Dnes je streda 15. júla 2020, meniny má Henrich, zajtra Drahomír. Význam mien.

Aktuality

Turnaj A mužstiev 2020

Turnaj A mužstiev 2020

Pozývame Vás na 1. ročník turnaju A mužstiev v Horných Orešanoch. Príďte podporiť našich chalanov. Občerstvenie bude zabezpečené počas celého dňa. V programe nebude chýbať ani zápas našich najmenších U9, ktorí si zmerajú sily s rovesníkmi z OŠK Smolenice.

Program zápasov už čoskoro na našom Facebooku: https://www.facebook.com/TJ-ISKRA-Horné-Orešany

TJ ISKRA Horné Orešany

Turnaj A mužstiev 2020

Možnosť zaslať pripomienky k zmenám CP 2020/2021

Možnosť zaslať pripomienky k zmenám CP 2020/2021

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov autobusovej dopravy k zmenám k 13.12.2020 je možnosť zaslať do termínu 23.8.2020 k súčasne platným cestovným poriadkom požiadavky, resp. pripomienky.

Viac informácií v tomto PDF.

Očkovanie psov proti besnote dňa 20. 6. 2020

Očkovanie psov proti besnote dňa 20. 6. 2020

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 20. 6. 2020, t. j. v sobotu sa uskutoční v našj obci  povinné ochranné očkovanie psov proti besnote v čase od 10.15 hod. do 11.00 hod. na Lázni. Poplatok za 1 psa je 5€.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22. 6. 2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22. 6. 2020

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  22. 6.  2020, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

 

Program

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Uprázdnenie mandátu poslanca OZ
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 27.04.2020
 6. Voľba člena a predsedu finančnej komisie
 7. Voľba člena a predsedu mandátovej komisie
 8. Voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov
 9. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2019
 10. Správa nezávislého audítora za rok 2019
 11. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany
 12. Schválenie použitia rezervného fondu podľa záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2019
 13. Návrh  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany na 2 polrok 2020
 14. Voľba hlavného kontrolóra obce Horné Orešany
 15. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu: „Rekonštrukcia zastávky na ceste II/502 v km 45,5 vľavo“
 16. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod – Ing. Marko Novák a manželka RNDr. Anna Nováková
 17. Schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemnej komunikácie v miestnej časti Majdánske  -Trnavský samosprávny kraj
 18. Zmluva o zriadení vecných bremien pre spol. Západoslovenská distribučná, a.s.
 19. Žiadosť o schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ing. Marek Korytár, PhD
 20. Zaradenie a vyňatie pozemkov obce lokality vo výhľadovej etape (AV5) z Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty do ÚPN obce na výstavbu rodinných domov
 21. Prerokovanie návrhov na určenie miesta zberného dvora a zaradenie do ÚPN
 22. Prerokovanie žiadosti o zaradenie parc.č.1648 -TTP o výmere 1320 m2 do ÚPN na výstavbu rodinného domu – Bc.Ján Kormúth
 23. Prerokovanie žiadosti o zaradenie parc.č.1649 -TTP o výmere 2295 m2 do ÚPN na výstavbu rodinného domu – Margita Križanová, Alexander Križan, Miloš Križan, Peter Križan
 24. Prerokovanie žiadosti o zaradenie parc.č.1650 – TTP o výmere 2219 m2 do ÚPN na výstavbu rodinného domu – Margita Križanová
 25. Diskusia
 26. Záver

TAVOS odpovede na časté otázky

TAVOS odpovede na časté otázky

Odpovede na časté otázky našich zákazníkov ohľadom fakturácie TAVOS časté otázky

Ďalšie informácie: www.tavos.sk

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 11.6.2020

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 11.6.2020

Dňa 11. 6. 2020, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Nové opatrenia platiace od 10.6.2020

Nové opatrenia platiace od 10.6.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia:

Rúška 

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 10. júna 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou - kompletné opatrenie v PDF, 09 Jún 2020 16:38

Domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény

- kompletné opatrenie v PDF, 09 Jún 2020 16:38

Prevádzky a podujatia

Zariadenia pre deti a mládež, maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, zatvorenie maloobchodných prevádzok v nedeľu a sanitárny deň, zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 500 osôb.

- kompletné opatrenie v PDF, 09 Jún 2020 16:38

ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (nosenie rúšok, činnosť prevádzok obchodov a služieb, návštevy v nemocniciach, svadobné, pohrebné obrady a pod.)

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:uvz-sr-vetky-prijate-opatrenia-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19-nosenie-ruok-innos-prevadzok-obchodov-a-sluieb-navtevy-v-nemocniciach-svadobne-pohrebne-obrady-a-pod

Aktualizované o zmeny pri prechode hraníc, pravidlá nosenia rúšok a podmienky činnosti prevádzok a organizácie hromadných podujatí.

Zberné miesto otvorené každú sobotu - jún

Zberné miesto otvorené každú sobotu - jún

Obecný úrad oznamuje občanom, že zberné miesto na vývoz haluzoviny a drobný stavebný odpad bude v mesiaci jún otvorené každú sobotu v čase od 9.00 - 13. 00 hod.

Od mesiaca júl bude otvorené prvú sobotu v mesiaci v čase od 9.00 - 13. 00 hod.

O zmene termínu budeme občanov vopred informovať.

V prípade nepriaznivého počasia bude zberné miesto zatvorené. Prosíme občanov, aby drobný stavebný odpad a haluzovinu vozili na zberné miesto len počas prevádzkových hodín. V ostatných dňoch bude zberné miesto uzamknuté. Obecný úrad upozorňuje občanov, že vývoz drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle platného VZN č. 5/2015 a to nasledovne: 

Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje vo výške 0,02 €.

Opis stavu vodomerov

Opis stavu vodomerov

Trnavská vodárenská spoločnosť vás informuje, že v mesiaci jún budú jej pracovníci realizovať odpočet meradiel na všetkých odberných miestach.

Odberateľov, ktorých v súvislosti s pretrvávajúcimi bezpečnostnými opatreniami v čase šírenia nákazy COVID19, alebo neprítomnosti v čase konania odpočtu nezastihnú, budú pracovníci TAVOSu informovať zanechaním oznamového lístka.

Prosíme preto týchto občanov o nahlásenie stavu meradla do 5 pracovných dní, najneskôr do 30.6.2020 podľa inštrukcií na ozname.

Odpočet bude vykonaný pre účely vystavenia vyúčtovacích faktúr za predchádzajúce obdobie.

Výzva udržiavať pozemky v nezaburinenom stave

Výzva udržiavať pozemky v nezaburinenom stave

Obec Horné Orešany upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich vlastnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia  neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt takto zanedbaných pozemkov v našej obci, Vás týmto

v y z ý v a m e

k odstráneniu nežiaduceho stavu .Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré nám všetkým spôsobujú veľké zdravotné problémy.

Na výskyt zaburinených pozemkov v zastavanom území obce  Horné Orešany môžete upozorniť priamo Obecný úrad Horné Orešany, ktorý následne vyzve majiteľa pozemku k pokoseniu.

 

Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze.