Dnes je nedeľa 20. septembra 2020, meniny má Ľuboslav(a), zajtra Matúš. Význam mien.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22. 6. 2020

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  22. 6.  2020, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

 

Program

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Uprázdnenie mandátu poslanca OZ
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 27.04.2020
 6. Voľba člena a predsedu finančnej komisie
 7. Voľba člena a predsedu mandátovej komisie
 8. Voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov
 9. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2019
 10. Správa nezávislého audítora za rok 2019
 11. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany
 12. Schválenie použitia rezervného fondu podľa záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2019
 13. Návrh  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany na 2 polrok 2020
 14. Voľba hlavného kontrolóra obce Horné Orešany
 15. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu: „Rekonštrukcia zastávky na ceste II/502 v km 45,5 vľavo“
 16. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod – Ing. Marko Novák a manželka RNDr. Anna Nováková
 17. Schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemnej komunikácie v miestnej časti Majdánske  -Trnavský samosprávny kraj
 18. Zmluva o zriadení vecných bremien pre spol. Západoslovenská distribučná, a.s.
 19. Žiadosť o schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ing. Marek Korytár, PhD
 20. Zaradenie a vyňatie pozemkov obce lokality vo výhľadovej etape (AV5) z Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty do ÚPN obce na výstavbu rodinných domov
 21. Prerokovanie návrhov na určenie miesta zberného dvora a zaradenie do ÚPN
 22. Prerokovanie žiadosti o zaradenie parc.č.1648 -TTP o výmere 1320 m2 do ÚPN na výstavbu rodinného domu – Bc.Ján Kormúth
 23. Prerokovanie žiadosti o zaradenie parc.č.1649 -TTP o výmere 2295 m2 do ÚPN na výstavbu rodinného domu – Margita Križanová, Alexander Križan, Miloš Križan, Peter Križan
 24. Prerokovanie žiadosti o zaradenie parc.č.1650 – TTP o výmere 2219 m2 do ÚPN na výstavbu rodinného domu – Margita Križanová
 25. Diskusia
 26. Záver

Ďalšie aktuality