Dnes je utorok 12. novembra 2019, meniny má Svätopluk, zajtra Stanislav. Význam mien.

Aktuality

Oznámenie

Oznámenie

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v termíne od 4. 7. 2019 do 15. 7. 2019 nebude možné  prihlásiť sa  na trvalý pobyt z dôvodu čerpania dovolenky na úseku ohlasovne pobytu.

Odpis stavu vodomerov

Odpis stavu vodomerov

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že v termíne od  01.07. 2019 do 08. 07. 2019 budú pracovníci spoločnosti odpisovať stavy vodomerov. Občanov, ktorí sa nebudú zdržiavať doma, prosíme aby stavy vodomerov opísali a ponechali na viditeľnom mieste.

Cesta k vodníkovi 2019

Cesta k vodníkovi 2019

Komisia kultúry a športu pri OcÚ v Horných Orešanoch pozýva všetky deti, mládež a rodičov na tradičnú Cestu k vodníkovi, ktorá sa bude konať v piatok 5. júla 2019 od 16.00 hod. so štartom pri kultúrnom dome a s cieľom pri vodnej nádrži.

Trasa bude viesť smerom cez Hoštáky a bude otvorená do 18.00 hod. Každé zúčastnené dieťa bude odmenené vecným darčekom a sladkou odmenou. Po uzavretí trate budeme pokračovať od 18.30 hod. v Bowling moteli diskotékou a občerstvením.

Pripravené je aj prekvapenie pre deti - vystúpenie Šaša.

https://www.facebook.com/events/341169166563137/

Úhrada dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za odpad

Úhrada dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za odpad

Obecný úrad v Horných Orešanoch vyzýva všetkých občanov, ktorí si v roku 2019 nesplnili povinnosť v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za odpad tým, že ešte neuhradili daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za odpad, aby tak urobili v najbližšom termíne.

Zmeny cestovných poriadkov platné od 1.7.2019

Zmeny cestovných poriadkov platné od 1.7.2019

102425 Bratislava – Pezinok – Modra – Doľany, IDS BK 576

 

Spoj č. 25 (  ) – s odchodom Bratislava, AS o 16:20 hod. a s príchodom Doľany o 17:37 hod., rozdelený na nasledovné spoje:

 • Spoj č. 25 (6+) – s odchodom Bratislava, AS o 16:20 hod. a s príchodom Doľany o 17:37 hod.
 • Nový spoj č. 125 (X10) – s odchodom Bratislava, AS o 16:20 hod. a s príchodom Doľany o 17:37 hod.

Celý cestovný poriadok nájdete v časti autobusové spoje.

 

Zasadnutie OZ dňa 24. 06. 2019

Zasadnutie OZ dňa 24. 06. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. 06.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 03. 06. 2019
 5. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému obce Horné Orešany za rok 2018
 6. Správa nezávislého audítora za rok 2018
 7. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany
 8. Schválenie použitia rezervného fondu podľa záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2018
 9. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany na II.  polrok 2019
 10. Návrh na schválenie VZN č. 5/2019, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v školskom klube detí a v školskej jedálni
 11. Návrh na úpravu rozpočtu č.2/2019
 12. Žiadosť o odpredaj pozemku do vlastníctva obce
 13. Žiadosť o vydanie predbežného súhlasu s uložením potrubia na pozemkoch vo vlastníctve obce pre stavbu: „ Prevádzač záložného zdroja vody v VN Horné Orešany“
 14. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce
 15. Diskusia
 16. Záver

 

Dovolenka obvodného lekára od 2. 7. 2019 - 15. 7. 2019

Dovolenka obvodného lekára od 2. 7. 2019 - 15. 7. 2019

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že od 2. 7. 2019 do 15. 7. 2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Dňa 13.6.2019 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Dňa 13.6.2019 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 13. 6. 2019, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov a VKM.

Viac informácií o separovanírozmiestnenie nádob nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj v kategórií U 11

Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj v kategórií U 11

Po štvorročnej odmlke futbalisti TJ Iskra opäť pripravili medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj v kategórií U 11. Privítajú špičkové Slovenské a České mužstvá, s ktorými si zmeria sily aj naša prípravka. Pre všetkých bude pripravené bohaté občerstvenie a tombola s Viac ako 150 hodnotnými cenami. Príďte povzbudiť naše futbalové talenty!

Turnaj začína v sobotu ráno o 9.00 a hrať sa bude do 18.00. Po 18:00 bude nasledovať súťaž v preťahovaní lanom, do ktorej sa môžu prihlásiť hráči jednotlivých tímov U11. Pre prvé tri víťazné družstvá čakajú zaujímavé ceny. Pokračovanie je naplánované v nedeľu od 9:00 do 16:30.

Tešíme sa na Vás!

Zasadnutie OZ dňa 3. 6. 2019

Zasadnutie OZ dňa 3. 6. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 3. 06.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 15. 4. 2019
 5. Návrh na schválenie žiadosti o NFP podľa § 2, písm. c) so  zameraním na dporu  zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budovy, výzva č. V. Prezídium HaZZ 2019
 6. Návrh na schválenie žiadosti o NFP so zameraním na podporu činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2, písm. e) z. č. 526/2010 Z. z. o poskytnutí dotácie  v pôsobnosti MV SR
 7. Návrh na schválenie členov komisie pre pamätihodnosti
 8. Návrh na riešenie havarijného stavu sochy sv. Floriána
 9. Diskusia
 10. Záver