Dnes je piatok 14. júna 2024, meniny má Vasil, zajtra Vít.

Povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Povolenie stavby MZZO formou záväzného stanoviska (vydávané k stavebnému povoleniu).

Povolenie stavby MZZO (kotol, krb) pri vybudovaní plynovej alebo inej kotolne na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody v rodinnom dome, vo výrobnej hale, v sklade a pod. s max. príkonom inštalovaných spotrebičov 0,3 MW.

Súvisiace právne predpisy:

 • § 22 a § 34 zákona č.478/2002 Z. z. (zákon o ovzduší)
 • Príloha č.2 Vyhlášky č.706/2002 Z. z. o kategorizácii zdrojov znečisťovania v znení neskorších noviel
 • VZN č. 14/2011

Požadované doklady:

 • projektová dokumentácia (časť „Vykurovanie“)

Lehota vybavenia:

 • 30 dní od podania žiadosti

Správny poplatok:

 • bez správneho poplatku

Ďalšie súvisiace úkony:

 • uvedenie stavby MZZO do prevádzky (pri kolaudačnom konaní)

Iné:

 • žiadosť na povolenie stavby MZZO sa podáva samostatne, nie ako súčasť žiadosti o stavebné povolenie
 • žiadosť sa odporúča podať súčasne alebo neskôr, ako žiadosť na stavebné povolenie. Ak sa podá skôr, žiadateľ musí priložiť aj PD – časť (Vykurovanie a Architektúra)
 • po uskutočnení stavby, osadení MZZO a jeho skúške kvalifikovanou osobou vydá Spoločný obecný úrad v Trnave kolaudačné záväzné stanovisko na uvedenie daného MZZO do prevádzky
 • v povolení stavby MZZO sa v prípade, že bude osadená aj krbová jednotka (krb), súčasne povoľuje aj jej stavba, keďže taktiež ide o MZZO produkujúci spaliny

Dokumenty:

- tlačivo je vo formáte PDF