Dnes je utorok 24. septembra 2019, meniny má Ľuboš, Ľubor, zajtra Vladislav. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

10. 10. 2019 (štvrtok) - mobilný odber krvi

10. 10. 2019 (štvrtok) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 10. 10. 2019, t. j. v stredu od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Opis stavu vodomerov od 30. septembra 2019

Opis stavu vodomerov od 30. septembra 2019

TAVOS, a. s. oznamuje občanom, že od 30. septembra 2019 budú pracovníci spoločnosti opisovať stavy vodomerov. Žiadame občanov, ktorí sa nebudú zdržiavať doma, aby stavy vodomerov opísali a ponechali na viditeľnom mieste.

Odber noviniek webu na e-mail

Odber noviniek webu na e-mail

Po prihlásení vašej e-mailovej adresy máte možnosť odoberať novinky webu priamo do vašej schránky.

Po prihlásení a autorizácii vašej e-mailovej adresy vám budú chodiť automaticky generované e-maily, keď bude na web pridaná aktualita, galéria alebo súbor.

odber noviniek

application/pdf Zmeny cestovných poriadkov

Zmeny cestovných poriadkov Súbor na stiahnutie (PDF): Zmeny cestovných poriadkov (kategória: Rôzne)

Oznámenie o možnosti zaslania pripomienok a požiadaviek od obecných úradov a občanov v rámci prípravy cestovných poriadkov na obdobie 2019/2020.

application/pdf Program odpadového hospodárstva obce Horné Orešany na roky 2016 - 2020

Program odpadového hospodárstva obce Horné Orešany na roky 2016 - 2020 Súbor na stiahnutie (PDF): Program odpadového hospodárstva obce Horné Orešany na roky 2016 - 2020 (kategória: Rôzne)

Oznámenie: Obecný úrad Horné Orešany oznamuje, že do dokumentu Program odpadového hospodárstva obce Horné Orešany na roky 2016 - 2020 možno nahliadnuť na Obecnom úrade - telocvičňa ZŠ s MŠ v termíne do 30. 9. 2019

application/pdf Pripomienky - Schválenie návrhu programu starostlivosti

Súbor na stiahnutie (PDF): Pripomienky - Schválenie návrhu programu starostlivosti (kategória: Rôzne)

o lesy pre Lesný celok Majdán 2019 2028

application/pdf Verejná vyhláška Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy

Súbor na stiahnutie (PDF): Verejná vyhláška Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy (kategória: Rôzne)

pre Lesný celok Majdán 2019 2028 / lehota predĺžená do 30.9.

application/pdf Malokarpatský posol 2019/09

Malokarpatský posol 2019/09 Súbor na stiahnutie (PDF): Malokarpatský posol 2019/09 (kategória: Malokarpatský posol)

Zasadnutie OZ dňa 9. 9. 2019

Zasadnutie OZ dňa 9. 9. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9. 09.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 19. 08. 2019
 5. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľa Západoslovenská distribučná,   a. s. , Čulenova č. 6, Bratislava
 6. Schválenie zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech Západoslovenská distribučná, a. s.,  Čulenova č. 6, Bratislava
 7. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod: Peter Hečko a manž. Martina Hečková
 8. Žiadosť – vyjadrenie  k uzneseniu OZ č. 13/1.OZ/2019 a návrh na opätovné prejednanie žiadosti
 9. Žiadosť – výzva na uzatvorenie nájomnej zmluvy a úhrady ušlého nájomného
 10. Návrh na otvorenie Územného plánu obce Horné Orešany
 11. Diskusia
 12. Záver

Vývoz drobného stavebného odpadu

Vývoz drobného stavebného odpadu

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že zriadila zberné miesto na zber drobného stavebného odpadu, ktoré je umiestnené v areáli spoločnosti AGROLET.

Zberné miesto  bude v prevádzke:  od 07. septembra 2019, t. j. od soboty a bude  zabezpečené a kontrolované pracovníkmi obecného úradu.
Otvorené bude každú  prvú  sobotu  v mesiaci od 9. 00 hod. do  13. 00 hod.
                    

V prípade nepriaznivého počasia bude zberné miesto zatvorené. Prosíme občanov, aby drobný stavebný odpad vozili na zberné miesto len počas prevádzkových hodín. V ostatných dňoch bude zberné miesto uzamknuté. Upozorňujeme občanov, že vstup na zberné miesto je cez Dolné záhumnie smerom k topoľom a cez most k areálu bývalého JRD. Obecný úrad upozorňuje občanov, že  vývoz drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle platného VZN č. 5/2015 a to nasledovne:
Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje vo výške 0,020 €.

Dočasná zmena pracoviska Obecného úradu v Horných Orešanoch

Dočasná zmena pracoviska Obecného úradu v Horných Orešanoch

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v dňoch 11., 12., a 13. septembra 2019, t. j. v stredu, štvrtok a v piatok bude obecný úrad zatvorený z dôvodu rekonštrukcie a sťahovania. Od 16. septembra 2019, t. j. od pondelka bude  obecný úrad vybavovať stránky v  riadnych  úradných  hodinách  v priestoroch základnej školy v telocvični - v spoločenskej miestnosti. Vchod do dočasných priestorov obecného úradu bude zo zadného vchodu budovy telocvične

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 5.9.2019

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 5.9.2019

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 5. 9. 2019, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

application/pdf Uznesenia OZ zo dňa 19.8. 2019

Uznesenia OZ zo dňa 19.8. 2019 Súbor na stiahnutie (PDF): Uznesenia OZ zo dňa 19.8. 2019 (kategória: Uznesenia OZ)

application/pdf rozbor pitnej vody v m. č. Majdánske

rozbor pitnej vody v m. č. Majdánske Súbor na stiahnutie (PDF): rozbor pitnej vody v m. č. Majdánske (kategória: Rôzne)

Žľab a Romanov kút

Dovolenka obvodného lekára dňa 30. 8. 2019

Dovolenka obvodného lekára dňa 30. 8. 2019

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že dňa 30. 8. 2019, t. j. v piatok nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Dovolenka gynekologickej ambulancie v Smoleniciach

Dovolenka gynekologickej ambulancie v Smoleniciach

Gynekologická ambulacia v Smoleniciach, MUDr. Jankovský oznamuje ženám - pacientkám, že od 26. augusta 2019 do 6. septembra 2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor v spolupráci s Obcou Horné Orešany zvoláva Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole, ktoré sa uskutoční dňa 10.9.2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch, Horné Orešany 239.

Viac informácií nájdete v priloženom PDF: