Dnes je piatok 7. októbra 2022, meniny má Eliška, zajtra Brigita. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Horné Orešany

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

Splašková kanalizácia II. etapa v Obci Dolné Orešany

Verejná vyhláška

stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu Rekreačná chata

Verejné vyhlášky 14. 9. 14:34
Verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti dňa 17. 8. 2022

Chemolak Smolenice - SKLÁDKA SMUTNÁ II, Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky- zaslanie správy o hodnotení. Správa bude k nahliadnutiu verejnosti na OÚ v Horných Orešanoch v termíne od 25. 7. 2022 do 25. 8. 2022 počas úradných hodín.

Verejné vyhlášky 24. 7. 18:30
Pozemkové úpravy v k. ú. Horné Orešany

Návrh usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav, lokalita Holý vrch a Dolné Pole

Zobraziť úradnú tabuľu ›››

Aktuality

Orešanský rínek, 8.10.2022

Orešanský rínek, 8.10.2022

V mene OZ FIDLIKANTI vás srdečne pozývame na Orešanský rínek ľudovej muziky, ktorý sa bude konať v sobotu, 8.októbra o 17.00 v KD Horné Orešany. V bohatom kultúrnom programe sa vám predstavia súbory Záruby, Čerešenka, Katpatskí valaškári, Picúchovci, Trnafčan, Dixieland ( dixilend) a samozrejme FidliCanti, v podaní ktorých uvidíte divadelné predstavenie o osídľovaní našej obce pod názvom "Dze sa zali Orešany". Zatancujeme si spolu v tanečnej školičke, pokocháme sa rezbárskym umením na výstave "Socha v dreve" a okoštujeme dobroty keltskej, nemeckej, chorvátskej, maďarskej a domácej kuchyne. FidliCanti v spolupráci s Obecným úradom Horné Orešany sa na Vás po dlhej dobe už veľmi tešia. Tak - uvidíme sa na Rínku, priatelia!

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.09.2022 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-167/2022 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice - rastúcej na pozemku registra "C" v katastrálnom území Horné Orešany parc. č. 568/2  z dôvodu "Drevina ohrozuje pri silnom vetre majetok, zdravie osôb (možnosť vyvrátenia), koreňový systém poškodzuje stavby (strom je zasadený tesni pri budove a plote.).

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Očkovanie proti chrípke

Očkovanie proti chrípke

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že v ambulancii je možné zaočkovať sa proti chrípke.

application/pdf Verejná vyhláška

Úradná tabuľa, kategória: Verejné vyhlášky

Splašková kanalizácia II. etapa v Obci Dolné Orešany

Futbalové zápasy TJ Iskra

Futbalové zápasy TJ Iskra

Sobota, 24.9.
MŽ-U13 - 10:30 - Futbalový klub Sparta Košolná - TJ Iskra
Prípravka-U9 - 12:30 TJ Iskra - TJ Vinohradník Suchá nad Parnou

Nedeľa, 25.9.
Prípravka-U11 - 10:00: TJ Iskra - FK Biely Kostol
Žiaci-U15 - 13:00: TJ Iskra - OŠK Ružindol
A mužstvo - 15:30: TJ Iskra - OFK Bučany

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do TTSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do TTSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Voľby sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00h.

Aktualizácia sekcie služby v obci

Aktualizácia sekcie služby v obci

Ak podnikáte v Horných Orešanoch a vaša firma ešte nie je v sekcií služby, alebo chcete aktualizovať záznam informácie o vás spolu s logom na admin@horneoresany.sk

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 19. 9. 2022

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 19. 9. 2022

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  19. 09. 2022, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 27.6.2022
 5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Orešany č.1/2022, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni – schvaľovanie
 6. Žiadosť o zámenu parcely vo vlastníctve obce  a Marián Šinka a Ľubica Šinková
 7. Žiadosť o zaevidovanie a vyhlásenie za pamätihodnosť kaplnka sv. Rócha
 8. Schválenie odovzdanie kanalizácie firme TAVOS Piešťany do prevádzky
 9. Oprava miestnej komunikácie na Hornom záhumní a pred predajňou kvetinárstva - havarijný stav
 10. Žiadosť o úpravu rozpočtu roku 2022 - orginálne kompetencie
 11. Návrh na úpravu rozpočtu 2022 - 2/2022
 12. Diskusia
 13. Záver

application/pdf Verejná vyhláška

Úradná tabuľa, kategória: Verejné vyhlášky

stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu Rekreačná chata

application/pdf Textová a záväzná časť

Textová a záväzná časť Súbor na stiahnutie (PDF): Textová a záväzná časť (kategória: Územný plán obce)

ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020 - návrh 09/2022

application/pdf Verejná vyhláška

Verejná vyhláška Súbor na stiahnutie (PDF): Verejná vyhláška (kategória: Územný plán obce)

Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov 03/2020 Územného plánu Obce Horné Orešany

application/pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov vo voľbách samosprávy obcí

Zoznam zaregistrovaných kandidátov vo voľbách samosprávy obcí Súbor na stiahnutie (PDF): Zoznam zaregistrovaných kandidátov vo voľbách samosprávy obcí (kategória: Voľby)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov v obci Horné Orešany pre voľby do samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022

Futbalové zápasy TJ Iskra - hody

Futbalové zápasy TJ Iskra - hody

Všetky futbalové zápasy počas hodového víkendu sa odohrajú na domácom ihrisku.

Sobota, 10.09.
MŽ-U13 - 10:30: TJ Iskra - Športové kluby Blava 1928
Prípravka-U9 - 12:30: TJ Iskra - FK Voderady
Prípravka-U11 - 14:00: TJ Iskra - FO ŠK Modranka
Hodový zápas - 16:00: výbery Horných Orešian

Nedeľa, 11.09.
Žiaci-U15 - 13:00: TJ Iskra - TJ Slovan Červeník
A mužstvo - 16:00: TJ Iskra - TJ Družstevník Zvončín

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Korčekovej v Suchej nad Parnou

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Korčekovej v Suchej nad Parnou

Detská lekárka Korčeková v Suchej nad Parnou oznamuje rodičom detí, že od 9. 9. do 16. 9. 2022 nebude ordinovať. Zastupovať bude detská lekárka v Smolenicach MUDr. Kaderová. 

Kontajner na sklo a plasty na cintoríne

Kontajner na sklo a plasty na cintoríne

Na cintoríne pribudla možnosť separovať sklo, plasty a kovy (kovové viečka od kahancov). Do kontajnera – zvonu je možné vhadzovať sklo z kahancov bez plastových alebo kovových vrchnáčikov a podstavcov.

Na plasty a kovy (kovové viečka od kahancov) sú umiestnené ďalšie dve žlté nádoby.

Do žltej nádoby je možné vhadzovať aj obaly od sviečok s minimom vosku a neznečistené plastové kvetináče.

čítať celú správu

application/pdf Záznám z verejného prerokovania zo dňa 17.08.2022

Súbor na stiahnutie (PDF): Záznám z verejného prerokovania zo dňa 17.08.2022 (kategória: Rôzne)

Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky Smutná II