Dnes je piatok 14. augusta 2020, meniny má Mojmír, zajtra Marcela. Význam mien.

Aktuality

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Horné Orešany

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Horné Orešany

Zápisnica - volebný okrsok I. (PDF)

Zápisnica - volebný okrsok II. (PDF)

 • Počet zapísaných voličov 1 609
 • Počet vydaných obálok 1 172
 • Počet platných hlasov 1 160
 • Volebná účasť 72,84 %

Opis stavu plynomerov

Opis stavu plynomerov

Slovesnká pošta, a. s. oznamuje občanom, že od 29. 2. 2020 do 7.3. 2020 budú pracovníci pošty opisovať stavy plynomerov. Žiadame občanov, aby sprístupnili skrinky plynomerov k odpisu.

Voľby do Národnej rady SR 29.2.2020

Voľby do Národnej rady SR 29.2.2020

Voľby do Národnej rady SR 2020 sa konajú v sobotu dňa 29. 2. 2020 v čase od 7:00 do 22:00 v budove základnej školy Horné Orešany.

 

Viac informácií tu: https://www.minv.sk/?volby-nrsr

Informácia pre voliča: informácia pre voliča v PDF

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 3. 3. 2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 3. 3. 2020

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 3. 3. 2020, t. j. v utorok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 09.12.2019 
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horné Orešany za rok 2019
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na I. polrok  2020
 7. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Horné Orešany
 8. Návrh na schválenie projektu „Rekonštrukcia zastávky na ceste II/502 v km 46,4 vpravo
 9. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti parc.č.1/12 od spoločnosti Západoslovenská distribučná,  a. s., Čulenova 6, Bratislava
 10. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, Bratislava
 11. Schválenie návrhu zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech Západoslovenská  distribučná, a. s. Čulenova 6, Bratislava
 12. Schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Trnavský samosprávny kraj
 13. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod Ing. Marko Novák a manželka RNDr. Anna Nováková, MPH
 14. Žiadosť o poskytnutie priestorov KD na organizovanie detského stolnotenisového krúžku
 15. Návrh na schválenie obstarania novej zmeny územného plánu obce Horné Orešany a žiadosti  občanov, ktoré budú predmetom riešenia zmeny územného plánu
 16. Žiadosť o zaradenie parcely č.10 do ÚPN na výstavbu rodinných domov – Miroslav Forner
 17. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.2004/43 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Bc. Ján  Kormúth
 18. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.2004/44 a 2004/47 do ÚPN obce  na výstavbu rodinného domu - Jaroslav Benovič
 19. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1648 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Bc. Ján Kormúth
 20. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1649 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Margita Križanová, Alexander Kormúth, Miloš Kormúth, Peter Kormúth
 21. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1650 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Margita Križanová
 22. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1580/92 do ÚPN obce na výstavbu hospodárskej haly – Pavol Vavro
 23. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1591/67 a 1591/66 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Jozef Javorek
 24. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1591/2 do ÚPN obce na     výstavbu rodinného domu – Jozef Hrozány, Mgr. Michal Blažo
 25. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1591/91, 1591/92, 1591/100 a     1591/101 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Ing. Mária Lamošová
 26. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.700/111, 700/112, 700/158, do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu a zaradiť zmenu hraníc chráneného vtáčieho územia – Ing. Tomáš Straška
 27. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.714/10 do ÚPN obce na výstavbu  rodinného domu a zaradiť zmenu hraníc chráneného vtáčieho územia – Marta Brestovanská
 28. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie a vyňatie pozemkov  lokality vo výhľadovej etape (AV5) z Chráneného  vtáčieho územie Malé Karpaty na výstavbu rodinných domov
 29. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1949/137, 1949/138, 1949/139, 1949/140, 1949/141, 1949/142 do ÚPN obce na výstavbu 4 rodinných domov Vlastimil Zela,  Milan Botta
 30. Žiadosť o zmenu územného plánu a preklasifikovanie parc.č.1955/11 z občianskej vybavenosti na bytový objekt – Vlastimil Zela
 31. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1960/2 na výstavbu rodinného domu - Jozef Janíček
 32. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie stavby TA – Lošonec VN 217, odbočka chemika VNK, VNV
 33. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1820/3 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Peter Lopour
 34. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.938/5, 939/1, 939/2 do ÚPN obce na rekreačné účely, podnikanie v agroturistike – Martin Sýkora
 35. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.1555/2 do ÚPN obce na výstavbu zberného dvora                                               
 36. Diskusia
 37. Záver

Jarmila Petrovičová, v. r.
starostka obce        

3. 3. 2020 (utorok) - mobilný odber krvi

3. 3. 2020 (utorok) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 3. 3. 2020, t. j. v utorok od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 20.2.2020

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 20.2.2020

Dňa 20. 2. 2020, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Pochovávanie basy dňa 22. februára 2020, sobota

Pochovávanie basy dňa 22. februára 2020, sobota

Fašiangové radovánky, plesanie a hodovanie sa blíži ku koncu. V sobotu, 22. februára 2020 ich zavŕšime na fašiangovej zábave v KD, ktorá začne o 17.00 a vyvrcholí pochovaním Fidlibasy.

V programe vystúpia FidliCanti: divadlo „Funebráci idú do neba“ a Klub country tancov OREGON z D. Orešian.

Srdečne vás pozýva a o pohostenie i dobrú náladu sa postará OcÚ v spolupráci s OZ FicliCanti.
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  16.12.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-314/2019 o vydanie súhlasu na výrub krovitých porastov čerešne, jaseňa, javora, šípky a trnky na ploche o výmere 1554 m2 na pozemku registra "C" parc. č . 700/10 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  rekultivácie pozemku a následnej výsadby ovocných stromov a viniča.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Horné Orešany.

Zber elektroodpadu od 27.1 - 07. 02. 2020

Zber elektroodpadu od 27.1 - 07. 02. 2020

V termíne od 27. 1. 2020 do 07. 02. 2020 sa uskutoční v  obci  Horné Orešany zber elektro-odpadu. Žiadame občanov, aby uvedený odpad priniesli do dvora obecného úradu počas úradných hodín. 
Zberať sa budú nasledovné druhy odpadov:
• Elektroodpad  ( chladničky, mrazničky, pračky, počítače, televízory)
• Elektrické radiátory, ventilátory
• Mikrovlnné rúry
• Batérie a akumulátory

 

Wifi pre teba

Wifi pre teba

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach kominutného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmového internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Výška poskytnutého NFP: 14 250 €