Dnes je štvrtok 9. februára 2023, meniny má Zdenko, zajtra Gabriela.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Horné Orešany

Aktuality

Fašiangový sprievod, pochovávanie basy

Fašiangový sprievod, pochovávanie basy

OcÚ Horné Orešany a OZ FIDLICANTI srdečne pozývajú všetky MAŠKARY aj CIVILOV na fašiangové popoludnie plné hudby, tanca a pravej fašiangovej zábavy, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 19. februára v uliciach našej obce a v kultúrnom dome.

O 15.00 sa od kultúrneho domu vyberie fašiangový sprievod s muzikou, do ktorého srdečne pozývame všetky masky - dospelých aj deti. Po návrate do kultúrneho domu Vás bude čakať zábava a pohostenie.

Od 16.30 sa predstaví DĽS Čerešenka a CĽH FidliCanti, ktorí Vám zahrajú do spevu i do tanca a okolo 18.00 ukončíme fašiangy tradičným pochovávaním basy.

Oznam Jednoty dôchodcov, MO Horné Orešany

Oznam Jednoty dôchodcov,  MO Horné Orešany

Výbor JD v Horných Orešanoch pozýva svojich členov do Divadla Jána Palárika v Trnave na divadelné predstavenie Búrlivé výšiny, ktoré sa uskutoční dňa 4.marca 2023-sobota o 19,00hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť 13.2.2023 (v pondelok) o 10,00 hod. v KD,  kde zároveň  uhradia príspevok na  vstupné 8,00 €. Dopravu si zabezpečí účastník sám. Tešíme sa na Vašu účasť.

Oznam SČK, MO Horné Orešany

Oznam SČK, MO Horné Orešany

Slovenský červený kríž, miestna organizácia v Horných Orešanoch pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 11. 2. 2023, t. j. v sobotu o 16.00 hod. v KD v Horných Orešanoch. SČK, MO zároveň pozýva občanov na mobilný odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 15.2.2023, t.j. v stredu od 8.00 - 10.00 hod. v KD v Horných Orešanoch 

Dovolenka obvodného lekára od 13.2. - 24.2.2023

Dovolenka obvodného lekára od 13.2. - 24.2.2023

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje  občanom, že od 13.2. do 24.2.2023 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude ambulancia lekára v Suchej nad Parnou.

2% z daní z príjmov pre organizácie z Horných Orešian

2% z daní z príjmov pre organizácie z Horných Orešian

Zoznam poberateľov 2% z daní z príjmov nájdete na nižšie uvedenom linku oficiálnej stránky Notárskej komory Slovenskej republiky: https://www.notar.sk/prijimatelia/...

Oznam Slovenskej pošty, prevádzka Horné Orešany

Oznam Slovenskej pošty, prevádzka Horné Orešany

Dňa 7.2.2023, t. j. v utorok  bude POŠTA v Horných Orešanoch otvorená do 10.30 hod.

Oznam Jednoty dôchodcov, MO Horné Orešany

Oznam Jednoty dôchodcov,  MO Horné Orešany

Výbor Jednoty dôchodcov  MO v Horných Orešanoch oznamuje svojim členom, ktorí sa nezúčastnili Výročnej členskej schôdze dňa 2.2. 2023, neuhradili členský príspevok 5,- € a chcú zostať aj v budúcnosti členmi organizácie, aby tak urobili do 17.2.2023. Členský príspevok vyberá pani Marika Gregušová, Stará domovina č. 310/25, u ktorej sa môžu zároveň prihlásiť aj noví záujemcovia o členstvo v organizácii. 

application/pdf Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia Súbor na stiahnutie (PDF): Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia (kategória: Rôzne)

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole

application/pdf Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Úradná tabuľa, kategória: Verejné vyhlášky

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.2.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.HOR-11/2023 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks náletové dreviny rastúce na pozemku registra "C" parc. č. 1139/34 v k. ú. Dolné Orešany z dôvodu: “Náletové dreviny sú zarastené v oplotení, ktoré je pokazené a treba urobiť nové oplotenie. Zároveň uvedené kroviny sú preschnuté., padajú na štátnu cestu III. triedy, kroviny zabraňujú viditeľnosti na prechod pre chodcov z výjazdu na štátnu cestu.”
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Horné Orešany.

application/pdf Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

Úradná tabuľa, kategória: Verejné vyhlášky

Vodovod IBV NIVA II - Horné Orešany vetva B6 -1

Tip na doplnenie knižného fondu

Tip na doplnenie knižného fondu

Ak máte tip na knihu, ktorú by ste odporučili obstarať do knižničného fondu našej obecnej knižnice, môžete nám dať vedieť prostredníctvom emailu kniznica@horneoresany.sk. Vyplňte prosíme aj vaše celé meno.

Dane a poplatok za komunálny odpad na rok 2023

Dane a poplatok za komunálny odpad na rok 2023

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že OD 15.02.2023 do 31.3. 2023  je potrebné uhradiť komunálny odpad za rok 2023 na obecnom úrade v Horných Orešanoch priamo v pokladni obecného úradu v hotovosti, kde zároveň občania obdržia novú nálepku na smetnú nádobu.

Úhradu môžete realizovať aj cez internetbankig, treba si požiadať o zaslanie rozhodnutia na daň a komunálny odpad mailom na duchonova@horneoresany.sk alebo o zaslanie rozhodnutia do elektronickej schránky cez slovensko.sk.

  • poplatky či dane sa od 1.1.'23 nezvyšujú
  • nálepky na r. 2022 platia až do konca marca '23
  • do žltých vriec zbierame tetrapaky + plasty + kovy (konzervy, plechovky)
  • zber vianočných stromčekov prebieha do 19.1.2023

application/pdf Prerušenie distribúcie elektriny dňa 3.02. 2023

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 3.02. 2023 Súbor na stiahnutie (PDF): Prerušenie distribúcie elektriny dňa 3.02. 2023 (kategória: Rôzne)

Dňa 3.02.2023, t. j. v piatok v čase od 8.45 hod. do 14.30 hod. budú bez dodávky elektriny domácnosti uvedené v prílohe

application/pdf Africký mor ošípaných - zvyšovanie povedomia verejnosti

Úradná tabuľa, kategória: Verejné vyhlášky

Odporúčané postupy na zabezpečenie biologickej ochrany chovov ošípaných

application/pdf Verejná vyhláška, územné rozhodnutie

Úradná tabuľa, kategória: Verejné vyhlášky

Vodovod IBV NIVA II - Horné Orešany vetva B6 -1

FOTO: Novoročná kapustnica

Ako mnohé ďalšie podujatia, znovu po dvojročnej prestávke sa v posledný decembrový týždeň konala Novoročná kapustnica. Kultúrny dom bol naplnený do posledného miesta všetkými vekovými kategóriami. Atmosféru koncoročného vianočného stretnutia tento rok spestrila speváčka Jadranka a skupina Orions.

FOTO: Výstup na Slepý vrch 2022

Zopár záberov z koncoročného výstupu na Slepý vrch, ktorý, ako aj mnohé iné akcie, zorganizovala po dvojročnej prestávke komisia kultúry, športu a vzdelávania. V piatok 30. 12. 2022 sa na štarte zišli asi štyri desiatky turistov. Počet to nebol rekordný, no aspoň prialo počasie. Padne o rok rekord?

FOTO: Svätoštefanská ľudová, krojovaná sv. omša

Po dvojročnej prestávke rozozvučali spevom a hudbou na sviatok sv. Štefana FidliCanti celý kostol!