Dnes je piatok 14. júna 2024, meniny má Vasil, zajtra Vít.

Zaplatenie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

 • Výpočet a stanovenie výšky poplatku za prevádzkovanie MZZO formou Oznámenia (oslobodenie) resp. Rozhodnutia (zaplatenie) na základe podaného oznámenia.
 • Povinnosť prevádzkovateľa MZZO je každoročne nahlásiť údaje potrebné pre určenie výšky poplatku za predchádzajúci kalendárny rok.
 • Súvisiace predpisy:

  • § 3, § 6 a § 8 zákona č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  • VZN č. 14/2011
  • vyhláška č.706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok

  Požadované doklady:

  • Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci kalendárny rok - tlačivo

  Lehota vybavenia:

  • 30 dní od podania žiadosti

  Správny poplatok:

  • Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 eur na základe údajov oznámených v podanom oznámení úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených zneč. látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých zneč. Látky vznikajú.
  • Poplatky sa určujú podľa zákona a platného VZN.

  Iné:

  • Prevádzkovateľ MZZO je povinný oznámiť údaje pre výpočet výšky poplatku za MZZO do 15. februára (podrobnosti v zákone č.401/1998 Z. z. alebo vo VZN č...../2011).
  • VZN stanovuje, na ktoré osoby sa povinnosť podať oznámenie nevzťahuje a kto je od platenia poplatkov oslobodený.
  • Oznámenie, podať buď obyčajným listom s potrebnými údajmi alebo vyplneným tlačivom.

  Dokumenty: