Dnes je piatok 14. júna 2024, meniny má Vasil, zajtra Vít.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Horné Orešany

Úradná tabuľa

Návrh VZN č. 1 - 2024

ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni

Návrh záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2023

Návrh záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2023

Verejná vyhláška- Výzva

Odstránenie drevín, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení

Verejné vyhlášky 17. 5. 11:14
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany na I. polrok 2024

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do EÚ

Adresa na dorečenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre voľby do Európskeho parlamentu

Voľby 14. 3. 12:02
Zobraziť úradnú tabuľu ›››

Aktuality

Zberné miesto otvorené v sobotu 15.júna, v stredu 19.júna 2024

Zberné miesto otvorené v sobotu 15.júna, v stredu 19.júna 2024

Zberné miesto na vývoz haluzoviny, dreveného odpadu a drobného stavebného odpadu (v primeranom množstve na jednu osobu) bude otvorené v sobotu 15.6.2024 v čase od 9:00 do 13:00 a v stredu 19. júna 2024 v čase od 14:00 do 17:00.

čítať celú správu

Zasadnutie OZ v Horných Orešanoch, dňa 17.6.2024

Zasadnutie OZ v Horných Orešanoch, dňa 17.6.2024

V zmysle zákona o obecnom zriadení starosta obce zvoláva zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  17. 06. 2024, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch s nasledovným programom:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 29.04.2024
 5. Úprava rozpočtu I./2024
 6. Správa nezávislého audítora za rok 2023
 7. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2023
 8. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2023
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2024
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Ing. Patrik Kováč
 11. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Maroš Hečko
 12. TJ Iskra Horné Orešany – predĺženie zmluvy o prenájme majetku obce
 13. Návrh VZN č.1/2024, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, výška a spôsob úhrady na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni
 14. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu, predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva a kronikára obce - novelizácia
 15. Regulatívy záväznej časti územného plánu obce Horné Orešany
 16. Modernizácia chodníka v obci Horné Orešany – I a II etapa (dolný koniec) schválenie projektu, schválenie zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie oprávnených výdavkov a prípadných neoprávnených výdavkov projektu
 17. Diskusia
 18. Záver

Skúška sirén 15.6.2024

Skúška sirén 15.6.2024

Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia a ochrany obyvateľstva oznamuje občanom, že dňa 14. 6. 2024, t.j. v piatok o 12. hod. bude vykonané akustické preskúšanie elektronických sirén hlasitou skúškou: "skúška sirén  - 2 min. stály tón". Preskúšanie vykonajú diaľkovo Atómové elektrárne J. Bohunice zo svojho dispečingu.

Rodinné popoludnie Táčkocup

Rodinné popoludnie Táčkocup

OZ FidliCanti pozýva všetkých v sobotu 15.6.2024 na rodinné popoludnie Táčkocup, ktoré sa uskutoční o 16.00 na ihrisku v Horných Orešanoch. Od tejto hodiny budú pretekať najmenší pretekári  po ktorých nastúpia na trať dvojice a celé preteky ukončia tí najodvážnejší pretekári na prekážkovej dráhe. Celý večer následne ukončí DJ Zety, ktorý do neskorých hodín zahrá hity rokov 80., 90.,a 00.

Vstup je pre všetkých voľný.

Nová známka na smetnú nádobu 2024

Nová známka na smetnú nádobu 2024

Obecný úrad upozorňuje občanv, že na najbližší vývoz TKO, v stredu 12. júna 2024, bude potrebná nová známka na smetnú nádobu s označením 2024.

Rozhodnutia o výške poplatku za komunálny odpad a dane za psa boli automaticky zaslané cez elektronickú schránku (slovensko.sk) občanom, ktorí majú túto schránku aktivovanú prostredníctvom IS DCOM (nadrezortný informačný systém pre samosprávu).

Ak ste tieto poplatky už platili osobne na obecnom úrade, alebo prevodom cez internet banking, považujte tieto rozhodnutia za vybavené.

application/pdf Zápisnice z volieb do Európskeho parlamentu 2024

Súbor na stiahnutie (PDF): Zápisnice z volieb do Európskeho parlamentu 2024 (kategória: Voľby)

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha od 13. - 14. 06. 2024

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha od 13. - 14. 06. 2024

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že od 13.06.2024 do 14.06.2024 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje  ambulancia lekára v Suchej nad Parnou.

Zatvorená bude aj lekáreň.

ISKRA CUP U11 a majstrovský futbalový zápas

ISKRA CUP U11 a majstrovský futbalový zápas

TJ ISKRA Horné Orešany pozýva na ISKRA CUP U11 a majstrovský futbalový zápas proti OFK Drahovce.

