválenie projektu „Rekonštrukcia zastávky na ceste II/502 v km 46,4 vpravo
 9. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti parc.č.1/12 od spoločnosti Západoslovenská distribučná,  a. s., Čulenova 6, Bratislava
 10. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, Bratislava
 11. Schválenie návrhu zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech Západoslovenská  distribučná, a. s. Čulenova 6, Bratislava
 12. Schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Trnavský samosprávny kraj
 13. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod Ing. Marko Novák a manželka RNDr. Anna Nováková, MPH
 14. Žiadosť o poskytnutie priestorov KD na organizovanie detského stolnotenisového krúžku
 15. Návrh na schválenie obstarania novej zmeny územného plánu obce Horné Orešany a žiadosti  občanov, ktoré budú predmetom riešenia zmeny územného plánu
 16. Žiadosť o zaradenie parcely č.10 do ÚPN na výstavbu rodinných domov – Miroslav Forner
 17. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.2004/43 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Bc. Ján  Kormúth
 18. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.2004/44 a 2004/47 do ÚPN obce  na výstavbu rodinného domu - Jaroslav Benovič
 19. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1648 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Bc. Ján Kormúth
 20. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1649 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Margita Križanová, Alexander Kormúth, Miloš Kormúth, Peter Kormúth
 21. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1650 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Margita Križanová
 22. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1580/92 do ÚPN obce na výstavbu hospodárskej haly – Pavol Vavro
 23. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1591/67 a 1591/66 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Jozef Javorek
 24. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1591/2 do ÚPN obce na     výstavbu rodinného domu – Jozef Hrozány, Mgr. Michal Blažo
 25. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1591/91, 1591/92, 1591/100 a     1591/101 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Ing. Mária Lamošová
 26. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.700/111, 700/112, 700/158, do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu a zaradiť zmenu hraníc chráneného vtáčieho územia – Ing. Tomáš Straška
 27. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.714/10 do ÚPN obce na výstavbu  rodinného domu a zaradiť zmenu hraníc chráneného vtáčieho územia – Marta Brestovanská
 28. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie a vyňatie pozemkov  lokality vo výhľadovej etape (AV5) z Chráneného  vtáčieho územie Malé Karpaty na výstavbu rodinných domov
 29. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1949/137, 1949/138, 1949/139, 1949/140, 1949/141, 1949/142 do ÚPN obce na výstavbu 4 rodinných domov Vlastimil Zela,  Milan Botta
 30. Žiadosť o zmenu územného plánu a preklasifikovanie parc.č.1955/11 z občianskej vybavenosti na bytový objekt – Vlastimil Zela
 31. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1960/2 na výstavbu rodinného domu - Jozef Janíček
 32. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie stavby TA – Lošonec VN 217, odbočka chemika VNK, VNV
 33. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1820/3 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Peter Lopour
 34. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.938/5, 939/1, 939/2 do ÚPN obce na rekreačné účely, podnikanie v agroturistike – Martin Sýkora
 35. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1555/2 do ÚPN obce na výstavbu zberného dvora                                               
 36. Diskusia
 37. Záver

Jarmila Petrovičová, v. r.
starostka obce        

Ďalšie aktuality