Dnes je pondelok 26. augusta 2019, meniny má Samuel, zajtra Silvia. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Dovolenka obvodného lekára dňa 30. 8. 2019

Dovolenka obvodného lekára dňa 30. 8. 2019

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že dňa 30. 8. 2019, t. j. v piatok nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Dovolenka gynekologickej ambulancie v Smoleniciach

Dovolenka gynekologickej ambulancie v Smoleniciach

Gynekologická ambulacia v Smoleniciach, MUDr. Jankovský oznamuje ženám - pacientkám, že od 26. augusta 2019 do 6. septembra 2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor v spolupráci s Obcou Horné Orešany zvoláva Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole, ktoré sa uskutoční dňa 10.9.2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch, Horné Orešany 239.

Viac informácií nájdete v priloženom PDF:

Odber noviniek webu na e-mail

Odber noviniek webu na e-mail

Po prihlásení vašej e-mailovej adresy máte možnosť odoberať novinky webu priamo do vašej schránky.

Po prihlásení a autorizácii vašej e-mailovej adresy vám budú chodiť automaticky generované e-maily, keď bude na web pridaná aktualita, galéria alebo súbor.

odber noviniek

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  29.07.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-217/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks hrab, 1 ks buk, 1 ks javor a 1 ks jelša rastúcich na pozemku registra "C" parc. č . 1961/1 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.05.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-151/2019o vydanie súhlasu na výrub krovitých porastov v druhpvom zložení - šípka, trnka, čerešňa, jaseň, javor na ploche - 2688 m2 - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 700/10, 700/171, 700/173, 700/175 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  výsadby vinice a ovocných drevín na mieste rastu predmetných krovín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Zasadnutie OZ dňa 19. 08. 2019

Zasadnutie OZ dňa 19. 08. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19. 08.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 24. 06. 2019 
 5. Úprava rozpočtu č.3/2019
  • zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy Obecného úradu Horné Orešany – dotácia  z environmentálneho fondu – dofinancovanie z vlastných zdrojov
  • stavebné úpravy požiarnej zbrojnice – dotácia z MV SR – rekonštrukcia elektriny - dofinancovanie z vlastných zdrojov
 6. Diskusia
 7. Záver

application/pdf Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Súbor na stiahnutie (PDF): Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (kategória: Rôzne)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 8.8.2019

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 8.8.2019

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 8. 8. 2019, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

application/pdf Návrh VZN č. 6/2019 - o udeľovaní čestného občianstva Obce Horné Orešany

Návrh VZN č. 6/2019 - o udeľovaní čestného občianstva Obce Horné Orešany Súbor na stiahnutie (PDF): Návrh VZN č. 6/2019 - o udeľovaní čestného občianstva Obce Horné Orešany (kategória: Všeobecné záväzné nariadenia)

Návrh VZN č. 6/2019 o udeľovaní čestného občianstva Obce Horné Orešany, Ceny Obce Horné Orešany a Ceny starostu obce Horné Orešany

Kompostéry pre obec Horné Orešany

Obec Horné Orešany podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení SAŽP k projektu s názvom „Kompostéry pre obec Horné Orešany“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

- viac informácií v PDF 

Kompostéry pre Obec Horné Orešany

application/pdf Malokarpatský posol 2019/08

Malokarpatský posol 2019/08 Súbor na stiahnutie (PDF): Malokarpatský posol 2019/08 (kategória: Malokarpatský posol)

Upozornenie pre odberateľov káblovej televízie

Upozornenie pre odberateľov káblovej televízie

Prevádzkovateľ káblovej televízie oznamuje občanom, že bolo pridaných 20 nových televíznych programov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby si všetci odberatelia káblovej televízie znovu naladili televízny prijímač. V prípade potreby sa môžete nahlásiť na obecnom úrade a technici káblovej televízie vám prídu televízny príjimač naladiť.

Letné Lomoz kino 2019

Letné Lomoz kino 2019

Občianske združenie Lomoz srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov na siedmy ročník letného Lomoz kina. Premietanie dvoch celovečerných filmov, „Srdcoví rebeli“ a „Čo sme komu zase urobili“, sa uskutoční v sobotu 27. júla 2019 o 20:30 v areáli ihriska v Horných Orešanoch.

Letné kino sa presúva do kultúrneho domu.

Viac informácií nájdete na www.lomoz.sk

application/pdf Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Súbor na stiahnutie (PDF): Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (kategória: Rôzne)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

application/pdf Hornoorešan - číslo 2/2019

Hornoorešan - číslo 2/2019 Súbor na stiahnutie (PDF): Hornoorešan - číslo 2/2019 (kategória: Hornoorešan)

FOTO: Cesta k vodníkovi 2019

Komisia kultúry a športu pri OcÚ v Horných Orešanoch pripravila pre všetky deti, mládež a rodičov tradičnú Cestu k vodníkovi, ktorá sa konala v piatok 5. júla. Po uzavretí cesty sa pokračovalo diskotékou vystúpením Šaša Jaša. (Foto: Marek Boháček)

application/pdf Malokarpatský posol 2019/07

Malokarpatský posol 2019/07 Súbor na stiahnutie (PDF): Malokarpatský posol 2019/07 (kategória: Malokarpatský posol)

application/pdf Uznesenia OZ zo dňa 24. 6. 2019

Uznesenia OZ zo dňa 24. 6. 2019 Súbor na stiahnutie (PDF): Uznesenia OZ zo dňa 24. 6. 2019 (kategória: Uznesenia OZ)