čítať celú správu

Zber textilu nižšej kvality a odpadového textilu

Zber textilu nižšej kvality a odpadového textilu

Upozorňujeme občanov, že zvozová spoločnosť eviduje zvýšené, priam až extrémne množstvo odpadového a znehodnoteného šatstva a textilu v zberových kontajneroch.

Do kontajnera na šatstvo a textil od EKOCHARITY patrí iba znovu použiteľný a kvalitný textil (RE-USE). To znamená textil vhodný na ďalšie použitie, a to najmä vypraté letné a zimné pánske, dámske a detské oblečenie, zachovalý bytový textil ako návliečky a plachty, rovnako aj topánky, opasky a kabelky. Textil a šatstvo z kontajnera je darované rôznym charitám, rodinám v hmotnej núdzi alebo predané do second-handov.

Z tohto dôvodu do kontajnera NEPATRÍ: starý, špinavý, obnosený, roztrhaný a plesnivý textil a šatstvo.

So spoločnosťou Ekocharita a Satex pracujeme na zbere textilu nižšej kvality a odpadového textilu, ktorý je nepoužiteľný pre akékoľvek opätovné použitie.

Zber takéhoto textilu bude spustený od roku 2025.

Nové modré smetné nádoby na papier

Nové modré smetné nádoby na papier

V uplynulých dňoch pribudli v obci štyri nové 1100 L nádoby na papier. Smetné nádoby boli umiestnené v lokalitách:

 • Športová ul. (pri hasičskej zbrojnici)
 • Nová domovina (pri bytovke)
 • Nová domovina (pri tel. ústredni)
 • Stará cesta (pod všivavcom)

Žiadame občanov, aby pri umiestňovaní papiera a kartónov do modrých nádob tento odpad čo najviac stlačili a poskladali.

Žiadame tiež občanov, aby tento odpad nenechávali voľne pohodený pri smetných nádobách.

Modré nádoby sú vysýpané v rovnaký deň ako komunálny odpad.

ĎAKUJEME, ŽE SEPARUJETE ODPAD!

Predpisy za TKO a psa, doručované elektronicky

Predpisy za TKO a psa, doručované elektronicky

Rozhodnutia o výške poplatku za komunálny odpad a dane za psa boli automaticky zaslané cez elektronickú schránku (slovensko.sk) občanom, ktorí majú túto schránku aktivovanú prostredníctvom IS DCOM (nadrezortný informačný systém pre samosprávu).

Ak ste tieto poplatky už platili osobne na obecnom úrade, alebo prevodom cez internet banking, považujte tieto rozhodnutia za vybavené.

Stará známka na smetnú nádobu - rok 2023 je platná len do konca mesiaca máj 2024.

Ďakujeme za pochopenie.

application/pdf Návrh VZN č. 1 - 2024

Úradná tabuľa, kategória: Všeobecné záväzné nariadenia

ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni

application/pdf Návrh záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2023

Úradná tabuľa, kategória: Záverečný účet obce

Návrh záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2023

application/pdf Verejná vyhláška- Výzva

Úradná tabuľa, kategória: Verejné vyhlášky

Odstránenie drevín, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení

FOTO: Deň matiek 2024

Deň matiek sme oslávili včera spoločne posedením v kultúrnom dome. Deti z materskej a základnej školy potešili svojím vystúpením všetky mamičky, babičky, krstné mamy... Milé mamičky, ďakujeme vám za všetko!

Ďakujeme Malokarpatskej komunitnej nadácií REVIA za podporu projektu - Podporme komunitu, v rámci ktorého bolo v kultúrnom dome zabezpečené nové ozvučenie a divadelné osvetlenie.

FOTO: Stavanie mája 2024

Máj – symbol boja zimy s jarou, smrti so životom, symbol obnovujúcej prírody a symbol lásky. Aj tento rok sme spoločne postavili tradičným spôsobom pri kultúrnom dome vyzdobený smrekový symbol. Pred stavaním, ktoré je každoročne zverené našim dobrovoľným hasičom, vystúpili deti z materskej školy s pripraveným programom. Podujatie pokračovalo v kultúrnom dome, kde sa pri hudobnom sprievode podával skvelý guláš od poľovníckeho združenia Podhora, spolu s vínkom od miestnej organizácie SZZ Horné Orešany – klubu vinárov. Ďakujeme všetkým organizáciám, členom komisie kultúry, športu a vzdelávania a pomocníkom za organizáciu a priebeh tohto krásneho podujatia.
Foto: N. Sasková, N. Papranec, K. Pagáčová