Dnes je sobota 15. augusta 2020, meniny má Marcela, zajtra Leonard. Význam mien.

Zaplatenie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

 1. Výpočet a stanovenie výšky poplatku za prevádzkovanie MZZO formou Oznámenia (oslobodenie) resp. Rozhodnutia (zaplatenie) na základe podaného oznámenia.
 2. Povinnosť prevádzkovateľa MZZO je každoročne nahlásiť údaje potrebné pre určenie výšky poplatku za predchádzajúci kalendárny rok.

Súvisiace predpisy:

 • § 3, § 6 a § 8 zákona č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 • VZN č. 14/2011
 • vyhláška č.706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok

Požadované doklady:

 • Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci kalendárny rok - tlačivo

Lehota vybavenia:

 • 30 dní od podania žiadosti

Správny poplatok:

 • Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 eur na základe údajov oznámených v podanom oznámení úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených zneč. látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých zneč. Látky vznikajú.
 • Poplatky sa určujú podľa zákona a platného VZN.

Iné:

 • Prevádzkovateľ MZZO je povinný oznámiť údaje pre výpočet výšky poplatku za MZZO do 15. februára (podrobnosti v zákone č.401/1998 Z. z. alebo vo VZN č...../2011).
 • VZN stanovuje, na ktoré osoby sa povinnosť podať oznámenie nevzťahuje a kto je od platenia poplatkov oslobodený.
 • Oznámenie, podať buď obyčajným listom s potrebnými údajmi alebo vyplneným tlačivom.

Dokumenty: